Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Chúa Nhật 5 TN C

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN C

Tin Mừng thánh Luca 5,1-11

 

TIN MỪNG
Đức Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mt 4:18 -22; Mc 1:16 -20 )

1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa.2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới.3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.
 

4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá."5 Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới."6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
 

8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! "9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta."11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

 


1 While the crowd was pressing in on Jesus and listening to the word of God, he was standing by the Lake of Gennesaret.

2 He saw two boats there alongside the lake; the fishermen had disembarked and were washing their nets.

3 Getting into one of the boats, the one belonging to Simon, he asked him to put out a short distance from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat.

4 After he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and lower your nets for a catch."

5 Simon said in reply, "Master, we have worked hard all night and have caught nothing, but at your command I will lower the nets."

6 When they had done this, they caught a great number of fish and their nets were tearing.

7 They signaled to their partners in the other boat to come to help them. They came and filled both boats so that they were in danger of sinking.

8 When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, "Depart from me, Lord, for I am a sinful man."

9 For astonishment at the catch of fish they had made seized him and all those with him,10 and likewise James and John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to Simon, "Do not be afraid; from now on you will be catching men."

11 When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 5,8b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

II. TRẮC NGHIỆM
 

01. Đức Giêsu ngồi trên thuyền của ai để giảng dạy dân chúng? (Lc 5, 3)
a. Ông Simon.
b. Ông Giacôbê.
c. Ông Gioan.
d. Tôma.

 

02. Sau khi giảng dạy xong, Đức Giêsu bảo ông Simôn điều gì? (Lc 5,4)
a. Con hãy tin Thầy.
b. Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cả.
c. Con hãy đi theo Thầy.
d. Con thật hạnh phúc vì được chúa cha mạc khải cho.

 

03. Khi nghe Đức Giêsu nói, ông Simon đã nói gì? (Lc 5,4)
a. Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống.
b. Thầy biết con yêu mến Thầy.
c. Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.
d. Thầy đi đâu con cũng theo Thầy.

 

04. Khi chứng kiến phép lạ lưới đầy cá, ông Simon đã có hành động gì? (Lc 5,8)
a. Sấp mặt dưới chân Đức Giêsu.
b. Chạy tới ôm chân Đức Giêsu.
c. Quỳ xuống cầu nguyện.
d. Giơ 2 tay lên tạ ơn Thiên Chúa.

 

05. Khi chứng kiến phép lạ lưới đầy cá, những người hiện diện với ông Simon có thái độ gì? (Lc 5,9)
a. Bối rối.
b. Vui mừng.
c. Kinh ngạc.
d. Lo lắng.

 

 

III. Ô CHỮ 

Những gợi ý


01. Đây là 1 bạn chài với ông Simon (Lc 5,10)


02. Đức Giêsu nói với ông Simon : “  … … …, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”. (Lc 5,10)


03. Ai đã kêu gọi ông Simon và các bạn theo mình? (Lc 5,10-11)


04. Đức Giêsu ngồi trên thuyền của ai để giảng dạy dân chúng? (Lc 5,3)


05. Khi chứng kiến phép lạ lưới đầy cá, những người hiện diện với ông Simon có thái độ gì? (Lc 5,9)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

"Thưa Thầy,

chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả.

Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới."

Tin Mừng thánh Luca 5,5

++++++++++++++++

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 

Ông Phêrô phục lạy Chúa Giêsu 

* Câu Tin Mừng thánh Luca 5,8b
"Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! "

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. a. Ông Simon (Lc 5, 3)
02. b. Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt ca (Lc 5,4)
03. c. Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới (Lc 5,4)
04. a. Sấp mặt dưới chân Đức Giêsu (Lc 5,8)
05. c. Kinh ngạc (Lc 5,9)

 

III. Lời giải đáp Ô CHỮ 

01. Gioan (Lc 5,10)
02. Đừng sợ (Lc 5,10)
03. Đức Giêsu (Lc 5,10-11)
04. Simon (Lc 5,3)
05. Kinh ngạc (Lc 5,9)

 

Hàng dọc : Ơn gọi
 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

+++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN C
Is 6,1-2a.3-8 ; 1 Cr 15,1-11 ; Lc 5,1-11

ĐÁP LẠI ƠN GỌI LÀM TÔNG ĐỒ

I.HỌC LỜI CHÚA
1.TIN MỪNG: Lc 5,1-11

(1) Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Người để nghe Lời Thiên Chúa, mà Người thì đang đứng bên bờ hồ Ghen-nê-xa-rét. (2) Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lướt. (3) Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-mon, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. (4)Giảng xong, Người bảo ông Si-mon: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. (5) Ông Si-mon đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. (6) Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. (7) Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. (8) Thấy vậy, ông Si-mon Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” (9) Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-mon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. (10) Cả hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-mon cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ, Đức Giê-su bảo ông Si-mon: “Đừng sợ. Từ nay anh sẽ là người cứu sống người ta”. (11) Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
 

2. Ý CHÍNH: MAU MẮN ĐÁP LẠI ƠN CHÚA KÊU GỌI LÀM TÔNG ĐỒ

Bài Tin mừng hôm nay cho thấy Đức Giê-su đã ngồi trên thuyền của Si-mon mà rao gảng Tin mừng cho dân chúng, và sau đó đã cho Si-mon đánh bắt được một mẻ cá lạ lùng. Trước phép lạ này, Si-mon đã tuyên xưng đức tin: Đức Giê-su là Con Thiên Chúa và “Từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”.
 

3. CHÚ THÍCH:          

- C 1-2: + Bờ hồ Ghen-nê-xa-rét: Đây là chiếc hồ lớn hình quả trám nằm tại miền Ga-li-lê, được thánh sử Lu-ca gọi là hồ Ghen-nê-xa-rét (x Lc 5,1), Mát-thêu gọi là biển hồ Ga-li-lê (x. Mt 4,13) Mác-cô gọi trống là Biển Hồ (x. Mc 4,1), còn Gio-an gọi là Biển hồ Ti-bê-ri-a (x Ga 21,1).
 

- C 3-4: + Người bảo ông Si-mon: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”: Ra chỗ nước sâu hay “ra khơi”, là chỗ “nước trên vực thẳm”. Đức Giê-su ra lệnh cho thuyền Hội thánh tiến vào nơi vực thẳm của thế gian với nhiều nguy hiểm đang chờ đón (x. Lc 10,3).
 

- C 5-7: + Chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả: Câu nói của Phê-rô cho thấy sự yếu đuối bất lực của các ông. Nhưng chính sự bất lực này lại làm nổi bật quyền năng mạnh mẽ vô song của Thiên Chúa (x Ga 15,5).
 

- C 8-9: + Si-mon Phê-rô: Ở đây Lu-ca dùng biệt danh Phê-rô (nghĩa là Đá) mà sau đó Đức Giê-su sẽ chính thức đặt cho khi chọn ông vào danh sách 12 Tông đồ (x. Lc 6,14; Mt 16,18). + Sấp mình dưới chân Đức Giê-su: Trước sự hiện diện của Thiên Chúa, Si-mon cảm thấy mình tội lỗi bất xứng và đã run sợ sấp mặt xuống đất vì không dám diện kiến Thánh Nhan của Chúa như Mô-sê xưa (x. Xh 2,6); I-sai-a (x. Is 6,4). + “Lạy Chúa”: “Ku-ri-os” trong tiếng Hy-lạp có nghĩa là “Chúa”, một danh hiệu dành riêng để gọi Đức Giê-su sau khi phục sinh (x. Lc 24,34-35 ; Pl 2,6-11).
 

- C 10-11: + “Đừng sợ”: Đây chính là một lời an ủi thường được các thiên sứ nói với những kẻ đang sững sờ khi gặp điều linh thánh (x. Lc 1,13.30; 2,10); là lời Đức Giê-su nói với các Tông đồ đang sợ hãi giữa biển khơi (x. Mt 14,27), và khi hiện ra chiều ngày phục sinh (x. Mt 28,10). + Bỏ hết mọi sựmà theo Người: Các Tông đồ đã đáp trả ơn Chúa kêu gọi bằng việc quảng đại từ bỏ mọi sự mà đi theo Người và sẵn sàng cộng tác với Người chu toàn sứ mệnh truyền giáo (x. Lc 5,11).


4. CÂU HỎI:
1) Hồ Ga-li-lê còn được các sách Tin mừng gọi bằng những tên gì khác nữa?
2) Ra khơi có liên quan thế nào đến công việc truyền giáo của Hội thánh?
3) “Đức Giê-su” được gọi là “Chúa” từ khi nào?
4) Câu “Đừng sợ” có ý nghĩa thế nào?


II.SỐNG LỜI CHÚA


1. LỜI CHÚA: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào Lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” (Lc 5,5).


2. CÂU CHUYỆN:


- ƠN GỌI CỦA NGÔN SỨ I-SAI-A: Khi chứng kiến vinh quang của Đức Chúa nơi Đền thờ, Ngôn sứ I-sai-a đã thốt lên: “Khốn cho tôi, tôi chết mất, vì lưỡi tôi nhơ bẩn!” (Is 6,5). Nhưng sau khi được một thiên thần lấy than hồng từ bàn thờ đến thanh tẩy môi miệng, ông đã tình nguyện xin lãnh nhiệm vụ: “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con” (Is 6,8).


- ƠN GỌI CỦA SI-MON PHÊ-RÔ: Bài Tin mừng hôm nay cho biết Si-mon đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì. Ông đã khiêm tốn nói lên sự bất lực của mình: “Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào Lời Thầy, con sẽ thả lưới” (Lc 5,5). Quả thật nhờ vâng Lời Chúa mà Phê-rô đã đánh bắt được một mẻ cá lạ lùng. Trước kết quả lớn lao này, Si-mon đã tin Đức Giê-su chính là Đấng Cứu Thế Con Thiên Chúa, ông sấp mình dưới chân Người và thưa rằng: “Lạy Chúa, xin hãy tránh xa con ra, vì con là kẻ tội lỗi!”. Kẻ tự nhận mình là tội lỗi bất xứng ấy sau này đã trở thành “đá tảng” của đức tin, mà trên đức tin đó, Hội thánh đã được xây dựng và sẽ tồn tại bền vững đến muôn đời (x. Mt 16,16-18). Từ đây, Phê-rô trở thành thủ lãnh của Nhóm 12, được Chúa Giê-su trao chìa khóa Nước Trời với quyền cầm buộc tháo cởi (x. Mt 16,19) và được trao nhiệm vụ chăn dắt đoàn chiên của Người là Hội thánh (x. Ga 21,15-17).


- ƠN GỌI CỦA CHA THÁNH VI-AN-NÂY: Khi bị giáo sư thần học quở trách là dốt như con lừa! Thầy Vi-an-nây đã thừa nhận sự yếu đuối của mình, và chỉ trông cậy vào tình thương của Thiên Chúa. Cuối cùng Vi-an-nây bất tài vô lực kia đã trở thành một Thánh lớn trong Hội thánh, được đặt làm bổn mạng của các Cha sở và nên gương mẫu cho các vị mục tử noi theo. Chính nhờ ơn Chúa giúp, mà cha Vi-an-nây đã làm được việc hoán cải các tâm hồn, đưa nhiều tội nhân trở về với Người.


3. SUY NIỆM:

Sau khi đã trải qua thử thách bị người đồng hương không tin và còn tìm cách hãm hại, Đức Giê-su đã tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Tin Mừng hôm nay đan kết việc rao giảng của Đức Giê-su với phép lạ mẻ cá lạ lùng của Si-mon, nhằm kêu gọi ông và các môn đệ đẩu tiên từ bỏ mọi sự mà theo Người và tích cực góp phần vào sứ vụ loan báo Tin Mừng khắp thế gian.


1) Đức Giê-su xuống thuyền của Si-mon giảng đạo và kêu gọi ông: Sau một đêm vất vả chài lưới cách luống công vô ích, Si-môn và các bạn neo thuyền gần bờ giặt lưới. Đức Giê-su đã chọn xuống thuyền của Si-mon và yêu cầu ông chèo thuyền ra xa bờ một chút, rồi Ngừơi sử dụng thuyền như một giảng đài lộ thiên để công bố Tin Mừng cho đám đông dân chúng đứng trên bờ hồ.


2) Hãy ra khơi thả lưới bắt cá: Giảng xong, Đức Giê-su bảo ông Si-môn “Hãy chèo thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. Trước lời mời gọi ấy, tuy cảm nhận về sự bất lực của mình vì đã vất vả làm việc suốt đềm cách luống công vô ích, nhưng sau khi nghe Đức Giê-su giảng đạo, ông Si-mon đã tin vào Chúa. Lòng tin yêu Chúa khiến ông mạnh dạn thưa:  “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”.  Kết quả thật bất ngờ: Si-mon đã bắt được một mẻ cá lớn. Sự thành công này không phải do tài sức của ông mà hòan tòan do quyền năng của lời Đức Giê-su đem lại, khiến Si-mon đã tin Người là Đấng Thiên Sai, nên đã đầu phục Chúa. Ông khiêm tốn thưa với Người rằng:  “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”.
 

3) “Từ nay, anh sẽ là người cứu sống người ta”: Qua câu này, Đức Giê-su đã chọn Si-mon vào hàng ngũ tông đồ của Người. Thực ra Si-môn được Đức Giê-su chọn làm tông đồ không phải vì tài giỏi xuất sắc: Về văn hóa chắc Si-mon không học cao. Về tài năng thì ngoài nghề lưới cá cũng không có gì giỏi giang. Về tính khí thì lại nóng nảy, bộc trực… Nhưng ông được chọn làm đầu Hội Thánh là nhờ đức tin (x Mt 16,15-19) và lòng mến dành cho Thầy (x Ga 21,15-17). Từ giây phút nay tên của Si-mon được gắn liền với tên Phê-rô là Đá Tảng đức tin (x Mt 16,18) do Đức Giê-su đặt cho.  Chính ơn Chúa đã biến đổi Si-mon từ một người bắt cá trở thành kẻ đánh bắt các linh hồn.
 

4) Quảng đại và cậy nhờ ơn Chúa giúp: Trong Tin Mừng hôm nay, chính nhờ vâng Lời Chúa và làm theo Chúa mà ông Si-mon đã thả lưới và bắt được mẻ cá lạ lùng. Trong việc tông đồ, các tín hữu chúng ta cũng chỉ đạt được kết quả nếu biết năng học sống Lời Chúa và cậy trông vào ơn trợ giúp của Người như lời Người dạy: “Vì không có Thầy anh em không làm được gì” (Ga 15,5)..
 

5) Bỏ hết mọi sự mà đi theo Người: Đức Giê-su không từ chối thiện chí của chúng ta. Bất kể chúng ta là ai, có khả năng gì, yếu đuối tội lỗi thế nào… Người luôn mời gọi chúng ta đồng hành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho những người chưa nhận biết Thiên Chúa. Chúng ta hãy mau mắn đáp lại ơn Chúa kêu gọi bằng việc năng học sống Lời Chúa dưới ơn soi dẫn của Thánh Thần, để từ bỏ các thói hư, biến đổi ngày một nên hòan thiện hơn, quyết tâm chu tòan sứ vụ loan báo Tin Mừng, làm chứng cho Chúa mọi lúc mọi nơi, hầu giúp mọi người được ơn cứu độ.
 

4. THẢO LUẬN: 1) Phê-rô trong Tin mừng hôm nay đã thưa với Chúa Giê-su: “Dựa vào Lời Thầy con sẽ thả lưới” và sau đó ông đã bắt được mẻ cá lạ lùng. Vậy để làm được những việc vượt quá sức tự nhiên, chúng ta phải cậy dựa vào ai? 2) Trong những ngày này tôi sẽ làm gì để đưa được nhiều người về làm con Thiên Chúa?

5. NGUYỆN CẦU:

- LẠY CHÚA GIÊ-SU. Trước đây con cứ thắc mắc không biết tại sao Chúa lại chọn ông Si-mon, một người thuyền chài ít học và đã có vợ con, đi theo làm môn đệ của Chúa, trở thành người đứng đầu Nhóm 12 Tông đồ. Xem ra Chúa đã xây dựng Hội thánh trên tảng đá Phê-rô không mấy vững chắc, vì ông đã từng hèn nhát chối Chúa ba lần và có nhiều khuyết điểm khiến Chúa đã phải nặng lời quở trách! Nhưng qua bài Tin mừng hôm nay, con nhận ra rằng: Chúa thường xử dụng những gì thế gian coi thường, những con người yếu đuối, dốt nát... như các người thuyền chài, người thu thuế... làm Tông đồ cho Chúa. Chúa chọn Vi-an-nây là người bị đánh giá dốt như lừa làm linh mục... để qua những con người yếu đuối này, Chúa có thể biểu lộ quyền năng cao cả của Chúa.
 

- LẠY CHÚA. Xin dạy con biết sống quảng đại: Biết phụng sự Chúa cho xứng đáng. Biết cho đi mà không cần tính toán. Biết chiến đấu mà không sợ thương tích. Biết làm việc mà không tìm an nghỉ. Biết xả thân mà không tìm một phần thưởng nào khác, ngoài việc biết mình đang thi hành thánh ý Chúa- AMEN” (Thánh I-nha-xi-ô Loy-ô-la).

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A. Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

 

LM ĐAN VINH