Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 4 * 231-240

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 18

RÈN LUYỆN TƯ DUY  
Tập 4

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
 231. CÙNG SUY GẪM ! L
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
LOT
ADAM
TADEO
DORUXILA
 
Nhân vật tiếp theo là :
 
TEPHANA
COLAUDIO
XINVANO
PHOTUNATO
 
 
 
“Ai không vác thập giá mình
mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
Lc 14,27

 
232. CÙNG TÌM ! L  
 
 
Đây là tên những nhân vật được nói tới trong Tân Ứơc nhưng đã được thêm 4 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó là những nhân vật nào.
 
TOBATIMENA
METIMETI
ECANRETI
NECAINNI
TAGIESEPE
MOKHANANNI
ELACKHIPPOPI
 
         Gợi ý :   Trong dãy từ này có nhân vật ANRE.
 
 
233. CÙNG TÌM ! L  
 
Những nhân vật phụ nữ này được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định. Bạn hãy tìm nhân vật nào không tiếp theo trong dãy từ này.
 
GIUDITHA
ETTE
AVIGAGIN
DAKHAP
COTURA
MARIA
GIOKHEVET
 
 
  
“Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, 
thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”
Mt 18,3

 
234. TÌM NGƯỜI ! L  
 
Bạn hãy tìm những nhân vật phụ nữ được nói tới trong Thánh Kinh có những cặp nguyên âm hay phụ âm đứng cận nhau.
 
Ví dụ : 
ANNA
GIOANNA … …
 
 
235. TÌM MỐI QUAN HỆ  ! L 
 
CAIN             con ông ADAM
MOSE           con ông AMRAM
SALOMON   con ông DAVIT
     ?              con ông PHILEMON
 
 
  
“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.”
Mt 5,10

 
236. SẮP XẾP THEO NHÓM  !  L  
 
ANRE
DAKEU
GIAIA
ENE
GIUDA 
 
Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây.
 
ELIA
AXIA
TABITHA
 
 
237. TÌM & TÌM  ! L  
 
Bạn có thể tìm được bao nhiêu nhân vật  nữ được nói tới trong Thánh Kinh với 7 mẫu tự trở lên.
 
Ví dụ : 
 
BECNIKE (7)
ELISABET (8)
 
 
238. NGƯỜI KẾ TIẾP  ! L  
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
ANRONICO
GIOHOSAPHAT
PHILOLOGO
GIANNAI
ARITIAKHO
 
Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong những nhân vật cho sẵn sau đây.
 
MATTHEU
POROKHORO
GIOXECH
AHARON 
 
  
“Thầy không bảo là đến bảy lần,
nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”
Mt 18,22

 
239. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! L  
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
LOT
ABEN
ACKHIPPO
 
Từ tiếp theo là :
 
PHERO
GAIO
ANRE
COLAUDIO         
 
 
240. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! L 
 
 Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
BOLATTO
MACCO
MATTHIA
 
Từ tiếp theo là :
 
PHILATO
DACARIA
MATTAT
GIOXEP              
 

 
“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, 
mà là Đức Kitô sống trong tôi.”
Gl 2,20


 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY  

 
221. TÌM NGƯỜI ! J 
COLAUDIO, DORUPBAVEN
DORUXILA, EPAPRODITO, EUTYKHO,
EVODIA, GIACOBE, GIOSUE, HERODIA,
MOTHUSELAC … …
 
222. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  J 
BOAT.
 
223. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là:  GIACOP.
 
224. CÙNG SUY GẪM ! J
Những nhân vật đã được sắp xếp xen kẽ nhau, nguyên âm và phụ âm. Vậy nhân vật tiếp theo là ELADA.
 
225. SẮP XẾP THEO NHÓM  !  J
HERODE.
Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nam.
 
226. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là:  GIESU.
 
227. CÙNG SUY GẪM !  J
Những nhân vật đã được sắp xếp xen kẽ nhau, nguyên âm và phụ âm. Vậy nhân vật tiếp theo là ELADA.
 
 
228. TÌM & TÌM  !  J 
ACTEMI, AVIHUT, BATIME, BAGIESU,
BILOAM, DORUXILA, EUTYKHO, EVODIA,
GIACOBE, GAPRIEN, GIACOP, GIOXEP,
GIOXET, GIPTAC, GIOXECH, GIOSUE,
GIORIM, GIORAM, GIOTHAM, GIONAM,
GIAXON, GIAMRE, GHITON, GALION,
HERODIA, ITMAEN, KHETRON, KHANOC,
MICAEN, MANKHO, MONASE,
MOTHUSELAC, OLIMPA, PHILATO,
PHILETO, PORITCA, PHILEMON, SIMEON,
SAMUEN, SALOME, SATIEN, TEPHANO …
 
229. NHANH MẮT ! J
Từ nhân vật GIESU ta có 1 nhân vật mới là GIUSE.
 
230. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! J 
NADARET.
Vì dãy từ đã cho là những địa danh.

Gb. Nguyễn Thái Hùng