Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Lễ Giáng Sinh B

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ GIÁNG SINH NĂM B

Tin Mừng thánh Luca 2,1-14

 

TIN MỪNG

1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri.3 Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi.4 Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít.5 Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai.6 Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa.7 Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

8 Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật.9 Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng.10 Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân:11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa.12 Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ."13 Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:

14 "Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."

 

1  In those days a decree went out from Caesar Augustus  that the whole world should be enrolled.

2 This was the first enrollment, when Quirinius was governor of Syria.

3 So all went to be enrolled, each to his own town.

4 And Joseph too went up from Galilee from the town of Nazareth to Judea, to the city of David that is called Bethlehem, because he was of the house and family of David,5 to be enrolled with Mary, his betrothed, who was with child.

6 While they were there, the time came for her to have her child,7 and she gave birth to her firstborn son.  She wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn.

8  Now there were shepherds in that region living in the fields and keeping the night watch over their flock.

9 The angel of the Lord appeared to them and the glory of the Lord shone around them, and they were struck with great fear.

10 The angel said to them, "Do not be afraid; for behold, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people.

11 For today in the city of David a savior has been born for you who is Messiah and Lord.

12 And this will be a sign for you: you will find an infant wrapped in swaddling clothes and lying in a manger."

13 And suddenly there was a multitude of the heavenly host with the angel, praising God and saying:14  "Glory to God in the highest and on earth peace to those on whom his favor rests."

 

I. HÌNH TÔ MÀU


 

vhtk

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 2,11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân khắp cả thiên hạ? (Lc 2, 1)
a. Hoàng đế Âugúttô.
b. Hoàng đế Pharaô.
c. Hoàng đế Xêda.
d. Hoàng đế Nêrô.

02. Ông Giuse phải về miền nào để khai tên tuổi? (Lc 2, 4)
a. Miền Galilê.
b. Miền Samaria.
c. Miền Giuđê.
d. Miền Thập tỉnh.

03. Những người nào đã được sứ thần Chúa báo tin: “Hôm nay, 1 Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa? (Lc 2, 11)
a. Những người chăn heo.
b. Những người chăn chiên.
c. Các đạo sĩ.
d. Các tư tế thành Giêrusalem.

04. Cứ dấu nào anh em nhận biết Người? (Lc 2, 12)
a. 1 trẻ sơ sinh bọc tã.
b. Đặt trong máng cỏ.
c. Ở trong hoàng cung.
d. Chỉ a và b đúng.

05. Ai đã cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”?
a. Những người chăn chiên
b. Dân thành giê rusalem
c. Mẹ Maria
d. Các thiên binh với các sứ thần

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Sứ thần loan báo 1 Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là gì của Đức Chúa? (Lc 2,11)

02. Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân khắp cả thiên hạ? (Lc 2,1)

03. Tại Bêlem, 2 ông bà không tìm được chỗ ở đâu? (Lc 2,7)

04. Tổng trấn xứ Xyri thời Đức Giêsu sinh ra tên là gì? (Lc 2,2)

05. Ai đã loan báo cho những người chăn chiên biết đấng cứu độ đã sinh ra? (Lc 2,9)

06. Hài Nhi sinh ra được đặt ở đâu? (Lc 2,12)

07. Đấng Cứu Độ sinh ra trong thành của vua nào? (Lc 2,11)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít,
Người là Đấng Kitô Đức Chúa."
Tin Mừng thánh Luca 2,11

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

LỄ GIÁNG SINH NĂM B

Tin Mừng thánh Luca 2,1-14

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Đức Giêsu giáng sinh

* Tin Mừng thánh Luca 2,11

"Hôm nay,
một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa."

II. Trắc Nghiệm

01. a. Hoàng đế Âugúttô (Lc 2, 1).
02. c. Miền Giuđê (Lc 2, 4).
03. b. Những người chăn chiên (Lc 2,11).
04. d. Chỉ a và b đúng  (Lc 2,12).
05. d. Các thiên binh với các sứ thần (Lc 2,14).

III. Ô Chữ

01. Đấng Kitô (Lc 2,11)
02. Âugúttô (Lc 2,1)
03. Nhà trọ (Lc 2,7)
04. Quiriniô (Lc 2,2)
05. Sứ Thần Chúa (Lc 2,9)
06. Máng cỏ (Lc 2,12)
07. Đavít (Lc 2,11)

Hàng dọc: Ngôi Hai

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

________________________________________

Vinh danh Thiên Chúa trên trời
ĐTGM Ngô Quang Kiệt
Lc 2,1-14


Đêm nay, tại các nhà thờ trên khắp thế giới vang lên lời ca của các thiên thần trong đêm Giáng Sinh năm xưa:


“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người Chúa thương”


Lời hát của các thiên thần chính là sứ điệp của Chúa từ trời cao gửi xuống. Lời hát này nối kết đất với trời. Lời hát này ràng buộc Thiên Chúa với con người.


Tại sao “Vinh danh Thiên Chúa trên trời” phải đi liền với “Bình an dưới thế cho người Chúa thương”? Thưa vì Thiên Chúa yêu thương con người. Thiên Chúa tự ràng buộc mình với con người.


Vì yêu thương nhân loại, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Vì yêu thương nhân loại, Ngài tự nguyện trở nên một trẻ thơ yếu ớt. Vì yêu thương nhân loại, Ngài tự nguyện làm con của loài người, sinh ra bởi một người phụ nữ. Vì yêu thương nhân loại, Ngài đã muốn trở nên một thành viên trong gia đình nhân loại, có một gia đình như những người khác.


Thiên Chúa đã tự nguyện làm một người như chúng ta, Thiên Chúa tự đồng hóa với con người đến nỗi từ nay ai khinh miệt một con người là khinh miệt chính Chúa, ai bạc đãi một con người là bạc đãi chính Chúa, ai hà hiếp một con người là hà hiếp chính Chúa. Ai xúc phạm đến con người là xúc phạm đến Chúa.


Hang đá Bêlem là một lời mời gọi tha thiết và cấp thiết cho tương lai nhân loại. Thiên Chúa hóa thân làm một trẻ sơ sinh để mời gọi ta hãy biết tôn trọng sự sống. Thiên Chúa sinh ra làm một trẻ thơ yếu ớt để mời gọi ta hãy biết yêu thương những người bé nhỏ, yếu hèn. Thiên Chúa sinh ra trong cảnh nghèo nàn để mời gọi ta hãy biết nâng đỡ những người nghèo khổ. Thiên Chúa sinh làm con Đức Mẹ Maria để mời gọi ta hãy biết kính trọng phụ nữ. Thiên Chúa sinh ra trong một gia đình để mời gọi ta hãy biết bảo vệ những truyền thống tốt đẹp đem lại hạnh phúc cho gia đình.


Lời mời gọi này có tính chất quyết định không những cho hạnh phúc chóng qua mà còn cho hạnh phúc vĩnh cửu của con người.


Vì ai tôn trọng con người là tôn trọng chính Chúa. Ai phục vụ con người là phục vụ chính Chúa. Như lời Chúa dạy: mỗi lần ta cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, là ta làm cho chính Chúa (x. Mt 25).


Như thế, lễ Chúa Giáng Sinh là lễ của phẩm giá con người. Chúa xuống trần để nâng cao phẩm giá con người. Chúa làm người để con người được kính trọng. Con người cao quý vì đã được nâng lên làm con Thiên Chúa.


Như thế, lễ Giáng Sinh là lễ của niềm vui. Vui vì con người được Thiên Chúa yêu thương. Vui vì con người được nâng lên địa vị cao trọng. Hôm nay khi đọc Kinh Tin Kính đến câu: “Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế”, ta hãy quỳ gối trước tình yêu thương cao cả của Chúa dành cho ta. Quỳ gối để suy niệm sự cao cả của con người vì được Chúa yêu thương.


Vì thế, để mừng lễ Chúa Giáng Sinh cho đúng ý nghĩa, tôn thờ Thiên Chúa vẫn chưa đủ, ta còn phải yêu thương kính trọng con người. Dịp lễ Giáng Sinh, chỉ đến viếng hang đá thôi chưa đủ, ta còn phải đến viếng những nhà tranh vách đất, giúp dựng lại những túp lều xiêu vẹo. Chỉ đến viếng Chúa Giêsu bé thơ thôi chưa đủ. Ta còn phải đến viếng những trẻ em bị bỏ rơi, vực dậy những tuổi thơ bất hạnh. Chỉ cảm thương Thánh Gia trong hang đá nghèo nàn thôi chưa đủ. Ta còn phải cảm thương những anh chị em nghèo khổ, thiếu may mắn ở quanh ta.


Chỉ khi nào tất cả mọi người được yêu thương, ta mới có thể mừng lễ Giáng Sinh thật sự vui tươi. Chỉ khi nào tất cả mọi người bé nhỏ, yếu ớt, nghèo hèn được kính trọng, ta mới có thể hát vang lời ca:


“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người Chúa thương”


Trong tâm tình yêu mến và kính trọng, tôi xin gửi tới tất cả anh chị em lời cầu chúc đầy bình an và ân sủng của Chúa Hài Nhi Giáng Sinh. Amen.


KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG


1) Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người Chúa thương. Khi hát câu này bạn có ý thức mối liên hệ chặt chẽ giữa Thiên Chúa với con người không?


2) Tại sao Chúa Giêsu đòi buộc ta phải yêu mến con người nếu ta thực sự yêu mến Chúa?


3) Lễ Giáng Sinh này, bạn sẽ làm việc cụ thể nào để thực sự mừng đón Chúa đến?