Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

30/09/2019

THỨ HAI TUẦN 26 TN
Lc 9,46-50

 

TINH THẦN BAO DUNG

Ông Gio-an lên tiếng nói: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con cố ngăn cản, vì người ấy không cùng chúng con đi theo Thầy.” Đức Giê-su bảo ông: “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Lc 9,49-50)

 

Suy niệm: Gio-an con ông Giê-bê-đê vốn đã bị Chúa đặt tên là Bô-a-nê-ghê nghĩa là “con của sấm sét”, chẳng những vì tính nóng nảy mà còn vì nặng óc bè phái phe nhóm và thiếu tinh thần bao dung: Người có tinh thần ấy thường nghĩ rằng chỉ có mình tôi, nhóm của tôi, đạo của tôi, mới có quyền làm điều tốt; nếu không đồng hội đồng thuyền với tôi thì dù có làm điều tốt mấy đi nữa cũng kể như là không có giá trị gì. Chúa dạy sống bao dung: ai không chống lại Chúa là ủng hộ Chúa. Có thể nhân danh Chúa mà trừ quỷ thì đã thuộc về Chúa rồi dù trên danh nghĩa không thuộc đoàn ngũ các tông đồ, hoặc người công khai theo Chúa.

 

Mời Bạn: Phải xoá bỏ những định kiến hẹp hòi. Đó là thái độ tự phụ cho rằng chỉ có chúng tôi mới nắm giữ chân lý, mới có thể hoặc được quyền làm điều tốt. Đó là thái độ khích bác dèm pha những người không thuộc cùng tổ chức với mình khiến họ chột dạ không dám làm điều tốt. Trái lại phải đẩy mạnh tinh thần sống quảng đại bao dung. Thấy điều thiện được thực hiện, thấy công lý được tôn trọng thì vui mừng cho dù người thực hiện đó là ai. “Miễn là Đức Ki-tô được rao giảng”.

 

Chia sẻ: Tôi/chúng tôi đang có óc bè phái, kỳ thị không?

 

Sống Lời Chúa: Mời bạn đến thăm một gia đình tôn giáo bạn.

 

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha với tâm tình hướng về mọi người là con cùng một Cha trên trời.