Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Giáng Sinh Năm C 10, 11, 12

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô Chữ Giáng Sinh Năm C


Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh : Mt 1,1- 25
Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh : Luca  2,1-14
Thánh Lễ Rạng Đông : Luca  2,15-20
Thánh Lễ Ban Ngày : Gioan 1,1-18
Lễ thánh Gia Thánh : Lc 2,41-52
Lễ Hiển Linh : Mt 2,1-12
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa : Lc 3,15-16.21-22
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
Ô Chữ Giáng Sinh 10 Năm C
 
Những gợi ý
 
 
01. Các nhà chiêm tinh đến thành nào để hỏi “Đức vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu ? (Mt 2,3) 
 
02. Các nhà chiêm tinh đã dâng thứ này cho Hài Nhi Giêsu ? (Mt 2,11)03. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin ? (Ga 1,7)
 
04. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có ? (Ga 1,17)
 
05. "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta" được dịch bởi từ gì ? (Mt 1,23)
 
06.  Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ ? (Lc 2,16) 
 
07. Những người chăn chiên bảo nhau đi sang đâu, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết ? (Lc 2,15)
 
08. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là ai ? (Ga 1,1)

Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh 10 Năm C

 
01. Giêrusalem (Mt 2,3)
02. Mộc dược(Mt 2,11)
03. Ánh sáng (Ga 1,7)
04. Ân sủng (Ga 1,17)
05. Emmanuen (Mt 1,23)
06. Hài Nhi (Lc 2,16) 
07. Bêlem (Lc 2,15)
08. Thiên Chúa (Ga 1,1)


Chủ đề : Emmanuen
 
Nguyễn Thái Hùng 
+++++++++++++++++++++++
 
Ô Chữ Giáng Sinh 11 Năm C
 
Những gợi ý 

 
01. Tại đền thờ, Đức Giêsu ngồi giữa những ai vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi ? (Lc 2,46) 
 
02. "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta" được dịch bởi từ gì ? (Mt 1,23)
 
03.  Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ ? (Lc 2,16) 

04. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin ? (Ga 1,7)

05. Ai là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người ? (Ga 1,9)
 
06. Lúc khởi đầu đã có ai ? (Ga 1,1)

07. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì ? (Mt 1,21)
 
08. Ra khỏi thành Giêrusalem, cái gì đã dẫn các nhà chiêm tinh đến nơi Hài Nhi ở ? (Mt 2,9)

09. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có ? (Ga 1,17)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh 11 Năm C

 
01. Thầy dạy (Lc 2,46)
02. Emmanuen (Mt 1,23)
03. Hài Nhi (Lc 2,16) 
04. Ánh sáng (Ga 1,7)
05. Ngôi Lời (Ga 1,9)
06. Ngôi Lời (Ga 1,1)
07. Giêsu (Mt 1,21)
08. Ngôi sao (Mt 2,9) 
09. Ân sủng (Ga 1,17)
 
Hàng dọc : Danh Giêsu
 
Nguyễn Thái Hùng 
 
+++++++++++++++++++++++
 
Ô Chữ Giáng Sinh 12 Năm C
 
Những gợi ý
 
 
01. Hằng năm, ai cùng với ông Giuse và bà Maria trẩy hội đền Giêrusalem ? (Lc 2,41)
 
02.  Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ ? (Lc 2,16) 
 
03. Các nhà chiêm tinh đến thành nào để hỏi “Đức vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu ? (Mt 2,3) 
 
04. "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta" được dịch bởi từ gì ? (Mt 1,23)
 
05. Hài nhi được đặt nằm ở đâu ? (Lc 2,7) 
 
06. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và điều gì, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có ? (Ga 1,17) 

07. Đấng cứu độ sinh ra thời ai làm tổng trấn xứ Xyrian? (Lc 2,2) 
 
08. Người được nhà vua triệu tập để hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu là ai ? (Mt 2,4) 
 
09.  khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai ? (Ga 1,1)

10. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì ? (Mt 1,21)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
 Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh 12 Năm C

 
01. Đức Giêsu (Lc 2,41)
02.  Hài Nhi (Lc 2,16) 
03. Giêrusalem (Mt 2,3)
04. Emmanuen (Mt 1,23)
05. Máng cỏ (Lc 2,7)
06. Sự thật (Ga 1,17)
07. Quiriniô (Lc 2,2)
08. Thượng tế (Mt 2,4)
09. Thiên Chúa (Ga 1,1)
10. Giêsu (Mt 1,21)
 
 
Hàng dọc : Chúa Cứu Thế
 
Nguyễn Thái Hùng