Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Martinô Thọ, gd. 08.11

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Martinô Thọ, giáo dân

Ngày 08 tháng 11

 

Tin mừng Mátthêu 10,17-22

 

Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại

 

17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

 

21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

 


17 But beware of people, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues,18 and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans.

19 When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say.

20 For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you.

21 Brother will hand over brother to death, and the father his child; children will rise up against parents and have them put to death.

22 You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 10,22

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. Người ta sẽ nộp anh em cho ai, và sẽ bị đánh đập trong các hội đường của họ ? (Mt 10,17)

a. Thượng tế

b. Các hội đường

c. Vua chúa

d. Quân La mã

 

a2. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì ? (Mt 10,21)

a. Khinh bỉ

b. Thù ghét

c. Chế nhạo

d. Loại trừ

 

a3. Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và ai được biết ? (Mt 10,18)

a.  Vua chúa quan quyền

b.  Dân ngoại

c.  Các thượng tế

d.  Dân Ítraen

 

a4. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, ai sẽ cho anh em biết phải nói gì ? (Mt 10,19)

a.  Thầy

b.  Thiên Chúa

c.  Thần Khí

d.  Giáo Hội

 

a5. Vì điều gì, anh em sẽ bị mọi người thù ghét ?(Mt 10,22)

a.  Chúa Kitô

b.  Danh Thầy

c.  Giáo Hội

d.  Thiên Chúa

 

B. Giáo dân Martinô Thọ

 

b1. Giáo dân Martinô Thọ, Sinh năm 1787 tại Kẻ Bàng, Nam Ðịnh, Trùm họ, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Chúa Trịnh Sâm (1767-1782)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Giáo dân Martinô Thọ chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Xử lăng trì

 

b3. Giáo dân Martinô Thọ chịu tử đạo tại Bẩy Mẫu vào năm nào ?

a. Năm 1773                                   

b. Năm 1840

c. Năm 1858                                   

d. Năm 1861

 

b4. Giáo dân Martinô Thọ được Đức Giáo Hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Martinô Thọ được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 12 tháng 08             

b. Ngày 08 tháng 11

c. Ngày 17 tháng 09             

d. Ngày 26 tháng 05

 

 

III. Ô CHỮ 

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Vì điều gì, anh em sẽ bị mọi người thù ghét ? (Mt 10,22)

 

02. Nhưng kẻ nào làm gì đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát ? (Mt 10,22)

 

03. Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì ? (Mt 10,22)

 

04. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, ai sẽ cho anh em biết phải nói gì ? (Mt 10,19)

 

05. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là ai của Cha anh em nói trong anh em ? (Mt 10,19-20)

 

06. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì ? (Mt 10,21)

 

07. Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ làm gì anh em trong các hội đường của họ ? (Mt 10,17)  

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.

Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”

Tin mừng thánh Máccô 10,22

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Martinô Thọ, giáo dân

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề  

Thánh Martinô Thọ

 

* Tin mừng thánh Mátthêu 10,22

 

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.

Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. b. Các hội đường (Mt 10,17)

a2. b. Thù ghét (Mt 10,21)

a3. b. Dân ngoại (Mt 10,18)

a4. b. Thiên Chúa  (Mt 10,19)

a5. b. Danh Thầy (Mt 10,22)

 

B. Giáo dân Martinô Thọ

 

b1. c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

b2. b. Bị xử trảm

b3. b. Năm 1840

b4. b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

b5. b. Ngày 08 tháng 11

 

III. Ô CHỮ 

 

01. Danh Thầy (Mt 10,22)

02. Bền chí (Mt 10,22)

03. Cứu thoát  (Mt 10,22)

04. Thiên Chúa (Mt 10,19)

05. Thần Khí (Mt 10,20)

06. Thù ghét (Mt 10,21)

07. Đánh đập (Mt 10,17)  

 

Hàng dọc : Yêu Chúa

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

 

 

XIN XEM THÊM TẠI ĐÂY

 

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-chu-thanh/cac-thanh-tu-dhao-vn

 

 

++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Martinô Thọ (1787 – 1840)

 

 

Martinô Thọ, Sinh năm 1787 tại Kẻ Bàng, Nam Ðịnh, Giáo dân, bị xử trảm ngày 8/11/1840 tại Bẩy Mẫu dưới đời vua Minh Mạng, Đức Lêo XIII suy tôn hai ông Martinô Thọ và Gioan Baotixita Cỏn lên bậc Chân Phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 8/11.

 

Tiểu sử thánh Martinô Thọ được ghi nhớ cách đặc biệt qua những lời trăn trối với các con vào thăm trong tù. Di ngôn của ông đáng trở thành bản mẫu cho những người cha Kitô hữu trong giờ phút cuối của cuộc đời : Vừa thực tế, vừa dạt dào tình cảm, mà cũng đầy tin tưởng:

 

"Các con thân mến, cha không còn làm gì giúp các chúng con ở thế gian này được nữa, cha chỉ còn lo chuẩn bị tâm hồn đón nhận những thử thách cuối cùng. Ý Chúa đã muốn cha xa lìa các con mãi mãi, nhưng các con còn có mẹ, hãy cố vâng lời mẹ. Các con lớn hãy nhớ quan tâm em mình. các con nhỏ phải biết kính trọng và vâng lơi anh chị. Hãy yêu thương nhau, siêng năng làm việc đỡ đần mẹ. Nhớ đọc kinh tối sáng và lần chuỗi Mân Côi hàng ngày. Chúa trao cho mỗi người một Thánh Giá riêng, hãy vui vẻ vác theo chân Chúa và kiên trung giữ đạo".

 

Martinô Thọ sinh khoảng năm 1787 tại làng Kẻ Báng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông tên thật là Nho, còn Thọ là tên người con thứ chín. Tuy gia đình đông con, nhưng ông đã khéo léo giáo dục chúng bằng đời sống gương mẫu của chính mình.

 

Dân trong làng biết ông ngay thẳng, nên cử ông phụ trách việc thu thuế đinh. Ông sống rất thanh liêm, không nhận hối lộ, không ăn chận của ai, cũng không qùy lụy cấp trên, cứ theo lẽ công mà làm nên rất có uy tín. Ngoài ra, ông Thọ còn thức khuya dậy sớm lao động như mọi người, vừa làm ruộng, vừa ươm tơ nuôi tăm.

 

Ông thường khuyên các con: "Sống công bằng thôi chưa đủ, phải có bác ái nữa, mà muốn thực thi bác ái phải có điều kiện". Dành dụm được chút nào, ông giúp đỡ người nghèo, hoặc góp phần vào việc chung, trong làng, trong giáo xứ. Nhà ông luôn mở rộng cửa tiếp đón các linh mục đến giáo xứ làm việc. Ông không sợ chết, lại còn tỏ ra muốn được chết vì đạo nữa.

 

Năm 1838, khi nghe tin hai ông Trùm Đích và ông Lý Mỹ bị xử trảm tại pháp trường Bẩy Mẫu, ông thu xếp công việc đến viếng xác, và về nhà dặn dó con cái :"Các con yêu dấu, nếu Chúa cho cha theo chân hai đấng ấy, các con hãy vui lòng. Phần các con, nếu bị bắt, hãy can đảm giữ vững đức tin".

 

Ngày 30.5.1840, nghe báo tin ở làng Kẻ Báng có linh mục, quan Tổng đốc Trịnh Quang Khanh đưa hàng ngàn lính về bao vây làng. Ông chia lính thành những tốp 10 người đi sục sạo hết các xó xỉnh, các bụi rậm. Sau hai ngày lục soát họ bắt được ba linh mục: cha Nghi, cha Ngân và cha Thịnh. Ông Thọ và ông Cỏn cũng bị bắt vì tội chứa chấp đạo trưởng. quan lệnh đóng gông và giải tất cả về tỉnh Nam Định.

 

Một tháng đầu quan bỏ lơ không nói gì đến. Sau đó, cho gọi ra bắt bước qua Thập Giá, các ông không chịu, quan truyền đánh mỗi người 50 roi, rồi bắt phơi nắng cho đến tối không được ăn uống gì cả. Lần khác, quan lại gọi ra và dụ dỗ : "Cứ đạp đi rồi xưng tội là khỏi tội thôi mà". Hai ông vẫn từ chối. Trịnh Quang Khanh liền cho lính nắm gông khiêng các ngài qua ảnh chuộc tội. Hai ông co chân lên và khẳng khái tuyên bố : "Đạo tại tâm. Quan lớn cưỡng bách mà lòng chúng tôi không thuận thì chẳng mắc tội gì".

 

Thế là quan nổi giận, nảy ra một sáng kiến kinh dị : Khi ba vị linh mục cùng bị bắt vừa chịu tra tấn, máu me loang lổ khắp mình, quan bắt hai ông hoặc liếm máu nơi các vết thương ấy, hoặc bỏ đạo. Hai ông liền quỳ xuống thực hiện điều quan yêu cầu một cách cung kính. Trịnh Quang Khanh vừa rùng mình, vừa kinh ngạc nói với các quan : "Xem kìa ! Bọn chúng kính trọng các đạo trưởng biết bao ! Chẳng lẽ chúng bị bỏ bùa mê sao. Rồi ông truyền đem trói hai ông lại, bắt quỳ trên cát giữa trời nắng gắt suốt ngày.

 

Một lần quan tra hỏi về các thừa sai, ông Thọ trả lời : "Thưa quan, tôi có biết Đức cha Giacôbê, nhưng ngài đã qua đời, còn các thừa sai khác vua bắt hết rồi, còn đâu ? Hơn nữa chúng tôi ở trong tù làm sao biết các vị ấy ở đâu được ?". Tức giận, quan cho lính hôm đó tự do đánh đập tùy thích. Ông Cỏn chịu được 61 roi thì kiệt sức, máu miệng trào ra, được quân lính khiêng về trại. Còn ông Thọ bị đánh đúng 150 roi. Về sau ông nói với con cái rằng : "50 roi đầu đau đớn khôn tả, còn 100 roi sau, nhờ ơn Chúa, cha thấy nhẹ nhàng như gió thoảng qua vậy".

 

Quan thấy hình khổ không làm cho các ông xiêu lòng, nên cho lệnh bắt vợ con để áp lực, buộc các ông bỏ đạo. May măn hai ông biết trước, vội nhắn tin cho gia đình lẩn tránh nơi khác. Tuy thế, quan vẫn nói với các ông: "Nếu ta đưa vợ con các ngươi đến đây để giết thì các ngươi có chịu bỏ đạo không?".

 

Ông Cỏn đáp: "Thưa quan, cửa nhà vợ con đều do Chúa ban, chúng tôi chẳng có gì tiếc xót cả. nếu vợ con tử đạo, chúng tôi càng mong ước về Thiên Đàng". Ông Thọ nói thêm: "Gông cùm và roi vọt của quan là hai cánh đưa chúng tôi bay về Thiên Quốc".

 

Nghe thế, quan càng giận dữ hành hạ ác liệt hơn nữa : Ban ngày phơi nắng, ban đêm bắt nằm ngoài cống rãnh nước thải của trại tù, và bớt phần ăn suốt tuần lễ. Đến ngày thứ bày, cô Thuyên con gái ông Thọ tìm cách vào thăm cha. Thấy cha nằm dài bất tỉnh, cô lấy nước rót vào miệng, nhưng phải khá lâu ông mới hồi tỉnh nhận ra con mình. Lần khác, khi gặp lại con cái, ông nói với chúng những lời dặn dò sau hết.

 

Bản án trảm quyết gởi vào kinh đô và được vua Minh Mạng ký duyệt. Ngày 06.11, các ông biết tin, tìm cách gặp các cha cũng bị bắt để xưng tội và chuẩn bị tâm hồn. Ngày 08.11.1840, cùng với ba vị linh mục, hai ông bị điệu ra pháp trường Bẩy Mẫu. Dọc đường hai vị vẫn tươi cười chào hỏi mọi người. đến nơi, hai ông quỳ cầu nguyện một lát, rồi đưa tay cho quân lính trói vào cọc.

 

Theo lệnh quan, lý hình vung gươm, đưa các ngài về Quê Hương mong ước. Một vị 35 tuổi, một vị 53 tuổi, từ nay mãi mãi bên nhau trong vinh quang bất diệt. Thi hài hai đấng tử đạo được đưa về an táng ở xứ Kẻ Báng.

 

Đức Lêo XIII suy tôn hai ông Martinô Thọ và Gioan Baotixita Cỏn lên bậc Chân Phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên bậc Hiển thánh.

 

Nguồn từ thư viện Đa Minh

 

 

Trường Thi Tử Đạo

 

Trương Minh Giảng lên đường qua Pháp

Ðể điều đình hợp tác hai bên

Vua Minh Mạng lại giết thêm

Gồm ba Linh mục, dân tên hai người

 

Là Cỏn, Thọ cũng thời bị bắt

Cha Thịnh, Ngân, Nghi dắt giáo dân

Quang Khanh chuộc tội thấy cần

Truy lùng đạo trưởng xa gần thẳng tay

 

Cho đập phá tháng ngày cơ sở

Nhiều nhà thờ chỗ ở nhà chung

Tội nhân khét tiếng trong vùng

Ông cho phóng thích để dùng mưu sâu

 

Với điều kiện khởi đầu chuộc tội

Ði đó đây sớm tối săn tin

Khắp nơi đạo trưởng kiếm tìm

Lên quan báo cáo cho nghìn lính vây

 

Làng Kẻ Báng quân đầy loa phát

Tới Ðình Làng đề bạt điểm danh

Mười lăm tuổi phải tuân hành

Toàn là nam giới lão thành quý ông

 

Quang Khanh nói khỏi gông trói lại

Và tập trung ngồi tại sân đình

Xung quang canh gác quân binh

Phơi sương phơi nắng dân tình xót thương

 

Các phụ nữ lo đường tiếp tế

Nấu nước cơm, tập thể cùng ăn

Quang Khanh cho lính đi săn

Hang cùng ngõ hẻm từng căn từng nhà

 

Nản lòng kiếm chẳng ra đạo trưởng

Cả quan quân như tưởng rút quân

Nhưng người tố quyết không lầm

Lấy đầu ra để thế cầm cam đoan

 

Xin lục soát qua sang ngày nữa

Tôi cam đoan xin hứa thành công

Phá nhà phá vách tây đông

Quả nhiên bắt được mấy ông Cha liền

 

Hai lớp vách Ba Duyên trú ẩn

Quan gọi ra lại lẫn tên Ðoan

Bước qua Thánh Giá lệnh quan

Bà này ngoại giáo dám làm được tha

 

Bà Duyên thoát rõ là ý Chúa

Ðến gần trưa nơi nữa bắt thêm

Cha Ngân đang ẩn tuổi tên

Ở nhà ông Thọ bắt lên trói liền

 

Cha Thịnh điếc nằm yên trên võng

Nhà ông Chiến lính bỗng ngang qua

Thấy Cha sức yếu tuổi già

Không nghi chẳng hỏi thế là bỏ đi

 

Nếu có hỏi ắt thì chẳng lộ

Có nữ tu thuộc họ Kẻ Trình

Ði theo giúp đỡ hy sinh

Nhận ngay là Bố của mình ốm đau

 

Biết Cha Ngân, Nghi cùng nhau bị bắt

Cha Thịnh không lánh mặt làm ngơ

Một cai đội đã nghi ngờ

Ông này đạo trưởng trước giờ ở đây

 

Cha Thịnh đáp, ốm gầy đạo trưởng

Chúng bắt ngay một hướng dẫn theo

Hai đồng bạn đã gông đeo

Bọn quan quân lính hò reo vào làng

 

Có cơ hội sẵn sàng cướp bóc

Lấy bạc tiền lúa thóc trâu bò

Dân Làng Kẻ Báng âu lo

Mất người mất của đầy no ơn lành

 

Chúng dẫn giải về thành Nam Ðịnh

Ðể Quang Khanh toan tính tấn tra

Lần này đạo trưởng bắt ba

Còn hai người nữa toàn là giáo dân

 

Tạ Ðức Thịnh chuyên cần Kẻ Sặt

Sanh Canh Thìn (1760) quê thật Hà Ðông

Mẹ cha sắp xếp coi trông

Muốn anh duyên kết vợ chồng tề gia

 

Anh xin hoãn để mà suy nghĩ

Nhưng cuối cùng quyết chí đi tu

Hồng ân Thiên Chúa hộ phù

Thụ phong Linh mục đời tu nhiệt thành

 

Bí thư giỏi nổi danh Giáo phận

Cùng Ðức Cha vào tận Bắc Thành

Gặp Gia Long để họp hành

Tự do tôn giáo rõ rành tỏ thông

 

Ðức Cha bổ nhiệm trông giáo xứ

Là Cửa Bạng coi giữ đầu tiên

Nam Xang, Ðồng Chuối khắp miền

Kẻ Tình Nam Ðịnh sau liền về hưu

 

Các giáo hữu dắt dìu cảm mến

Cha bị đau cháu đến đón về

Gia đình Kẻ Báng nhà quê

Sau Cha bị bắt giải về Quang Khanh

 

Nguyễn Ðình Nghi quê anh Hà Nội

Năm Quý Sửu (1793) rửa tội (do) cha Liêm

Học xong Thầy giảng trong miền

Trở về giúp xứ chân chuyên Tông đồ

 

Rồi sau đó được về thần học

Phong Linh mục coi sóc Sơn Miêng

Cha Nghi phục vụ khắp miền

Tính tình hòa nhã giảng khuyên biệt tài

 

Cha không muốn để ai liên lụy

Ðem theo tiền chuẩn bị chuộc dân

Cha Nghi Kẻ Báng lãnh phần

Cũng đều bị bắt một lần Cha Ngân

 

Ðây tiểu sử mấy vần nhỏ bé

Cậu Nguyễn Ngân họ lẻ Cựu Khanh

Canh Tuất (1790) sinh tại tỉnh Thanh

Vào tu chủng viện học hành thông minh

 

Thầy chịu khó chân tình phục vụ

Sau thụ phong Linh mục Tông đồ

Phụ trách Duyên Mậu tiền hô

Cha Nhân lâm bệnh nhập vô cấp thời

 

Cha được về nghỉ ngơi chủng viện

Khoảng bảy năm tăng viện nhà tràng

Trình Xuyên phụ trách đảm đang

Thêm ba năm nữa Kẻ Bàng tiến mau

 

Ông Trùm Cỏn sinh đầu Ất Sửu (1805)

Tại Kẻ Bàng tiêu biểu Thành Nam

Ðinh Mùi (1787) ông Thọ cùng làng

Nhiệt tâm sắp xếp nhẹ nhàng Thừa sai

 

Luôn bố trí các ngài ẩn trốn

Khi quan quân vây khốn làng này

Hai ông lanh lẹ tiếp tay

Các Cha chạy trốn cả ngày lẫn đêm

 

Vùng Nam Ðịnh có tên hùm xám

Bủa lưới vây phân tán vào lùng

Cha con bị bắt gom chung

Bắt quỳ phơi nắng lại dùng đòn roi

 

Ðể Thập Giá chúng đòi quá khóa

Năm chứng nhân đều đã chịu đòn

Một lòng vì Chúa sắt son

Quang Khanh tức giận chỉ còn xử thôi

 

Năm trăm lính đứng ngồi Bảy Mẫu

Năm chứng nhân làm dấu nguyện cầu

Lý hình được lệnh chém đầu

Anh hùng tử đạo hát câu khải hoàn

 

Năm Canh Tý (1840) chu toàn ơn phước

Năm chứng nhân đều được tuyên phong

Gian nan cực khổ chịu chung

Suy tôn Canh Tý (1900) họ cùng sáng danh

 

Lời bất hủ: Tổng đốc Trịnh Quang Khanh truyền cho lính khiêng các ông qua Thánh giá, các ông co chân lên và khẳng khái tuyên bố: "Ðạo tại tâm, quan lớn cưỡng bách và lòng chúng tôi không thuận thì chẳng mắc tội gì". Quan tra tấn các cha máu me loang lổ khắp mình, quan truyền hai ông (Thọ và Cỏn) liếm máu nơi các vết thương đó hoặc bỏ đạo, các ông đã quỳ xuống liếm máu như quan đã yêu cầu một cách cung kính,khiến quan rùng mình, khiếp sợ và kinh ngạc.

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm