Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 4 * 221-231

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 18

 RÈN LUYỆN TƯ DUY  
Tập 4

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
 
 221. TÌM NGƯỜI ! L  
 
Bạn hãy tìm những nhân vật có 4 nguyên âm khác nhau trở lên.
 
Ví dụ : 

BAGIESU
COLAUDIA … …
 
 
222. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  L  
 
PERET           con bà TAMA
GIOAN           con bà ELISABET
ACKHIPPO    con bà APPHIA
      ?               con bà RAKHAP
 
 
 “Anh em đừng lo lắng về ngày mai : 
ngày mai, cứ để ngày mai lo.
 Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”
Mt 6,34

 
223. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
SIMEON
ELIHUT
ELISA
 
Nhân vật tiếp theo là :
 
LAMEC
XADOC
GIACOP 
HERODE        
 
  
“Ai trung tín trong việc rất nhỏ,
thì cũng trung tín trong việc lớn;
ai bất lương trong việc rất nhỏ,
thì cũng bất lương trong việc lớn.”
Lc 16,10

 
224. CÙNG SUY GẪM ! J
 
Những  nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
BALAC
ELISA
COXAM
 
Nhân vật tiếp theo là :
 
ELADA
PHERO
TADEO
GIUDA
 
  
225. SẮP XẾP THEO NHÓM  !  J
 
APRAHAM
DAVIT
GIUSE
DACARIA
NICODEMO
 
Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây.
 
HERODE
MARIA
ANTIOKIA
 
 
  
“Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là:
Anh em sinh nhiều hoa trái
và trở thành môn đệ của Thầy.”
Ga 15,8

 
226. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
GIONA
CONELIO
MENASE
 
      Nhân vật tiếp theo là :
 
ISAIA
GIESU
MATTHIA
ENE        
                 

227. CÙNG SUY GẪM !  L
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
SIMON
ELISA
TIMON
 
Nhân vật tiếp theo là :
 
MACTA
GIUSE
ELADA
GIOAN
 
  
228. TÌM & TÌM  !  L 
 
Bạn tìm được bao nhiêu nhân vật có 6 mẫu tự trở lên song không có 1 mẫu tự nào được dùng 2 lần.
 
Ví dụ : 
GIACOP
MANKHO … …
 
 
229. NHANH MẮT ! J
 
Trong những nhân vật dưới đây có I nhân vật mà ta dùng những mẫu tự của nó để tạo thành 1 nhân vật mới.
                  
AGABO
KENAN
TIMON
ARETA 
GIONA
GIOEN
QUATO
GIUDA
 
  
“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, 
nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.”
Ga 17,15

 
230. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! L  
 
GIERIKHO
BETANIA
DAMAT
GIERUSALEM
CAPHACNAUM
 
Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây.
 
NADARET
PHERO
DAMARI
 


GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY 
 
 
 
 
211. NHANH MẮT ! J
Từ nhân vật ACNI
 ta có 1 nhân vật mới là CAIN.
 
212. THỬ TÀI NHỚ ! J


MẸ                          CON
*********                  *********
MARIA                    GIESU (Mt 1,16)
BATSEVA               SALOMON (2Sm 12,25)
EVA                        CAIN (St 4,1)
GIOKHOVET         MOSE (Xh 6,20)
REBECA                GIACOP (St 25,26)
RAKHAP                BOAT (Mt 1,5)
XARA                     IXAAC (St 21,3)
RUT                       OVET (Mt 1,5)
HAGA                     ITMAEN (St 16,15)
ELISABET             GIOAN (Lc 1,60)
 
213. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! J 
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện:  GIUDITHA.
 
214. CÙNG SUY GẪM ! J
Những nhân vật đã được sắp xếp theo trật tự Alphabet từ dưới lên. Vậy nhân vật tiếp theo là BARABA.
 
215. NHÂN VẬT TIẾP THEO !  J
BOXO. Bạn hãy quan sát mẫu tự cuối của mỗi từ đều có cặp. Nhân vật được lựa chọn là BOXO.
 
216. CÙNG SUY NGHĨ  ! J
 ISAIA. Bạn nhìn vào chữ cuối của từ thứ 1 và chữ đầu của từ thứ 2, theo trật tự Alphabet.
                DACARI A
                B OLATTO
                TERA C
                D ORUXILA
                GIES E
                G IACOBE
                GIOXEC H
                I SAIA
 
217. CÙNG TÌM ! J 
Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
RUT, GIOANNA, ETTE, XARA
HERODIA, GOME, GIOKHEVET, GIAEN.
 
218. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật tiếp theo : GIUSE.
 
219. CÙNG SUY GẪM ! J
Những nhân vật đã được sắp xếp theo trật tự Alphabet từ dưới lên. Vậy nhân vật tiếp theo là PHERO.
 
220. THỬ TÀI NHỚ ! J
CHA                                CON
*********                    *********
GIUSE                          GIESU (Mt 1,16)
GIOAN                          PHERO(Ga 1,42)
ADAM                           ABEN (St 4,2)
APRAHAM                    IXAAC (Mt 1,2)
XANMON                      BOAT (Mt 1,5)
GIESE                           DAVIT (Mt 1,5)
MANOAC                      SAMSON (Tl 13,2)
DACARIA                      GIOAN (Lc 1,60)
MINA                             MALIA (Lc 3,31)
MOTHUSELAC            LAMEC (Lc 3,37)
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng