Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

20/02/2020

20 THỨ NĂM TUẦN 6 TN
Th. Phan-xi-cô và Gia-xin-ta
Mc 8,27-33

 

THẦY LÀ ĐẤNG KI-TÔ

Chúa Giê-su lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.” (Mc 8,29)

 

Suy niệm: Sau khi nghe biết đám đông nghĩ về mình thế nào, Chúa Giê-su đã đặt câu hỏi cho các tông đồ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” để nhấn mạnh sự khác biệt thiết yếu phải có trong việc “biết” Đức Ki-tô. Đám đông xem Ngài là một tiên tri lớn như tiên tri Ê-li-a hay Gioan Tẩy Giả trong dân tộc của họ; nhưng điều đó chưa đủ để nói rằng mình biết Chúa Giê-su. Còn thánh Phê-rô tuyên xưng: “Thầy là Đấng Ki-tô.” “Đấng Ki-tô” là Đấng được xức dầu. Trong Cựu Ước, các ngôn sứ, tư tế và các vua được xức dầu. Như vậy, lời tuyên xưng của thánh Phê-rô tin nhận Chúa Giê-su là Vị ngôn sứ mặc khải cho nhân loại lời và ý muốn của Thiên Chúa, là Tư Tế hiến tế chính bản thân để chuộc tội cho nhân loại và là Vua làm chủ mọi loài. Trong mọi thời đại, Giáo Hội mạnh mẽ và vượt qua được những giai đoạn bách hại nhờ Giáo Hội trung thành tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô. Nếu mất niềm tin vào Chúa Giê-su, Giáo Hội không chỉ sập bẫy của Sa-tan, mà còn phá vỡ nền tảng đức tin.

 

Mời Bạn: Nền tảng và sự vững vàng của Giáo Hội không dựa trên các cơ sở vật chất hay thế lực trần thế nào, nhưng dựa vào Chúa Giê-su Ki-tô. Bản thân, gia đình và giáo xứ của bạn đang dồn hết mọi nỗ lực củng cố đức tin vào Chúa Giê-su Ki-tô hay chú trọng những điều nào khác? Nhiều cộng đoàn gia đình sống lời Chúa đang nhắc nhở cho chúng ta chú trọng sống đức tin vào Chúa Giê-su Ki-tô.

 

Sống Lời Chúa: Hằng ngày đọc và suy niệm Lời Chúa trong gia đình.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, cuộc đời con thuộc về Chúa.