Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Gia phả Đức Giêsu Kitô theo Mt 1,1-17

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Rèn Luyện Tư Duy
Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu 1,1-17

 
1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:
 
2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram;4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn;5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê;6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.1 Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa;8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia;9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia;11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.
 
12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven;13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do;14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút;15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp;16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.
 
17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.
 

1  The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
2 Abraham became the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers.
3 Judah became the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez became the father of Hezron, Hezron the father of Ram,4 Ram the father of Amminadab. Amminadab became the father of Nahshon, Nahshon the father of Salmon,5 Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz became the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed became the father of Jesse,6 Jesse the father of David the king. David became the father of Solomon, whose mother had been the wife of Uriah.
7 Solomon became the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, Abijah the father of Asaph.
8 Asaph became the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of Joram, Joram the father of Uzziah.
9 Uzziah became the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, Ahaz the father of Hezekiah.
10 Hezekiah became the father of Manasseh, Manasseh the father of Amos, Amos the father of Josiah.
11 Josiah became the father of Jechoniah and his brothers at the time of the Babylonian exile.
12 After the Babylonian exile, Jechoniah became the father of Shealtiel, Shealtiel the father of Zerubbabel,13 Zerubbabel the father of Abiud. Abiud became the father of Eliakim, Eliakim the father of Azor,14 Azor the father of Zadok. Zadok became the father of Achim, Achim the father of Eliud,15 Eliud the father of Eleazar. Eleazar became the father of Matthan, Matthan the father of Jacob,16 Jacob the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born Jesus who is called the Messiah.
17 Thus the total number of generations from Abraham to David is fourteen generations; from David to the Babylonian exile, fourteen generations; from the Babylonian exile to the Messiah, fourteen generations.

 
 
I. TINH MẮT
 
1. Nhân vật bắt đầu bằng ký tự S là gì ?
2. Nhân vật bắt đầu bằng ký tự X là gì ?
3. 5 nhân vật nữ trong Gia phả Đức Giêsu Kitô
theo thánh Mátthêu tên là gì ?
4. Những nhân vật trùng nhau là ai ?
5. Những nhân vật nào ít ký tự nhất?
6. Những nhân vật nào nhiều ký tự nhất?
7. Những nhân vật nào bắt đầu bằng ký tự A?
8. Những nhân vật nào bắt đầu bằng ký tự M?
9. Những nhân vật nào có 2 mẫu tự A?
10. Những nhân vật nào có 3 ký A?
11. Những nhân vật nào có 3 ký I?
12. Những nhân vật nào có 7 ký tự?
 
II. ALPHABET
 
A* Bạn hãy xếp những nhân vật vần G theo thứ tự Alphabet.

 
Giêsu Kitô
Giacóp
Giuđa
Giesê
Giôram
Giotham
Giôsigia
Giơkhongia
Giuse
 
B* Bạn hãy xếp những nhân vật này theo thứ tự Alphabet.
 
Ápraham
Ixaác
Útdigia
Perét
Dơrúpbaven
Ôvết
Êlihút
Đavít
Rơkhápam
Mátthan
Xađốc
Giêsu.
  
III. LIÊN HỆ GIA ĐÌNH
 
Vợ                                  Chồng
 
... ... ...                            Giuđa
... ... ...                            Bôát
... ... ...                            Xanmôn
... ... ...                            Giuse
 
 
Cha                               Con
 
... ... ...                           Ixaác
... ... ...                           Salômôn 
... ... ...                            Giacóp
... ... ...                            Đavít
 
 
Mẹ                                 Con
 
Tama                            ... ... ...
Rút                                ... ... ...
Rakháp                         ... ... ...
Maria                            ... ... ...
 
Con                               Cha
 
... ... ...                           Giuđa
... ... ...                           Xanmôn
... ... ...                           Salômôn
... ... ...                           Giacóp
 
IV. CÙNG NHÓM
 
1. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất định.

 
Tama
Rút
Rakháp
 
Từ nào sau đây cũng thuộc nhóm trên.
 
Giuđa
Maria
Xanmôn
 
2. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất định.
 
Santiên
Salômôn
Rakháp
 
Từ nào sau đây không thuộc nhóm trên.
 
Giôsigia
Maria
Babylon
 
3. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất định.
 
Ixaác
Tama
Aram
 
Từ nào sau đây không thuộc nhóm trên.

Rakháp
Mơnase
Rơkhápam
 
4. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất định.
 
Giơkhongia
Giêsu
Giơhôsaphát
 
Từ nào sau đây không thuộc nhóm trên.
 
Dơrúpbaven
Giôram
Giôsigia
 
5. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất định.
 
Xanmôn
Rakháp
Đavít
 
Từ nào sau đây không thuộc nhóm trên.
 
Mátthan
Santiên
Giacóp
 
 
6. Đây là những từ được xếp theo một lô gích nhất định
 
Elada
Bôát
Ixaác
Derác
 
Từ nào sau đây tiếp theo dãy từ trên.
 
Dơrúpbaven
Giuse
Avihút
 
 
7. Đây là những từ được xếp theo một lô gích nhất định


Maria
Nácson
Ôvết
 
Từ nào sau đây tiếp theo dãy từ trên.
 
Avihút
Giêsu
Rakháp
 
V. THÊM & BỚT
 
1. THÊM 1

Vì lơ đãng, người thợ xếp chữ đã thêm 1 ký tự vào mỗi nhân vật. Bạn tìm xem những nhân vật này là ai.
 
Giônsigia
Elada
Khéctxơron
Xanamôn
Áprhaham
Êlikhút
Dơrtúpbaven
 
Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật Ápraham.
 
 
2. THÊM 2
Vì lơ đãng, người thợ xếp chữ đã thêm 1 ký tự vào mỗi nhân vật. Bạn tìm xem những nhân vật này là ai.
 
Avigiac
Nácsonô
Giesêt
Giothamu
Khítkigiat
Avihúta
Engiakimô
 
Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật Giesê.
 
 
 3. THÊM 3
Vì lơ đãng, người thợ xếp chữ đã thêm 2 ký tự vào mỗi nhân vật. Bạn tìm xem những nhân vật này là ai.
 
Keladao
Amơnaset
Tengiakimô
Utamat
Trakhápe
Mavigian
Dakháte
 
Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật Tama.
 
 
4. BỚT 1
Vì lơ đãng, người thợ xếp chữ thiếu 1 ký tự vào mỗi nhân vật. Bạn tìm xem những nhân vật này là ai.
 
Khétxơro
Nácso
Salômô
Dơrúpbave
Santiê
Akhi
Amô
 
Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật Salômôn.
 
 
 
 Nguyễn Thái Hùng
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Rèn Luyện Tư Duy
Gia phả Đức Giêsu Kitô (Mt 1,1-17)

 
 
 
I. Tinh Mắt
 
1. Nhân vật bắt đầu bằng ký tự S:
 
Salômôn
          Santiên.
 
2. Nhân vật bắt đầu bằng mẫu tự X:
 
Xađốc
Xanmôn.
 
3. 5 nhân vật nữ:
 
Tama
Rakháp
Rút
Vợ ông Urigia
Maria.
 
4. Những nhân vật trùng nhau:

- Ông Giacóp cha ông Giuđa.
- Ông Giacóp cha ông Giuse.
 
5. Những nhân vật ít ký tự nhất:
 
Rút
Axa
Ado (3 ký tự).
 
6. Những nhân vật nhiều ký tự nhất:
 
Dơrúpbaven, 
Giơkhongia
Giơhôsaphát (10 ký tự).
 
7. Những nhân vật nào bắt đầu bằng ký tự A:
 
Ápraham
Aram
Amminađáp
Avigia
Axa
Akhát
Avihút
Ado
Akhin.
 
8. Những nhân vật bắt đầu bằng ký tự M:
 
Mơnase
Mátthan
Maria.
 
9. Những nhân vật nào có 2 ký tự A:
 
Ixaác
Tama
Aram
Rakháp
Rơkhápam
Avigia
Axa
Giơhôsaphát
Akhát
Elada
Mátthan
Maria.
 
10. Những nhân vật có 3 ký tự A:
 
Ápraham
Amminađáp.
 
11. Những nhân vật có 3 ký tự I:

Khítkigia
Giôsigia.
 
12. Những nhân vật có 7 ký tự:
 
Ápraham
Salômôn
Útdigia
Giotham
Santiên
Mátthan.
 
II. Alphabet
 
A* Thứ tự Alphabet.

 
Giacóp
Giesê
Giêsu Kitô
Giơkhongia
Giôram
Giôsigia
Giotham
Giuđa
Giuse.
 
B* Thứ tự Alphabet.
 
Ápraham
Dơrúpbaven
Đavít
Êlihút
Giêsu
Ixaác
Mátthan
Ôvết
Perét
Rơkhápam
Útdigia
Xađốc.
 
 
III. LIÊN HỆ GIA ĐÌNH
 
 
Vợ                                 Chồng
 
Tama                            Giuđa
Rút                                Bôát
Rakháp                        Xanmôn
Maria                            Giuse
 
 
Cha                               Con
 
Ápraham                      Ixaác
Đavít                             Salômôn 
Mátthan                       Giacóp
Giesê                             Đavít
 
 
Mẹ                                 Con
 
Tama                            Perét
Rút                                Ôvết
Rakháp                        Bôát
Maria                            Giêsu
 
 
Con                               Cha
 
Perét                             Giuđa
Bôát                              Xanmôn
Rơkhápam                   Salômôn
Giuse                            Giacóp
 
IV. Cùng Nhóm
 
1. Maria : Vì những từ trên là những phụ nữ.
 
2. Babylon : Vì những từ trên là con người.
 
3. Mơnase : Vì tất cả những từ trên đều có 2 ký tự A.

4. Dơrúpbaven : Vì tất cả các từ trên bắt đầu bằng ký tự G.
 
5. Giacóp : Vì những từ trên có ký tự vị trí thứ 2 là A.
 
6. Giuse : Bạn hãy quan sát ký tự cuối của từ thứ 1, ký tự đầu tiên của từ thứ 2, ký tự cuối của từ thứ 3 và ký tự đầu tiên của từ thứ 4: chúng được xếp theo trật tự Alphabet.


          Từ được chọn tiếp theo là Giuse.
 
7. Rakháp : Bạn hãy quan sát ký tự đầu tiên của từ thứ 1, ký tự cuối của từ thứ 2 và ký tự đầu tiên của từ thứ 3: chúng được xếp theo trật tự Alphabet.
Từ được chọn tiếp theo là Rakháp.
 
V. THÊM & BỚT
 
1. THÊM 1 

Lời giải đáp
Nhân vật được gợi ý Ápraham dư ký tự ở vị trí thứ tư. Ta loại bỏ ký tự bất kỳ ở vị trí thứ tư sẽ có tên các nhân vật cần tìm.
 
Giôsigia
Elada
Khétxơron
Xanmôn
Ápraham
Êlihút
Dơrúpbaven
 
2. THÊM 2 

Lời giải đáp
Nhân vật được gợi ý Giesê  dư ký tự cuối. Ta loại bỏ ký tự bất kỳ ở cuối sẽ có tên các nhân vật cần tìm.
 
Avigia
Nácson
Giesê
Giotham
Khítkigia
Avihút
Engiakim
 
3. THÊM 3 

Lời giải đáp
Nhân vật được gợi ý Tama dư ký tự đầu và cuối. Ta loại bỏ ký tự bất kỳ ở đầu và cuối sẽ có tên các nhân vật cần tìm.
 
Elada
Mơnase
Engiakim
Tama
Rakháp
Avigia
Akhát
 
4. BỚT 1
Nhân vật được gợi ý Salômôn thiếu ký tự N ở cuối. Ta thêm ký tự N ở cuối sẽ có tên các nhân vật cần tìm.
 
Khétxơron
Nácson
Salômôn
Dơrúpbaven
Santiên
Akhin
Amôn
 
Nguyễn Thái Hùng