Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học TK Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 1 NĂM B
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Mc 1,7-11

 

 

 

TIN MỪNG

7 Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."

9 Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan.10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình.11 Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."


7 And this is what he proclaimed: "One mightier than I is coming after me. I am not worthy to stoop and loosen the thongs of his sandals.

8 I have baptized you with water; he will baptize you with the holy Spirit."

9 It happened in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized in the Jordan by John.

10 On coming up out of the water he saw the heavens being torn open and the Spirit, like a dove, descending upon him. 11 And a voice came from the heavens, "You are my beloved Son; with you I am well pleased."

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 


* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Mc  1,9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

 

01. Ai đã làm phép rửa cho Đức Giêsu? (Mc 1,9)
a. Ông Gioan.
b. Ông Môsê.
c. Ông Phêrô.
d. Ông Khanania.

 

02. Đức Giêsu được ông Gioan làm phép rửa tại đâu? (Mc 1,9)
a. Hồ Tibêria.
b. Hồ Silôác.
c. Sông Giođan.
d. Thành Giêrusalem.

 

03. Vừa lên khỏi nước, ai ngự xuống trên Đức Giêsu? (Mc 1,10)
a. Chúa Cha.
b. Thần Khí.
c. Ngôi Hai.
d. Các thiên thần.

 

04. Thần Khí ngự xuống trên Đức Giêsu như hình gì? (Mc 1,10)
a. Lưỡi lửa.
b. Đám mây.
c. Chim bồ câu.
d. Ngôi sao.

 

05. Có tiếng từ trời phán rằng: “Con là con yêu dấu của Cha, … …” (Mc 1,11)
a. Cha hài lòng về Con.
b. Các ngươi hãy nghe lời Người.
c. Rất đẹp lòng Cha mọi đàng.
d. Ai tin vào Con sẽ được cứu chuộc.

 

 

III.Ô CHỮ

 

 


Những gợi ý

01. Đức Giêsu đến với ông Gioan để làm gì? (Mc 1,9)

 

02. Vừa lên khỏi nước, ai ngự xuống trên Đức Giêsu? (Mc 1,10)

 

03. Ai đã đến xin ông Gioan làm phép rửa? (Mc 1,9)

 

04. Ông Gioan đã làm gì cho Đức Giêsu? (Mc 1,9)

 

05. Đức Giêsu từ đâu đến với ông Gioan? (Mc 1,9)

 

06. Thần Khí ngự xuống trên Đức Giêsu như hình gì? (Mc 1,10)

 

07. Ai đã làm phép rửa cho Đức Giêsu? (Mc 1,9)

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 


IV. CÂU THÁNH KINH GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG

 

"Con là Con yêu dấu của Cha,
Cha hài lòng về Con."
Tin Mừng thánh Máccô 1,11

 

Nguyễn Thái Hùng

* * * * * * * * * * * * * *

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 1 NĂM B
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Đức Giêsu chịu phép rửa

* Câu Tin Mừng Mc  1,9

Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nadarét miền Galilê đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Gio-đan.

 

II.  Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

01. a. Ông Gioan (Mc 1,9)
02. c. Sông Giođan (Mc 1,9)
03. b. Thần Khí (Mc 1,10)
04. c. Chim bồ câu (Mc 1,10)
05. a. Cha hài lòng về Con (Mc 1,11)

 

III. Lời giải đápÔ CHỮ

 

01. Phép rửa (Mc 1,9)
02. Thần Khí (Mc 1,10)
03. Đức Giêsu (Mc 1,9)
04. Phép rửa (Mc 1,9)
05. Nadarét (Mc 1,9)
06. Chim bồ câu (Mc 1,10)
07. Ông Gioan (Mc 1,9)

 

Hàng dọc : Phép Rửa