Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Giáng Sinh Năm C 7, 8, 9

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô Chữ Giáng Sinh Năm C

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh : Mt 1,1- 25
Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh : Luca  2,1-14
Thánh Lễ Rạng Đông : Luca  2,15-20
Thánh Lễ Ban Ngày : Gioan 1,1-18
Lễ thánh Gia Thánh : Lc 2,41-52
Lễ Hiển Linh : Mt 2,1-12
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa : Lc 3,15-16.21-22
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ô Chữ Giáng Sinh 7 Năm C
 
Những gợi ý 

 
01. Ai ngự xuống trên Đức Giêsu dưới hình chim bồ câu ? (Lc 3,22) (Lc 3,22)
 
02. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ ? (Lc 2,16) 
 
03. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin ? (Ga 1,7)

04.  Đấng cứu độ sinh ra thời ai làm tổng trấn xứ Xyria ? (Lc 2,2) 
 
05. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai ? (Ga 1,1)

06. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì ? (Mt 1,16)
 
07. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có ? (Ga 1,17)
 
08.  Hài nhi được đặt nằm ở đâu ? (Lc 2,7) 
 
09. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì ? (Mt 1,21)
 
10. Những người chăn chiên bảo nhau đi sang đâu, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết ? (Lc 2,15)
 
11. Ra khỏi thành Giêrusalem, cái gì đã dẫn các nhà chiêm tinh đến nơi Hài Nhi ở ? (Mt 2,9)

12. "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta" được dịch bởi từ gì ? (Mt 1,23)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh 7 Năm C

 
01. Thánh Thần (Lc 3,22)
02. Hài Nhi (Lc 2,16) 
03. Ánh sáng (Ga 1,7)
04. Quiriniô (Lc 2,2)
05. Thiên Chúa (Ga 1,1)
06. Đấng Kitô (Mt 1,16)
07. Ân sủng (Ga 1,17)
08.  Máng cỏ (Lc 2,7)
09. Giêsu (Mt 1,21)
10. Bêlem (Lc 2,15)
11. Ngôi sao (Mt 2,9) 
12. Emmanuen (Mt 1,23)
 
Hàng dọc :Thánh Tử Giêsu
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
+++++++++++++++++++++++
 
Ô Chữ Giáng Sinh 8 Năm C
 
Những gợi ý 

 
01. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì ? (Mt 1,21)
 
02. Hài nhi được đặt nằm ở đâu ? (Lc 2,7) 
 
03. Đấng cứu độ sinh ra thời ai làm tổng trấn xứ Xyria ? (Lc 2,2) 
 
04. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai ? (Ga 1,1)

05. Những người chăn chiên bảo nhau đi sang đâu, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết ? (Lc 2,15)
 
06. Lúc khởi đầu đã có ai ? (Ga 1,1)

07. Các nhà chiêm tinh đã dâng thứ này cho Hài Nhi Giêsu ? (Mt 2,11) 
 
Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh 8 Năm C

 
01. Giêsu (Mt 1,21)
02. Máng cỏ (Lc 2,7)
03. Quiriniô (Lc 2,2)
04. Thiên Chúa (Ga 1,1)
05. Bêlem (Lc 2,15)
06. Ngôi Lời (Ga 1,1)
07. Mộc dược (Mt 2,11)
 
Chủ đề : Ngôi Lời
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
+++++++++++++++++++++++
 
Ô Chữ Giáng Sinh 9 Năm C
 
Những gợi ý 

 
01. "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta" được dịch bởi từ gì ? (Mt 1,23)
 
02. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì ? (Mt 1,21)
 
03. Đấng cứu độ sinh ra thời ai làm tổng trấn xứ Xyria ? (Lc 2,2) 
 
04. Hài nhi được đặt nằm ở đâu ? (Lc 2,7) (Lc 2,7)
 
05. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ ? (Lc 2,16) 
 
06. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai ? (Ga 1,1)

07. Lúc khởi đầu đã có ai ? (Ga 1,1)

08. Hằng năm, ai cùng với ông Giuse và bà Maria trẩy hội đền Giêrusalem ? (Lc 2,41) 
 
09. Bêlem thuộc miền đất nào ? (Mt 2,6)
 
Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp 
Ô Chữ Giáng Sinh 9 Năm C


 
01. Emmanuen (Mt 1,23)
02. Giêsu (Mt 1,21)
03. Quiriniô (Lc 2,2)
04. Máng cỏ (Lc 2,7)
05. Hài Nhi (Lc 2,16) 
06. Thiên Chúa (Ga 1,1)
07. Ngôi Lời (Ga 1,1)
08. Đức Giêsu (Lc 2,41)
09. Giuđa (Mt 2,6)
 
Chủ đề : Chúa Ra Đời
 
Nguyễn Thái Hùng