Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học Thánh Kinh CN 8 TN C

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng thánh Luca 6,39-45
 
TIN MỪNG
 
Mù mà lại dắt mù. Cái rác và cái xà  
 
39 Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!
 
Cây nào trái ấy   
 
43 "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.
 
 
 
39 And he told them a parable, "Can a blind person guide a blind person? Will not both fall into a pit?40 No disciple is superior to the teacher; but when fully trained, every disciple will be like his teacher.
 
41 Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own?42 How can you say to your brother, 'Brother, let me remove that splinter in your eye,' when you do not even notice the wooden beam in your own eye? You hypocrite! Remove the wooden beam from your eye first; then you will see clearly to remove the splinter in your brother's eye.
 
43 14 "A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit.
 
44 For every tree is known by its own fruit. For people do not pick figs from thornbushes, nor do they gather grapes from brambles.
 
45 A good person out of the store of goodness in his heart produces good, but an evil person out of a store of evil produces evil; for from the fullness of the heart the mouth speaks.
 
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 6,39b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Mù mà lại dắt mù, họ sẽ gặp điều gì? (Lc 6,39)
a. Sự giúp đỡ của mọi người.
b. Thú dữ ăn thịt.
c. Sa xuống hố.
d. Chết đuối.
 
02. Muốn lấy cái rác trong mắt anh em thì phải làm gì trước? (Lc 6,41-42)
a. Ăn chay.
b. Cầu nguyện.
c. Thuyết phục anh em nghe lời mình.
d. Lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước đã.
 
03. Cây tốt sẽ cho quả gì? (Lc 6,43)
a. Quả sâu.
b. Quả chua.
c. Quả tốt.
d. Chỉ a và c đúng.
 
04. Ở trong bụi gai, làm sao người ta bẻ được quả gì? (Lc 6,44)
a. Vả.
b. Nho.
c. Chà là.
d. Ô liu.
 
05. Người tốt thì lấy cái tốt từ đâu? (Lc 6,45)
a. Người khôn ngoan.
b. Các sách thánh hiển.
c. Kinh Thánh.
d. Kho tàng tốt của lòng mình.
 
III. Ô CHỮ 

Những gợi ý

 
01. Người tốt lấy cái tốt từ kho tàng nào? (Lc 6,45)
 
02. Những người chỉ muốn lấy cái rác trong mắt anh em mà không thấy cái xà trong mắt mình, Đức Giêsu gọi họ là gì? (Lc 6,42)
 
03. Cái xà của mình nằm ở đâu? (Lc 6,41)
 
04. Ai đã kể dụ ngôn người mù mà lại dắt mù? (Lc 6,39)
 
05. Người tốt thì lấy cái tốt từ đâu của lòng mình? (Lc 6,45)
 
06. Trong bụi rậm làm sao hái được quả gì? (Lc 6,44)
 
07. Cây tốt sẽ cho quả gì? (Lc 6,43)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Người tốt thì lấy ra cái tốt 
từ kho tàng tốt của lòng mình.”
Tin Mừng thánh Luca 6,45a
 
  
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN C

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Người mù
 * Câu Tin Mừng thánh Luca 6,39b
 
"Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. c. Sa xuống hố (Lc 6,39)
02. d. Lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước đã (Lc 6,41-42)
03. c. Quả tốt (Lc 6,43)
04. a. Vả (Lc 6,44)
05. d. Kho tàng tốt của lòng mình (Lc 6,45)

III. Ô CHỮ  
 
01. Lòng mình (Lc 6,45)
02. Đạo đức giả (Lc 6,42)
03. Con mắt (Lc 6,41)
04. Đức Giêsu (Lc 6,39)
05. Kho tàng tốt (Lc 6,45)
06. Nho (Lc 6,44)
07. Quả tốt (Lc 6,43)
 
Hàng dọc : Lòng tốt
 
NGUYỄN THÁI HÙNG