Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Mùa Vọng Năm C 1, 2, 3

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

Ô CHỮ MÙA VỌNG C - 1, 2 & 3
 
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C : Luca 21,25-28, 34-36
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C : Luca 3,1-6
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C : Luca 3,10-18
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng C : Luca 1,39-45
 

Lời Chúa được trích từ 
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Ô chữ 1 
 

Những gợi ý 
 
01. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai ? (Lc 3,15) 
 
02.  Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì ? (Lc 21, 28) 
 
03. Ông Gioan rao giảng tại miền nào ? (Lc 3,1)  
 
04. Ông Gioan rao giảng vùng sông Giođan thời ông Philípphê làm gì miền Iturê và Trakhônít  ? (Lc 3,1-3)
 
05. Ai rao giảng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối ? (Lc 3,2-3)
 
06. Với ai, ông Gioan khuyên họ chớ hà hiếp người khác ? (Lc 3,14)  
 
07. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến ? (Lc 21,27)  
 
08. Đức Giêsu sẽ làm phép rửa cho anh em trong ai ? (Lc 3,16) 

09. Thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và điều gì, ngự trong đám mây mà đến ? (Lc 21,27) 
 
10.  Những điềm lạ sắp xảy đến sẽ đổ xuống trên đâu ? (Lc 21,26) 
 
11. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa ? (Lc 3,18) 
 
12. Sau khi gặp Đức Maria, bà Êlisabét tràn đầy điều gì ? (Lc 1,41) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
++++++++++++++++
 
Lời giải đáp Ô Chữ 1
 
01. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
02. Cứu chuộc (Lc 21, 28)
03. Galilê (Lc 3,1)
04. Tiểu vương (Lc 3,1-3)
05. Gioan (Lc 3,2-3)
06. Binh lính (Lc 3,14)
07. Con Người (Lc 21,27)
08. Thánh Thần (Lc 3,16)
09. Vinh quang (Lc 21,27)
10. Địa cầu (Lc 21,26)
11. Tin mừng (Lc 3,18)
12. Thánh Thần (Lc 1,41)
 
Hàng dọc : Mùa Vọng Thánh
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
 
 
Ô chữ 2 
 

Những gợi ý 
 
01. Anh em hãy luôn làm điều gì, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người ? (Lc 21,36) 
 
02. Ai đã thăm viếng bà Êlisabét ? (Lc 1,39)  
 
03. Ông Gioan liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn  gì ? (Lc 3,3)
 
04. Ai làm phép rửa cho dân chúng để chứng nhận lòng ăn năn sám hối của họ ? (Lc 3,10-18)  
 
05. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến ? (Lc 21,27)  
 
06. Đức Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc nào ? (Lc 1,39)
 
07. Ông Gioan làm phép rửa cho mọi người trong đâu ? (Lc 3,16)
 
08. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa ? (Lc 3,18)  
 
09. Bà Êlisabét nói người con của em đang cưu mang cũng được thế nào ? (Lc 1,42)  
 
10. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì ? (Lc 3,3)  
 
11. Với người nào ông Gioan nói họ đừng đòi hỏi những gì đã ấn định ? (Lc 3,12)  
 
12. Ông Gioan tẩy giả là con của ai ? (Lc 3,2)  
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Lời giải đáp Ô Chữ 2
 
01. Tỉnh thức (Lc 21,36) 
02. Maria (Lc 1,39)
03. Tha tội (Lc 3,3)
04. Gioan (Lc 3,10-18)
05. Con Người (Lc 21,27) 
06. Giuđa (Lc 1,39)
07. Nước (Lc 3,16)
08. Tin mừng (Lc 3,18)
09. Chúc phúc (Lc 1,42)
10. Sám hối (Lc 3,3)
11. Thu thuế (Lc 3,12)
12. Dacaria (Lc 3,2)
 
Hàng dọc : Trông Đợi Chúa
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
++++++++++++++++++++++++++++
 
Ô chữ 3

 
Những gợi ý 
 
01. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì ? (Lc 21, 28) 
 
02.  Ông Gioan liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì ? (Lc 3,3)
 
03. Gioan làm phép rửa cho người trong đâu ? (Lc 3,16)
 
04. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai ? (Lc 3,15) 
 
05. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì ? (Lc 3,3) 
 
06. Anh em hãy luôn làm điều gì, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người ? (Lc 21,36) 
 
07.  Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn hầu có thể đứng vững trước mặt ai ? (Lc 21,36)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Lời giải đáp Ô chữ 3
 
01. Cứu chuộc (Lc 21, 28)
02. Tha tội (Lc 3,3)
03. Nước (Lc 3,16)
04. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
05. Sám hối (Lc 3,3)
06. Cầu nguyện (Lc 21,36) 
07. Con Người (Lc 21,36)


Hàng dọc : Chờ Mong 
 
Nguyễn Thái Hùng