Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Con ca ngợi! Con chúc tụng!

Con ca ngợi! Con chúc tụng!

 

Hosanna!  Hosanna! Hosanna in the highest! Hosanna!  Hosanna! Hosanna in the highest!  Lord, we lift up Your name, with hearts full of praise, be exalted, Oh! Lord, my God! Hosanna in the highest! Glory! Glory! Glory to the king of kings! Glory! Glory! Glory to the king of kings! Lord, We lift up Your name, with hearts full of praise, be exalted, Oh! Lord, my God! Glory to the king of kings.

 

Con ca ngợi! Con chúc tụng! Thiên Chúa uy linh, toàn năng, chí tôn! Con ca ngợi! Con chúc tụng! Thiên Chúa uy linh, toàn năng, chí tôn! Vinh Danh Chúa trên trời cao, với hết tâm hồn con. Cất tiếng hát con ngợi khen, chúc tụng, mừng Chúa uy linh ngự trên trời. Chúc tụng! Ca Ngợi! Chúa Giêsu là vua các vua. Chúc tụng! Ca Ngợi! Chúa Giêsu là vua các vua. Vinh Danh Chúa trên trời cao, với hết tâm hồn con. Cất tiếng hát con ngợi khen chúc tụng. Chúa Giêsu là vua muôn vua. Chúa Giêsu là vua muôn vua.