Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Giáng Sinh Năm C 1, 2, 3

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô Chữ Giáng Sinh Năm C


Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh : Mt 1,1- 25
Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh : Luca  2,1-14
Thánh Lễ Rạng Đông : Luca  2,15-20
Thánh Lễ Ban Ngày : Gioan 1,1-18
Lễ thánh Gia Thánh : Lc 2,41-52
Lễ Hiển Linh : Mt 2,1-12
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa : Lc 3,15-16.21-22
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Ô Chữ Giáng Sinh 1 Năm C

Những gợi ý 
 

01. Ra khỏi thành Giêrusalem, cái gì đã dẫn các nhà chiêm tinh đến nơi Hài Nhi ở ? (Mt 2,9)

02. Lúc khởi đầu đã có ai ? (Ga 1,1)

03. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin ? (Ga 1,7)

04. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ ? (Lc 2,16) 
05. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì ? (Mt 1,16)
 
06. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì ? (Mt 1,21)
 
07. Thiên thần nói bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi điều gì của họ ? (Mt 1,21)
 
08. Hài nhi được đặt nằm ở đâu ? (Lc 2,7) 
 
09. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai ? (Ga 1,1)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp 
Ô Chữ Giáng Sinh 1 Năm C

 
01. Ngôi sao (Mt 2,9) 
02. Ngôi Lời (Ga 1,1)
03. Ánh sáng (Ga 1,7)
04. Hài Nhi (Lc 2,16) 
05. Đấng Kitô (Mt 1,16)
06. Giêsu (Mt 1,21)
07. Tội lỗi (Mt 1,21)
08. Máng cỏ (Lc 2,7)
09. Thiên Chúa (Ga 1,1)

Hàng dọc : Giáng Sinh
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
+++++++++++++++++++++++
 
 
Ô Chữ Giáng Sinh 2 Năm C

Những gợi ý 

 
01. Các nhà chiêm tinh đã dâng thứ này cho Hài Nhi Giêsu. (Mt 2,11) 
 
02. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin ? (Ga 1,7)

03. Ai là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người ? (Ga 1,9)
 
04. Ông Giuse, chồng bà Maria, là người thế nào và không muốn tố giác bà ?(Mt 1,19) 
 
05. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và điều gì, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có ? (Ga 1,17)
 
06. Hài nhi được đặt nằm ở đâu ? (Lc 2,7)
 
07. Lúc khởi đầu đã có ai ? (Ga 1,1)

08. Những người chăn chiên bảo nhau đi sang đâu, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết ? (Lc 2,15)
 
09. Con bà Maria tên là gì ? (Mt 1,16)
 
10. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai ? (Ga 1,1)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh 2 Năm C

 
01. Mộc dược (Mt 2,11)
02. Ánh sáng (Ga 1,7)
03. Ngôi Lời (Ga 1,9)
04. Công chính (Mt 1,19) 
05. Sự thật (Ga 1,17)
06. Máng cỏ (Lc 2,7)
07. Ngôi Lời (Ga 1,1)
08. Bêlem (Lc 2,15)
09. Giêsu (Mt 1,16)
10. Thiên Chúa (Ga 1,1)


Hàng dọc : Cao Cung Lên
 
Nguyễn Thái Hùng 
 
+++++++++++++++++++++++
 
Ô Chữ Giáng Sinh 3 Năm C

Những gợi ý 

 
01. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và điều gì, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có ? (Ga 1,17)
 
02. "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta" được dịch bởi từ gì ? (Mt 1,23)
 
03. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ ? (Lc 2,16) 
 
04. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai ? (Ga 1,1)

05. Các nhà chiêm tinh đã dâng thứ này cho Hài Nhi Giêsu ? (Mt 2,11) 
 
06. Đấng cứu độ sinh ra thời ai làm tổng trấn xứ Xyria? (Lc 2,2) 
 
07. Hài nhi được đặt nằm ở đâu ? (Lc 2,7) 
 
08. Lúc khởi đầu đã có ai ? (Ga 1,1)

09. Những người chăn chiên bảo nhau đi sang đâu, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết ? (Lc 2,15)
 
10. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì ? (Mt 1,21)
 
11. Các nhà chiêm tinh đến thành nào để hỏi “Đức vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu ? (Mt 2,3) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh 3 Năm C

 
01. Sự thật (Ga 1,17)
02. Emmanuen (Mt 1,23)
03. Hài Nhi (Lc 2,16) 
04. Thiên Chúa (Ga 1,1)
05. Nhũ hương (Mt 2,11)
06. Quiriniô (Lc 2,2)
07. Máng cỏ (Lc 2,7)
08. Ngôi Lời (Ga 1,1)
09. Bêlem (Lc 2,15)
10. Giêsu (Mt 1,21)
11. Giêrusalem (Mt 2,3)
 
Hàng dọc : Hài Nhi Giêsu
 
 Nguyễn Thái Hùng