Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Mùa Vọng Năm C 4,5

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ MÙA VỌNG NĂM C 4, 5Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C : Luca 21,25-28, 34-36
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C : Luca 3,1-6
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C : Luca 3,10-18
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng C : Luca 1,39-45
 
Lời Chúa được trích từ 
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

 

++++++++++++++++


Ô chữ 4 Mùa Vọng C
 
 

 
Những gợi ý 
 
01. Ông Gioan rao giảng vùng sông Giođan, thời ai làm tiểu vương miền Abilên ? (Lc 3,1-3) 
 
02. Ai rao giảng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối ? (Lc 3,2-3) 
 
03. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến ? (Lc 21,27) 
 
04. Ông Gioan tẩy giả là con của ai ? (Lc 3,2) 
 
05. Ông Gioan liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì ? (Lc 3,3)
 
06. Ông Gioan nói ông không đáng làm điều gì cho Chúa Giêsu ? (Lc 3,16) 
 
07. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì ? (Lc 3,3) 
 
08. Ông Gioan rao giảng vùng ven sông gì ? (Lc 3,3) 
 
09. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai ? (Lc 3,15) 
 
10. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa ? (Lc 3,18) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp  
Ô chữ 4 Mùa Vọng C
 
01. Lyxania
02. Gioan (Lc 3,2-3)
03. Con Người (Lc 21,27)
04. Dacaria (Lc 3,2)
05. Tha tội (Lc 3,3)
06. Cởi quai dép (Lc 3,16)
07. Sám hối (Lc 3,3)
08. Giođan (Lc 3,3)
09. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
10. Tin mừng (Lc 3,18)
 
Hàng dọc : Xin Chúa Đến
 
Nguyễn Thái Hùng 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++
 
 
Ô chữ 5 Mùa Vọng C

 
Những gợi ý 
 
01. Ông Gioan rao giảng thời ai làm thượng tế xứ Giuđê ? (Lc 3,2) 
 
02. “Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”  được trích từ sách ngôn sứ nào ? (Lc 3,5) 
 
03. Thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy điều gì và vinh quang ngự trong đám mây mà đến ? (Lc 21,28)
 
04. Ông Gioan liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì ? (Lc 3,3)
 
05. Sẽ có những điều gì trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao ? (Lc 21,25)
 
06. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt ai  ? (Lc 21,36)
 
07. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì ? (Lc 3,3) 
 
08. Đức Giêsu sẽ làm phép rửa cho anh trong ai ? (Lc 3,16) 
 
09. Anh em phải làm gì, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa ? (Lc  21,34)
 
10. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa? (Lc 3,18) 
 
11 . Bà Êlisabét nói người con của em đang cưu mang cũng được thế nào ? (Lc 1,42) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
+++++++++++
 
Lời giải đáp  
Ô chữ 5 Mùa Vọng C
 
01. Caipha (Lc 3,2)
02. Isaia (Lc 3,5)
03. Quyền năng (Lc 21,28)
04. Tha tội (Lc 3,3)
05. Điềm lạ (Lc 21,25)
06. Con Người (Lc 21,36)
07. Sám hối (Lc 3,3)
08. Thánh Thần (Lc 3,16)
09. Đề phòng (Lc  21,34)
10. Tin mừng (Lc 3,18)
11 . Chúc phúc (Lc 1,42)
 
Hàng dọc : Hãy Tỉnh Thức
 
Nguyễn Thái Hùng