Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Ðaminh Nhi, gd. 16.6

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Ðaminh Nhi, giáo dân

Ngày 16 tháng 6

 

Tin mừng Mátthêu 10,17-22

 

Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại

 

17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

 

21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

 


17 But beware of people, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues,18 and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans.

19 When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say.

20 For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you.

21 Brother will hand over brother to death, and the father his child; children will rise up against parents and have them put to death.

22 You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 10,22

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1.  Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt ai vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết ? (Mt 10,18)

a.  Vua chúa quan quyền

b.  Cộng đoàn

c.  Dân Ítraen

d.  Thượng Hội đồng Do thái

 

a2. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, ai sẽ cho anh em biết phải nói gì ? (Mt 10,19)

a.  Thầy

b.  Thiên Chúa

c.  Thần Khí

d.  Giáo Hội

 

a3. Vì điều gì, anh em sẽ bị mọi người thù ghét ? (Mt 10,22)

a.  Chúa Kitô

b.  Danh Thầy

c.  Giáo Hội

d.  Thiên Chúa

 

a4. Người ta sẽ nộp anh em cho ai, và sẽ bị đánh đập trong các hội đường của họ ? (Mt 10,17)

a. Thượng tế

b. Các hội đường

c. Vua chúa

d. Quân La mã

 

a5. Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và ai được biết ? (Mt 10,18)

a.  Vua chúa quan quyền

b.  Dân ngoại

c.  Các thượng tế

d.  Dân Ítraen

 

B. Giáo dân Ða-Minh Nhi

 

b1. Giáo dân Ða-Minh Nhi, Sinh tại Ngọc Cục, Nam Ðịnh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Vua Thiệu Trị (1841-1847)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Giáo dân Ða-Minh Nhi chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Xử lăng trì

 

b3. Giáo dân Ða-Minh Nhi chịu tử đạo tại Làng Cốc vào năm nào ?

a. Năm 1835                                   

b. Năm 1839

c. Năm 1858                                   

d. Năm 1862

 

b4. Giáo dân Ða-Minh Nhi được Đức Giáo Hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1951) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Giáo dân Ða-Minh Nhi được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 16 tháng 6               

b. Ngày 21 tháng 12

c. Ngày 05  tháng 11   

d. Ngày 11 tháng 3

 

III. Ô CHỮ 

 

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Vì điều gì, anh em sẽ bị mọi người thù ghét ? (Mt 10,22)

 

02. Nhưng kẻ nào làm gì đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát ? (Mt 10,22)

 

03. Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì ? (Mt 10,22)

 

04. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, ai sẽ cho anh em biết phải nói gì ? (Mt 10,19)

 

05. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là ai của Cha anh em nói trong anh em ? (Mt 10,19-20)

 

06. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì ? (Mt 10,21)

 

07. Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ làm gì anh em trong các hội đường của họ ? (Mt 10,17)  

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.

Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”

Tin mừng thánh Mátthêu 10,22

 

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Ðaminh Nhi, giáo dân

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 

Thánh Ðaminh Nhi

 

* Tin mừng thánh Mátthêu 10,22

 

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.

Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. a. Vua chúa quan quyền (Mt 10,18)

a2. b. Thiên Chúa  (Mt 10,19)

a3. b. Danh Thầy (Mt 10,22)

a4. b. Các hội đường (Mt 10,17)

a5. b. Dân ngoại (Mt 10,18)

 

B. Giaos dân Ða-Minh Nhi

 

b1. a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b2. b. Bị xử trảm

b3. d. Năm 1862

b4. c. Đức Giáo hoàng Piô XII

b5. a. Ngày 16 tháng 6

 

III. Ô CHỮ 

 

01. Danh Thầy (Mt 10,22)

02. Bền chí (Mt 10,22)

03. Cứu thoát  (Mt 10,22)

04. Thiên Chúa (Mt 10,19)

05. Thần Khí (Mt 10,20)

06. Thù ghét (Mt 10,21)

07. Đánh đập (Mt 10,17)  

 

Hàng dọc : Yêu Chúa

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

 

 

 

XIN XEM THÊM TẠI ĐÂY

 

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-chu-thanh/cac-thanh-tu-dhao-vn

 

 

+++++++++++++++++++++

 

 

Ðaminh Nhi (1822 – 1862)

 

 

Ðaminh Nhi, Sinh năm 1822 tại Ngọc Cục, Nam Ðịnh, Giáo dân, bị xử trảm ngày 16/06/1862 tại Làng Cốc dưới đời vua Tự Ðức cùng với Anrê Tường, Vinh Sơn Tương, Đaminh Nguyễn Đức Mạo, Đaminh Nguyên. Ngày 29.04.1951, Đức Piô XII đã long trọng suy tôn năm vị tử đạo Anrê Tường, Vinh Sơn Tương, Đaminh Nguyễn Đức Mạo, Đaminh Nguyên và Đaminh Nhi lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 16/06.

 

Niềm tin được chứng giám

 

Cuộc đời năm vị tử đạo Anrê Tường, Vinh Sơn Tương, Đaminh Mạo, Đaminh Nhi và Đaminh Nguyên tưởng như đã được trình bày cụ thể trong thư gửi giáo đoàn Do Thái:

 

"Có những người vì đức tin bị căng nọc, bị đánh đòn, họ đã từ khước giải thoát ngõ hầu được hưởng sự sống hoàn hảo hơn. Có những người chịu thử thách, chịu sự sỉ nhục, chịu đòn vọt, họ còn bị xiềng xích và tù ngục. Họ bị ném đá, bị cưa sẻ, bị thiêu đốt, bị hiến đạp, bị hành hạ… Hết thảy những người đó đã được thiên Chúa chứng giám nhờ đức tin" (Dt 11, 35-37, 39).

 

Chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chiếu chỉ Phân Sáp, năm giáo hữu đồng hương này đã đồng lao cộng khổ, để cuối cùng đồng vinh quang trên nước trời. Thiên Chúa đã chứng giám cho niềm tin của họ.

 

Số phận gắn bó với nhau.

 

Dưới thời vua Tự Đức, xứ Lục Thủy, tỉnh Nam Định, giáo phận Trung Đàng Ngoài, có 13 họ đạo nằm trong chín làng xã. Do đó làng Ngọc Cục bao gồn hai họ đạo Ngọc Cục (Bổn mạng lễ Truyền Tin) và họ Phú Yêu (Bổn mạng thánh Vinh Sơn).

 

Ba ông Anrê Tường, Vinh Sơn Tương và Đaminh Nguyễn Đức Mạo. Thuộc họ Phú Yêu. Anrê Tường sinh năm 1812 và Vinh Sơn Tương sinh năm 1814 là hai anh em ruột. Thân phụ là ông Đaminh Tiên làm Trùm họ và thân mẫu là bà Maria Gương. Ông Tương tuy thua anh hai tuổi, nhưng đã giữ chức Chánh Tổng. Còn Đaminh Nguyễn Đức Mạo sinh năm 1818, con ông Đaminh Giỏi làm Xã trưởng và bà Maria Nhiên. Khi bị bắt ông được 44 tuổi và làm Hương quản lo an ninh trât tự trong làng.

 

Hai ông Đaminh Nguyên và Đaminh Nhi thuộc họ Ngọc Cục. Đaminh Nguyên sinh năm 1800, con ông Đaminh Duệ làm Xã trưởng. Khi bị bắt ông đang làm Chánh trương xứ Lục Thủy, con trai ông Đaminh Trình (35 tuổi) cũng bị bắt và tử đạo sau ông một ngày. Còn Đaminh Nhi, người trẻ nhất trong nhóm, sinh năm 1822, con ông Đaminh Vương và bà Catarina Vân.

 

Năm ông đều đã lập gia đình, đều là những tín hữu nông gia khá giả và tốt bụng, nên được dân làng rất kính nể và tôn trọng. Riêng Đaminh Nguyên nhờ có nghề thuốc nên có nhiều cơ hội thực thi đức bác ái và ngay cả với những anh em ngoại giáo trong vùng. Không rõ trước khi bị bắt các ông có thân thiết với nhau không, nhưng với một số điểm tương đồng trên, các ông đã là những đối tượng đầu tiên được lưu ý khi chiếu chỉ Phân sáp được áp dụng tại làng Ngọc Cục.

 

Chiếu chỉ Phân sáp do vua Tự Đức ban hành ngày 05.05.1861 gồm năm nội dung chính : Phân tán các làng Công Giáo; sáp nhập họ vào ca làng ngoại giáo, tịch thu tài sản ruộng nương; thích tự hai bên má những người theo đạo; rồi giao cho lương dân qủn thúc. Trong bối cảnh đó, năm ông đã bị bắt ngày 14.09.1861. Quan phủ Xuân Trường ra lệnh ép các ông phải chà đạp Thánh Giá. Nhưng các môn đệ Chúa Kitô đã khẳng khái biểu lộ niềm tin của mình, cương quyêt khước từ hành vi chối đạo, xúc phạm đến Chúa. Thế là quan giận dữ đày các ông sang làng Bạch Cúc, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

 

Tù đày và lời chứng.

 

Tiếp theo là bảy tháng rưỡi bị giam cầm, cổ mang gông, chân tay bị xiềng xích, bị đánh đòn nhiều lần giã man, nhưbng năm vị anh hùng vẫn kiên trung với đạo Chúa. Cũng theo chiếu chỉ Phân sáp này, quân lính dùng dùi sắt nung đỏ khắc chữ trên mặt các chứng nhân của Chúa, một bên má là chữ "Tả Đạo", bên kia là tên làng xã. Nói sao cho xiết nỗi tủi nhục đau đớn của các ông. Đau vì nhức nhối khủng khiếp và vết pỏhng trên mặt lâu ngày mới khỏi, nhục vì phải trình bày cho mọi người thày dấu hiệu chế diễu khinh mạn niềm tin đạo giáo. Nhưng tất cả các ông nhẫn lại chịu đựng, miễn tấm lòng vẫn trung thàng với đức tin chân chính.

 

Để kín múc ơn trợ lực của Thiên Chúa, hàng ngày các ông quây quần bên nhau cầu nguyện, đọc kinh Mân Côi, cùng nhau dâng lên Chúa lời tuyên xưng tuyệt đối của mình vào bàn tay quan phòng, và phó dâng đời mình cho thánh ý ngài. Có thể nói, chính nhờ những lời nguyện sốt sắng phát xuất từ đáy con tim đó, các ông đã tìm được nghị lực và can đảm lướt thắng mọi gian nan thử thách. Ngoài ra, các ông còn gíup nhau sám hối những lỗi lầm, và tự nguyện hãm mình bằng chay tịnh mỗi tuần ba ngày để đón chờ hồng phúc tử đạo.

 

Trong bức thư đề ngày 02.08.1862, linh mục Estévez Nam đã trình bày cơn sốt bắt đạo tại Nam Định như sau:

 

"Trong tỉnh Nam Định, người Công Giáo bị đuổi khỏi nhà, quân lính chói từng năm người một, họ chỉ được đem theo mấy nắm gạo đủ ănchừng hai ngày… Có 300 giáo hữu đang bị giam, Tổng đốc Nguyễn Đình Tân ra lệnh cấm tiếp tế lương thực và chỉ mấy ngày sau, 240 người gục chết, những người còn lại hấp hối chờ chết… Ngày 18.05.1862, ông ra lệnh chém 21 người, ngày 22 chém 43 người, ngày 26 chém 67 người … Ngày 30.05 ông tuyên trói 112 người buông thả sông, rồi hôm sau đến lượt 112 người khác…

 

"Việc làm của Tổng đốc được các quan phủ huyện noi theo. Người công giáo phải chết hàng trăm, kẻ bị chém, người chịu thiêu sinh trong ngục, hoặc có ai tháo chạy ra ngoài được, cũng bị lý hình cầm gươm dí họ vào lửa cho đến chết. Có lần 150 người bị xử một lúc, lý hình vì không thành thạo, chém đi chém lại chỉ giết được 20 người, số còn lại lính đẩy xuống sông. Nhưng sông lại nho, một số người sống sót lội vào bờ, quân lính tóm bắt, rồi cứ hai người một, buộc vào nhau ném xuống giếng sâu chết cả".(1).

 

Riêng với năm chiến sĩ đức tin Anrê Tường, Ving Sơn Tương, Đaminh Mạo, Đaminh Nguyên và Đaminh Nhi, quan vẫn còn nhân nhượng. Ngày 15.06.1862, một lần nữa, quan yêu cầu các ông chà đạp Thánh Giá, các ông lại từ chối. Quan liền sai lính trói cả năm ông đem ra phơi nắng suốt cả ngày không cho ăn uống.

 

Sáng hôm sau, quan đổi chiến thuật, lấy lời ngon ngọt dụ dỗ các ông chối đạo. Mặc dù đói khát và mệt lả, ông Đaminh Mạo đại diện cho anh em khẳng khái trả lời : "Sao quan lại dụ dỗ chúng tôi như vậy ? Chắc quan tưởng chúng tôi là con nít khiếp sợ đáu đớn, nên quan khuyên dụ chúng tôi xúc phạm Thiên Chúa ư ? Nếu chà đạp Thánh Giá để khỏi bị bắt và bị đánh đập thì chúng tôi đã làm ngay ở làng quê chúng tôi rồi, dại gì phải trải qua biết bao cực khổ nơi đây. Bây giờ quan cứ làm theo ý quan, chúng tôi không bao giờ bỏ đạo đâu".

 

Đón phúc vinh quang.

 

Tức giận trước những lời trên, quan truyền lệnh xử tử ngay tức khắc năm vị tôi tớ kiên trung của Chúa. Quân lính điệu các ông ra pháp trường Bạch Cốc, tỉnh Nam Định. Các chứng nhân đức tin vui mừng phó thác linh hồn trong tay Chúa, cầu xin ngài ban cho đủ sức mạnh chiến thắng cơn thử thách cuối cùng. Quả thật các ông đã tỏ ra can đảm phi thường. Ngoài ông Đaminh Nhi, cả bốn vị kia đều yêu cầu lý hình, thay vì chém đầu một nhát thì xin họ chém ba nhát để các ông tỏ lòng kính Chúa Ba Ngôi.

 

Hôm đó là ngày 16.06.1862. Thi thể năm vị anh hùng tuân giáo được gia đình và các bạn hữu chôn ngay nơi tử đạo, năm sau thì cải táng về nhà thờ họ quê làng.

 

Ngày 29.04.1951, Đức Piô XII đã long trọng suy tôn năm vị tử đạo Anrê Tường, Vinh Sơn Tương, Đaminh Nguyễn Đức Mạo, Đaminh Nguyên và Đaminh Nhi lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên hàng Hiển thánh.

 

Nguồn từ Daminh

 

Trường Thi Tử Đạo

 

Những Anh Hùng Họ Ngọc Cục

Tử đạo 16/06/1862 Xử giảo, Trảm quyết, Chôn sống, Đốt thiêu

 

Ngọc Cục họ lẻ xứ Lục Thủy

Ngàn giáo dân hoan hỷ Tin mừng

Lệnh vua cấm đạo bỗng dưng

Cha Quyền chánh sở lẫy lừng tiếng tăm

 

Cha bị bắt cả năm xử trảm

Ngàn giáo dân phân tản khắp nơi

Coi như biệt xứ suốt đời

Chủ chăn không có dân thời cách ly

 

Người xưng đạo nghe thì ba bảy (37 người)

Rất hào hùng quan đẩy vào tù

Hai huyện kế cận một khu

Quỳnh Côi, Vụ Bản dọa hù tấn tra

 

Mỗi người chúng nhốt nhà cách biệt

Gởi nhà lương để triệt đức tin

Gia đình chẳng biết lối tìm

Quan quân đem xử bặt tin xóm làng

 

Năm thánh (bị) chém dã man Vụ Bản

Nguyên, Mạo, Tường, hai bạn Tương, Nhi

Theo nhân chứng sử sách ghi

Các ngài bị bắt, gởi đi Xuân Tràng

 

Rồi sau đó chuyển sang Bạch Cốc

Huyện Vụ Bản tức tốc mang gông

Tấn tra bởi lính coi trông

Người nhà thăm viếng tốn công tốn tiền

 

Nếu hối lộ chúng liền cho gặp

Nhưng giáo dân vẫn đặt niềm tin

Các ngài vẫn thẳng hướng nhìn

Mân côi tràng chuỗi khắc in nguyện cầu

 

Quan án tỉnh yêu cầu đạp ảnh

Gọi từng người để tránh bảo nhau

Năm người nhất quyết trước sau

Ðều không đạp ảnh mặc dầu lệnh quan

 

Quan nổi giận liền mang chân xích

Phơi nắng hè muỗi chích đốt chơi

Tối giam ngục thất ngộp hơi

Các quan thử thách cũng thời uổng công

 

Tôi khẳng định quyết không chối đạo

Dù vua quan tàn bạo tới đâu

Tôn vinh Thiên Chúa nhiệm mầu

Lệnh vua quan xử chém đầu chúng tôi

 

Tới pháp trường ba hồi chiêng trống

Cả ba người trầm bổng đọc kinh

Phía sau đứng sẵn lý hình

Mỗi người ba nhát thình lình đầu rơi

 

Lấy xác chôn ngay nơi đâu chỗ chém

Sau lệnh ra, trọn vẹn đem về

Là nơi Ngọc Cục làng quê

Ngàn thu an nghỉ, hồn về Nước Cha

 

Thánh Phêrô Ða đã bị chôn sống

Ít mấy ai bị giống như ngài

Mười tháng giam giữ khổ sai

Bắt ông quá khóa quan cai đầu hàng

 

Ông cương quyết sẵn sàng chịu chết

Giữ đạo trời liên kết trung thành

Khiến quan tức giận đổi nhanh

Cho đem thiêu sống trở thành tro than

 

Chưa ai xử dã man thiêu sống

Ném người vào giữa đống lửa hồng

Tử đạo đặc biệt có ông

Xác thành tro bụi lại không mộ phần

 

Hai ông nữa bạn thân Trinh, Mọi

Bị bắt vì chống chọi lệnh quan

Giáo dân cuộc sống lầm than

Tôn thờ Thiên Chúa chẳng màng lợi danh

 

Quan án trên tỉnh thành dụ dỗ

Bắt các ông tuyên bố một câu

Từ bỏ đạo Chúa phép mầu

Gông cùm tháo gỡ ngõ hầu được tha

 

Hai ông Tịnh, Mọi thà chịu chết

Không khi nào đoan kết trái sai

Tôn vinh danh Chúa thiên đài

Xin quan huyện xử chẳng nài chẳng than

 

Quan tức giận cho mang xử trảm

Tại pháp trường tuyên án hai ông

Xác chôn ngay giữa cánh đồng

Về sau cải táng hai ông về vườn

 

Ba ông khác pháp trường trảm quyết

Ninh, Bình, Quy cũng miệt Mỹ Côi

Vùng này xử chém liên hồi

Nam Ðịnh, Vụ Bản quê tôi chiên lành

 

Một nhóm khác nêu danh sáu vị

Mấy bị chôn sống mấy bị thiêu

Quê hương đau khổ đủ điều

Gương sáng linh địa lãnh nhiều thiên ân

 

Chuyên, Trương, Uy, Vụ, gần Chiêu, Phụng

Cả sáu ông cũng đã đồng tâm

Vua quan dụ dỗ quá lầm

Ðạo đời rao giảng nhiệt tâm trung thành

 

Trước giờ chết vinh danh đạo Chúa

Dù bạo quyền đao búa dọa đe

Sáu ông nhất quyết không nghe

Hy sinh tử đạo chở che Mẹ hiền

 

Tại Nam Ðịnh quan quyền kiêng nể

Khối giáo dân không thể lung lay

Giáo hội ghi nhớ ngày này

Tôn kính chư vị, hồn bay về Trời

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm