Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Chúa Nhật 29 TN Năm A

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 29 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 22,15-21


 

Tin Mừng
 

15 Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy.
 

16 Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta.17 Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?"
 

18 Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình!19 Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế! " Họ liền đưa cho Người một quan tiền.20 Người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây? "21 Họ đáp: "Của Xê-da." Bấy giờ, Người bảo họ: "Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."22 Nghe vậy, họ ngạc nhiên và để Người lại đó mà đi.
 

Then the Pharisees went off and plotted how they might entrap him in speech.

16 They sent their disciples to him, with the Herodians, saying, "Teacher, we know that you are a truthful man and that you teach the way of God in accordance with the truth. And you are not concerned with anyone's opinion, for you do not regard a person's status.

17 Tell us, then, what is your opinion: Is it lawful to pay the census tax to Caesar or not?"

18 Knowing their malice, Jesus said, "Why are you testing me, you hypocrites?19  Show me the coin that pays the census tax." Then they handed him the Roman coin.

20 He said to them, "Whose image is this and whose inscription?"

21 They replied, "Caesar's."  At that he said to them, "Then repay to Caesar what belongs to Caesar and to God whatbelongs to God."


I. HÌNH TÔ MÀU  

vhtk

* Chủ đề

… … … … … … … … … … … … …

* Bạn viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 22,21

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …
 

II. TRẮC NGHIỆM  
 

01. Đây là những người bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy? (Mt 22,15)

a. Những người Pharisêu.

b. Các thầy tư tế.

c. Các thượng tế.

d. Những người Xađốc.
 

02. Những người Pharisêu tin nhận Đức Giêsu dạy đường lối của ai? (Mt 22,16)

a. Người công chính.

b. Ông Môsê.

c. Thiên Chúa.

c. Ông Gioan tẩy giả.
 

03.Hình và danh hiệu trên đồng tiền là của ai? (Mt 22,21)

a. Salomon.

b. Đavít.

c. Xêda.

d. Philatô.
 

04. “Của Xêda, trả về Xêda, của Thiên Chúa, … … …” (Mt 22,21)

a. Trả về cho Người.

b. Trả về Thiên Chúa.

c. Hãy giữ lại cho Người.

d. Phải được kính thờ.
 

05. Những người đến để hỏi Đức Giêsu có tình ý gì? (Mt 22,18)

a. Học hỏi.

b. Tham khảo.

c. Ác ý.

c. Hân hoan.
 

III.  Ô CHỮ

Những gợi ý:


01. Ý định của những người Pharisêu làm cho Đức Giêsu lỡ lời mà bị gì? (Mt 22,15)


02. Những người này cùng với người Pharisêu đến với Đức Giêsu để gài bẫy Người. (Mt 22,16)


03. Những người Pharisêu tin nhận Đức Giêsu là người thế nào? (Mt 22,16)


04. Những người Pharisêu muốn gài bẫy Đức Giêsu về điều gì? (Mt 22,17)


05. Đây là những người bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. (Mt 22,15)


06. Hình và danh hiệu trên đồng tiền là của ai? (Mt 22,21)


07. Đức Giêsu dạy đường lối của ai? (Mt 22,16)


Hàng dọc: chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

“Của Xêda, trả về Xêda, của Thiên Chúa , trả về Thiên Chúa”.

Tin Mừng thánh Mátthêu 22,21
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 29 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề

Chúa Giêsu và đồng tiền.

* Tin Mừng thánh Mátthêu 22,21

“Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”.

II. TRẮC NGHIỆM
 

01. a. Những người Pharisêu (Mt 22,15).

02. c. Thiên Chúa (Mt 22,16)

03. c. Xêda (Mt 22,21)

04. b. Trả về Thiên Chúa (Mt 22,21)

05. c. Ác ý (Mt 22,18).
 

III.  Ô CHỮ
 

01. Mắc bẫy (Mt 22,15)

02. Hêrôđê (Mt 22,16)

03. Chân thật (Mt 22,16)

04. Nộp thuế (Mt 22,17)

05. Pharisêu (Mt 22,15)

06. Xêda (Mt 22,21)

07. Thiên Chúa (Mt 22,16)
 

Hàng dọc: Bổn Phận
 

Gb. Nguyễn Thái Hùng