Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Ða-Minh Ninh, Gd. 02.6

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Ða-Minh Ninh, Giáo dân 

Ngày 02 tháng 6

 

Tin mừng Máccô 8,34-38

 

Những điều kiện để theo Đức Giê-su

 

34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người."

 

34 He summoned the crowd with his disciples and said 8 to them, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me.

 

35 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel 9 will save it.

 

36 What profit is there for one to gain the whole world and forfeit his life?37 What could one give in exchange for his life?38 Whoever is ashamed of me and of my words in this faithless and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of when he comes in his Father's glory with the holy angels."

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Máccô 8,34b

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Đây là lời của ai ?  (Mc 8,34)

a.  Ông Môsê

b.  Đức Giêsu

c.  Thánh Phaolô

d. Thánh Phêrô

 

a2. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác cái gì của mình mà theo ? (Mc 8,34)

a.  Đau khổ

b.  Thập giá

c.  Gánh nặng

d.  Thập hình

 

a3. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ sự gì, vác thập giá mình mà theo ? (Mc 8,34)

a.  Mạng sống

b.  Tình yêu

c.  Nết xấu

d. Chính mình

 

a4. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải làm gì với chính mình, vác thập giá mình mà theo ? (Mc 8,34)

a. Hy sinh

b. Quý Trọng

c. Yêu thương

d. Từ bỏ

 

a5. Giữa thế hệ gì, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người ? (Mc 8,38)

a.  Ngoại tình

b.  Tội lỗi

c.  Chai lì

d. Chỉ có a và b đúng.

 

B. Giáo dân Ða-Minh Ninh

 

b1. Giáo dân Ða-Minh Ninh, Sinh năm 1835 tại Trung Linh, Nam Ðịnh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Vua Thiệu Trị (1841-1847)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Giáo dân  Ða-Minh Ninh chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Xử lăng trì

 

b3. Giáo dân  Ða-Minh Ninh chịu tử đạo tại Hưng Yên vào năm nào ?

a. Năm 1835                                   

b. Năm 1839

c. Năm 1858                                   

d. Năm 1862

 

b4. Giáo dân Ða-Minh Ninh được Đức Giáo Hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1951) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Ða-Minh Ninh được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 02 tháng 6               

b. Ngày 21 tháng 12

c. Ngày 05 tháng 11    

d. Ngày 11 tháng 3

 

III. Ô CHỮ

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải làm gì với chính mình, vác thập giá mình mà theo ? (Mc 8,34) 

 

02. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai có thái độ gì vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người ?(Mc 8,38)

 

03. "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Đây là lời của ai ?(Mc 8,34) 

 

04. Ai muốn cứu sự gì của mình, thì sẽ mất ? (Mc 8,35) 

 

05. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, và làm gì với thập giá mình mà theo ? (Mc 8,34)

 

06. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong điều gì của Cha Người ?(Mc 8,38)

 

07. Đức Giêsu nói, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì điều gì, thì sẽ cứu được mạng sống ấy ? (Mc 8,35)

 

08. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác cái gì của mình mà theo ? (Mc 8,34) 

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Ai muốn theo tôi,

phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”

Tin mừng thánh Máccô 8,34b

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Ðaminh Ninh, giáo dân

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề

 Thánh Ðaminh Ninh

 

* Tin mừng thánh Máccô 8,34b

 

“Ai muốn theo tôi,

phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. b. Đức Giêsu (Mc 8,34)

a2. b. Thập giá (Mc 8,34)

a3. d. Chính mình (Mc 8,34)

a4. d. Từ bỏ (Mc 8,34)

a5. d. Chỉ có a và b đúng (Mc 8,38)

 

B. Giáo dân Ða-Minh Ninh

 

b1. a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b2. b. Bị xử trảm

b3. d. Năm 1862

b4. c. Đức Giáo hoàng Piô XII

b5. a. Ngày 02 tháng 6

 

III. Ô CHỮ

 

01. Từ bỏ (Mc 8,34) 

02. Hổ thẹn (Mc 8,38)

03. Đức Giêsu  (Mc 8,34) 

04. Mạng sống (Mc 8,35 ) 

05. Vác (Mc 8,34)

06. Vinh quang (Mc 8,38)

07. Tin mừng (Mc 8,35)

08. Thập giá (Mc 8,34) 

 

Hàng dọc : Theo Chúa

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

 

 

 

XIN XEM THÊM TẠI ĐÂY

 

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-chu-thanh/cac-thanh-tu-dhao-vn

 

+++++++++++++++++++++++++

 

Ðaminh Ninh (1835-1862)

 

Ðaminh Ninh Sinh năm 1835 tại Trung Linh, Nam Ðịnh, Giáo dân, bị xử trảm ngày 2/06/1862 tại An Triêm dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 29/04/1951 do Ðức Piô XII, Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 2/06.

 

Đức tin mạnh hơn sự chết

 

“Giác quan khiếp sợ trước những hiểm nguy, những cái sẽ đem đến đau thương và chết chóc. Nhưng với đức tin mạnh mẽ và sống động, giác quan không còn e sợ gì cả, nó biết trước tất cả những gì sẽ xảy đến đều do ý Chúa, và những điều Chúa muốn chỉ sinh ích mà thôi. Như vật, tấc cả những gì sẽ đến vui hay buồn, sức khỏe hay bệnh tật, sống hay chết đều được nó vui nhận trước và dĩ nhiên không còn biết sợ gì”.

 

Tư tưởng trên đây đã được cha Charles de Foucault, vị khai sáng dòng tiểu đệ trình bày, diễn tả thật chính xác về các vị thánh tử đạo Việt Nam. Các vị biết trước những gian nan và đau khổ sẽ phải chịu, nhưng tin vào Thiên Chúa, các ngài không chút nhát sợ. Sự hiên ngang can trường của các ngài trước bạo lực trần gian thật đáng được muôn đời ca tụng. thánh Đaminh Ninh là một trong số các vị oai hùng đó.

 

Năm 1841, làng Trung Linh, tỉnh Nam Định, thuộc giáo phận Trung (nay là giáo phận Bùi Chu) đón nhận cậu bé Đaminh Ninh chào đời. Làng Trung Linh cũng là xứ Trung Linh, là một làng thuần Công Giáo. Trong giai đoạn đầu công cuộc truyền giáo tại miền bắc Việt Nam, Trung Linh là nơi đặt Toa Giám Mục và có trường đào tạo chủng sinh.

 

Tuy là một nông dân chất phác, cần cù anh Ninh vẫn cố gắng học thêm chữ Nôm, hy vọng tương lai ngày mai tươi sáng hơn. Anh Ninh được dân làng khen là một Kitô hữu tốt lành, đạo đức. Duy có điều đáng buồn đối với anh, đó là cha mẹ đã ép anh phải kết hôn với một thiếu nữ trong làng. Vì không muốn làm buồn lòng cha mẹ, anh đành miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng sau ngày cuới, anh vẫn sống như người độc thân, chứ không chung sống với người thiếu nữ đó. Tuy nhiên, anh vẫn cư xử hòa nhã với nàng. Và sau anh nhận thấy mình có phần lỗi, nên đã cố gắng đền bù bằng cuộc sống thánh thiện, nhất là can đảm chấp nhận mọi đau khổ, cực hình vì đức tin và vì lòng mến Chúa.

 

Chiếu chỉ phân sáp ban hành ngày 05.08.1861 của vua Tự Đức được áp dụng triệt để tại làng Nam Định. Nếu nhiều nơi trước khi bị phân sáp, giáo hữu còn được bán nhà lấy tiền chi tiêu thì ở đây họ bị bắt, bị trói từng năm người một, và chỉ được đem theo mấy nắm cơm đủ ăn trong hai ngày ngắn ngủi.

 

Thanh niên can trường.

 

Ngày 16-9-1861 ngài bị bắt cùng với Phêrô Ða, 38 tuổi, Phêrô Hùng 26 tuổi. Sau bị giải về phủ Xuân Trường, các ngài vẫn một mực tuyên xưng đức tin chứ không chịu đạp ảnh, quan phủ cho khắc chữ tả đạo vào má và bắt đi đầy. Thánh Ðaminh Ninh bị đầy ở làng Ðông Trị, huyện Ðông Quan, với Phêrô Hùng. Các ngài còn phải thay đổi nơi lưu đầy nhiều lần.

 

Sau cùng ngày 2-6-1862 các ngài bị giải về An Triêm nơi quan án đang xét xử. Một lần nữa Thánh Ðaminh Ninh bị ép phải chối đạo nhưng ngài đã can đảm thưa lại: "Nếu con cái không được phép khinh dể cha mẹ mình thì làm sao người tín hữu dám dầy đạp hình ảnh Chúa tạo dựng trời đất. Quan hãy làm gì quan muốn, nhưng đừng bắt tôi phạm tội đạp thánh giá Chúa".

 

Nghe vậy thì quan tức giận lắm nên truyền cho lính đem đi chém đầu.

Trong án phong Chân Phước cho anh Đaminh Ninh, bà Rôsa Hun làm chứng rằng: “Tôi thấy anh bị nhốt tù tại Đông Vi, tuy mang gông cùm xiềng xích nặng nề, anh vẫn vui vẻ tươi cười”.

 

Trước lòng can đảm, khẳng khái của anh Đaminh Ninh, Tổng đốc Nguyễn Đình Tân đã kết án trảm quyết. Và bản án được thi hành ngày 02.06.1862 tại pháp trường An Triêm, tỉnh Nam Định.

 

Ngày 29.04.1951 tại giáo đô Vatican, trong Vương Cung Thánh Đường Phêrô, anh Đaminh Ninh, người thanh niên nông dân nghèo, nhưng cũng là Kitô hữu can trường đã được Đức cha Piô XII suy tôn lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.

(ST)

 

Trường Thi Tử Đạo

Trần Duy Ninh sinh năm Tân Sửu (1841)

Tại Trung Linh thuộc tỉnh Thành Nam

Nhà nông anh chịu khó làm

Học hành cũng được mấy hàng chữ nôm

 

Xứ Trung Linh những hôm đại lễ

Toàn giáo dân không kể trẻ già

Vui mừng như hội hát ca

Vì trong làng sống toàn là giáo dân

 

Ðời sống đạo quây quần vui vẻ

Cũng xứ này nảy nở chủng sinh

Ngày xưa Toà giám đóng dinh

Người ta thường nói Trung Linh đất lành

 

Tuy làm ruộng anh Ninh tốt bụng

Không gian tham lợi dụng của ai

Gia đình cha mẹ quản cai

Vâng lời đâu dám một hai mất lòng

 

Cha mẹ anh khi không bắt ép

Cưới vợ về khép nép dám sai

Tuy không thuận chẳng kêu nài

Vợ chồng tuy cưới lạt phai hửng hờ

 

Lệnh cấm đạo bấy giờ gay gắt

Suốt đêm ngày lùng bắt giáo dân

Lệnh phân sáp vua chỉ cần

Bước qua thấp giá, đỡ đần tha ngay

 

Trần Duy Linh đêm ngày cầu nguyện

Xin cho con thực hiện ý Cha

Thập giá không chịu bước qua

Dù phải chịu chết khảo tra rũ tù

 

Quan giận nói mầy ngu quá cỡ

Bước qua đi cho đỡ đòn gông

Một hai ba đến mười không

Anh Ninh vẫn vững như đồng chẳng nao

 

Với cha mẹ ai nào dám hỗn

Ðây Chúa Trời tôi vốn phụng thờ

Hằng ngày không dám thờ ơ

Mà ông lại bảo tôi giờ bỏ ngay

 

Quan giận nói thằng này ngoan cố

Làm án ghi chặt cổ cho xong

Trần Duy Ninh đã ghi công

Nhâm Tuất (1962) tử đạo cộng đồng nêu gương

 

Năm Tân Mão (1951) chủ trương Toà Thánh

Ðã ghi công danh tánh của anh

Suy tôn Chân phước an lành

Anh Ninh tử đạo ghi danh Nước Trời

 

Lời bất hủ: Quan bắt anh Ninh chà đạp lên Thập giá, nhưng anh can đảm trả lời: "Nếu làm con cái không được phép làm sỉ nhục cha mẹ mình thì làm sao người Kitô hữu lại được phép chà đạp hình ảnh của Ðấng tạo thành trời đất, xin quan cứ thi hành điều quan muốn, còn tôi không bao giờ xúc phạm đến Thánh giá Chúa đâu".

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm