Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Tết Nguyên Đán 65 Câu Hỏi Thưa

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

Vui Học Thánh Kinh

TẾT NGUYÊN ĐÁN

65 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm

 

Thánh Lễ Tất Niên  : Lc 1,39-55

Thánh Lễ Giao Thừa : Mt 5,1-10

Mồng Một Thánh Lễ Tân Niên A : Mt 6,25-34

Mồng Một Thánh Lễ Tân Niên B : Mt 5,43-48

Mồng Một Thánh Lễ Tân Niên C : Ga 14,23-27

Mồng Hai Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ : Mt 15,1-6

Mồng Ba Thánh hóa công ăn việc làm : Mt 25,14-30

 

Lời Chúa được trích từ

Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

 

+++++++++++++++++++++++++++

 

65 Câu Hỏi Thưa

 

01. Hỏi : Đức Maria vội vã đi thăm ai ? (Lc 1,40)

- Thưa : Bà Êlisabét.
 

02. Hỏi : Thành nơi gia đình ông Dacaria cư ngụ thuộc chi tộc nào? (Lc 1,39)

- Thưa : Chi tộc Giuđa.
 

03. Hỏi : Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Đó là lời của ai ? (Lc 1, 42)

- Thưa : Bà Êlisabét.
 

04. Hỏi : Bà Êlisabét gọi Đức Maria là gì ? (Lc 1, 43)

- Thưa : Thân mẫu Chúa tôi.
 

05. Hỏi : Bà Êlisabét nói Đức Maria thật có phúc vì đã làm gì ? (Lc 3,45)

- Thưa : Tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói.
 

06. Hỏi : Ai đã thăm viếng bà Êlisabét ? (Lc 1,39)

- Thưa : Bà Maria.
 

07. Hỏi : Đức Maria vào nhà ai và chào hỏi bà Êlisabét ? (Lc 1,40)

- Thưa : Ông Dacaria.

 

08. Hỏi : Ai đã dạy dân chúng “Tám Mối Phúc Thật”? (Mt 5,1)

- Thưa : Đức Giêsu.
 

09. Hỏi : Đức Giêsu dạy dân chúng “Tám Mối Phúc Thật” tại đâu ? (Mt 5,1)

- Thưa : Trên núi.
 

10. Hỏi : Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được điều gì làm gia nghiệp ? (Mt 5,4)

- Thưa : Đất Hứa.
 

11. Hỏi : Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên điều gì ? (Mt 5,7) 

- Thưa : Xót thương.

 

12. Hỏi : Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì điều gì là của họ ?(Mt 5,10)

- Thưa : Nước Trời.
 

13. Hỏi : Những ai xây dựng điều gì được gọi là con Thiên Chúa ? (Mt 5,9)

- Thưa : Hòa bình.
 

14. Hỏi : Những người có tâm hồn trong sạch thì họ sẽ được nhìn thấy ai ? (Mt 5,8)

- Thưa : Thiên Chúa.
 

15. Hỏi : Ai có tâm hồn nghèo khó thì họ sẽ được gì ? (Mt 5,3)

- Thưa : Nước Trời.
 

16. Hỏi : Những ai sẽ được Thiên Chúa ủi an ? (Mt 5,5)

- Thưa : Sầu khổ.

 

17. Hỏi : Vua nào dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ? (Mt 6,33)

- Thưa : Vua Salômon.
 

18. Hỏi : Đức Giêsu nói trước hết hãy tìm kiếm điều gì ? (Mt 6,33)

- Thưa : Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người.

 

19. Hỏi : Đức Giêsu nói, Anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào … … .. .” (Mt 6,34)

- Thưa : Có cái khổ của ngày ấy.
 

20. Hỏi : Mạng sống chẳng trọng hơn điều gì, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ? (Mt 6,25)

- Thưa : Của ăn.
 

21. Hỏi : Ai đã mặc đẹp cho hoa ? (Mt 6,30)

- Thưa : Thiên Chúa.

 

22. Hỏi : Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài điều gì thêm được dù chỉ một gang tay ? (Mt 6,27)

- Thưa : Đời mình.
 

23. Hỏi : Ăn gì, uống gì, mặc gì là điều ai hay tìm kiếm? (Mt 6,31-32)

- Thưa : Dân ngoại.
 

24. Hỏi : Con gì không gieo không gặt, không thu tích vào kho, thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng ? (Mt 6,26)

- Thưa : Chim trời.
 

25. Hỏi : Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và điều gì của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho ? (Mt 6,33) 

- Thưa : Đức công chính.

 

26. Hỏi : Đức Giêsu đã nhắc tới hoa gì trong trình thuật này ? (Mt 5,29) 

- Thưa : Hoa huệ.
 

27. Hỏi : “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Đây là giáo huấn của ai ?(Mt 5,43)

- Thưa : Đức Giêsu.
 

28. Hỏi : Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những ai cũng chẳng làm như thế sao ? (Mt 5,46)

- Thưa : Người thu thuế.
 

29. Hỏi : Với kẻ thù, Đức Giêsu dạy hãy yêu thương, như vậy anh em mới được trở nên thế nào ?(Mt 5,45)

- Thưa : Con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời.

 

30. Hỏi : Đức Giêsu nói, Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì thế nào ?  (Mt 5,46)

- Thưa : Anh em nào có công chi.
 

31. Hỏi : Đức Giêsu kêu gọi hãy hoàn thiện như ai ? (Mt 5,48)

- Thưa : Như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

 

32. Hỏi : Đức Giêsu bảo hãy yêu ai và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em ? (Mt 5,44)

- Thưa : Kẻ thù.

 

33. Hỏi : Đức Giêsu kêu gọi anh em trở nên điều gì như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện ? (Mt 5,48)

- Thưa : Hoàn thiện.
 

34. Hỏi : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy làm gì với đồng loại và hãy ghét kẻ thù ? (Mt 5,43)

- Thưa : Hãy yêu đồng loại.
 

 

35. Hỏi : Thiên Chúa làm cho mưa xuống trên người công chính cũng như những ai ? (Mt 5,45)

- Thưa :  Kẻ bất chính.

 

36. Hỏi : Thiên Chúa làm cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu và những ai ? (Mt 5,45)

- Thưa : Người tốt.
 

37. Hỏi : Đức Giêsu bảo hãy yêu kẻ thù và làm gì cho những kẻ ngược đãi anh em ? (Mt 5,44)

- Thưa : Cầu nguyện.
 

38. Hỏi : Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người nào cũng chẳng làm như thế sao ? (Mt 5,46)

- Thưa : Người thu thuế.

 

39. Hỏi : Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì? (Ga 14,23)

- Thưa : Giữ lời Thầy.
 

40. Hỏi : Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì cho người ấy? (Ga 14,23)

- Thưa : Yêu mến người ấy.
 

41. Hỏi : Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)

- Thưa : Thánh Thần.
 

42. Hỏi : Đấng Bảo Trợ được ai sai đến? (Ga 14,26)

- Thưa : Chúa Cha.
 

43. Hỏi : Thánh Thần sẽ làm gì cho anh em? (Ga 14,25)

- Thưa : Dạy anh em mọi điều và làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em.
 

44. Hỏi : Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu ai ban ? Ga 14,27)

- Thưa : Thế gian.
 

45. Hỏi : Ai là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy ? (Ga 14,26)

- Thưa : Đấng Bảo Trợ.
 

46. Hỏi : Đức Giêsu bảo các môn đệ đừng xao xuyến và đừng gì nữa ? (Ga 14,27)

- Thưa : Đừng sợ hãi.

 

47. Hỏi : Trước khi ra đi, Đức Giêsu để lại điều gì cho các môn đệ ? (Ga 14,27)

- Thưa : Bình an.
 

 

48. Hỏi : Ai đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời thầy ? (Ga 14,23)      - Thưa : Đức Giêsu.

 

49. Hỏi : Những ai nói với Đức Giêsu : “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” (Mt 15,2)

          - Thưa : Người Pharisêu và các kinh sư.

         

50. Hỏi : Ai đã nói : “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa?” (Mt 15,3)

          - Thưa : Đức Giêsu.

         

51. Hỏi : Ai đã dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử ? (Mt 15,5)

          - Thưa : Thiên Chúa.

         

52. Hỏi : Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị gì ? (Mt 15,5)

          - Thưa : Xử tử.

         

53. Hỏi : "Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa". Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời của ai ? (Mt 15,5-6)

          - Thưa : Thiên Chúa.

         

54. Hỏi : Ai đối xử với cha mẹ thế nào thì phải bị xử tử ?(Mt 15,4)

          - Thưa : Nguyền rủa.

         

55. Hỏi : Người đầu tiên được ông chủ giao cho bao nhiêu yến bạc để sinh lợi ? (Mt 25,15)

- Thưa : 5 yến.

 

56. Hỏi : Người lãnh được bao nhiêu yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ ? (Mt 25,18)

- Thưa : 1 yến.

 

57. Hỏi : Người đầy tớ được giao 5 yến, được chủ khen ngợi là gì ?(Mt 25,21)

- Thưa : Đầy tớ tài giỏi và trung thành.

 

58. Hỏi : Yến bạc của người đầy tớ tồi tệ và biếng nhác được đưa cho ai ? (Mt 25,28)

- Thưa : Cho người đã có 10 yến.

 

59. Hỏi : Số phận của tên đầy tớ vô dụng sẽ như thế nào ? (Mt 25,30)

- Thưa : Bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài.

 

60. Hỏi : Chủ mời gọi những đầy tớ tài giỏi và trung thành hãy vào hưởng điều gì của chủ anh ? (Mt 25,21)

- Thưa : Niềm vui.

 

61. Hỏi : Đáng lý số tiền của chủ sẽ được gởi vào nơi nào để sinh lợi ? (Mt 25,27)

- Thưa : Gởi ngân hàng.

 

62. Hỏi : Người lãnh nhận 1 yến đã làm gì với số bạc của chủ? (Mt 25,25)

- Thưa : Chôn giấu.

 

63. Hỏi : Với người lãnh 1 yến bạc, chủ gọi anh là đầy tớ thế nào? (Mt 25,6)

- Thưa : Tồi tệ.

 

64. Hỏi : Người đầy tớ được giao 5 yến, được chủ khen ngợi là gì? (Mt 25,21)

- Thưa :  Tài giỏi.

 

65. Hỏi : Người đầy tớ lãnh nhận 5 yến đã làm gì mà sinh lợi? (Mt 25,16)

- Thưa : Buôn bán.

 

Nguyễn Thái Hùng

1.2019