Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Ðaminh Huyên, gd. 5.6

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Ðaminh Huyên, giáo dân

Ngày 5 tháng 6

 

Tin mừng Mátthêu 10,17-22

 

Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại

 

17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

 

21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

 


17 But beware of people, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues,18 and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans.

19 When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say.

20 For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you.

21 Brother will hand over brother to death, and the father his child; children will rise up against parents and have them put to death.

22 You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 10,20

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. Người ta sẽ nộp anh em cho ai, và sẽ bị đánh đập trong các hội đường của họ ? (Mt 10,17)

a. Thượng tế

b. Các hội đường

c. Vua chúa

d. Quân La mã

 

a2. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì ? (Mt 10,21)

a. Khinh bỉ

b. Thù ghét

c. Chế nhạo

d. Loại trừ

 

a3. Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và ai được biết ? (Mt 10,18)

a.  Vua chúa quan quyền

b.  Dân ngoại

c.  Các thượng tế

d.  Dân Ítraen

 

a4. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, ai sẽ cho anh em biết phải nói gì ? (Mt 10,19)

a.  Thầy

b.  Thiên Chúa

c.  Thần Khí

d.  Giáo Hội

 

a5.  Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt ai vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết ? (Mt 10,18)

a.  Vua chúa quan quyền

b.  Cộng đoàn

c.  Dân Ítraen

d.  Thượng Hội đồng Do thái

 

B. Giáo dân Ða-Minh Huyện

 

b1. Giáo dân Ða-Minh Huyện, Sinh tại Ðông Thành, Thái Bìnb, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Vua Thiệu Trị (1841-1847)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Giáo dân Ða-Minh Huyện chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Xử lăng trì

 

b3. Giáo dân Ða-Minh Huyện chịu tử đạo tại Nam Định vào năm nào ?

a. Năm 1835                                   

b. Năm 1839

c. Năm 1859                                   

d. Năm 1862

 

b4. Giáo dân Ða-Minh Huyện được Đức Giáo Hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1951) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Ða-Minh Huyện được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 12 tháng 6               

b. Ngày 21 tháng 12

c. Ngày 05  tháng 6     

d. Ngày 11 tháng 3

 

 

III. Ô CHỮ

 

 

Những gợi ý

 

01. Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì ? (Mt 10,22)

 

02. Khi người ta nộp anh em, trong giờ đó ai sẽ cho anh em biết phải nói gì ? (Mt 10,19)

 

03. Đức Giêsu cảnh báo anh em hãy coi chừng ai ?  (Mt 10,27)

 

04. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là ai của Cha anh em nói trong anh em ? (Mt 10,20)

 

05. Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và ai được biết?  (Mt 10,18)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“ Không phải chính anh em nói,

mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.”

Tin Mừng thánh Mátthêu 10,20

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Ðaminh Huyên, giáo dân

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 

 Thánh Ðaminh Huyên

 

* Tin mừng thánh Mátthêu 10,20

 

“Không phải chính anh em nói,

mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.”

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. b. Các hội đường (Mt 10,17)

a2. b. Thù ghét (Mt 10,21)

a3. b. Dân ngoại (Mt 10,18)

a4. b. Thiên Chúa  (Mt 10,19)

a5. a. Vua chúa quan quyền (Mt 10,18)

 

B. Giáo dân Ða-Minh Huyện

 

b1. a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b2. c. Bị thiêu sống

b3. d. Năm 1862

b4. c. Đức Giáo hoàng Piô XII

b5. c. Ngày 5 tháng 6

 

III. Ô CHỮ

 

01. Cứu thoát (Mt 10,22)

02. Thiên Chúa (Mt 10,19)

03. Người đời (Mt 10,27)

04. Thần Khí (Mt 10,20)

05. Dân ngoại (Mt 10,18)

 

Hàng dọc : Tử Đạo

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

 

 

XIN XEM THÊM TẠI ĐÂY

 

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-chu-thanh/cac-thanh-tu-dhao-vn

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Ðaminh Huyên (1817-1862)

 

 

Ðaminh Huyên, là một giáo dân mộ đạo; Ông sinh năm 1817 tại Ðông Thành, Thái Bình; chết thiêu ngày 5 tháng 6, 1862, tại Nam Ðịnh cùng với Đaminh Toại. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Cha Piô XII tôn phong hai ông lên hàng Chân Phước, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô tôn phong hai ông lên hàng Hiển Thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Lễ kính vào ngày 5/06.

 

Đa Minh Toại sinh năm 1812 và Đa Minh Huyên sinh năm 1817. Hai ông là giáo hữu họ đạo Đông Thành, tỉnh Thanh Bình. Cả hai đã có gia đình, là những gia trưởng đạo đức sốt sắng, luôn nêu gương mến Chúa yêu người. Hai ông sống bằng nghề đánh cá, hằng ngày chày lưới trên sông Nhị Bình, ở gấn cửa Ba Lạt. Tánh tình đơn sơ, lương thiện, hai ông đều được các bạn đồng nghiệp và mọi người thương yêu khen ngợi.

 

Tháng 8 năm 1861, vua Tự Đức bắt đạo gắt gao. Nhà vua ra chiếu chỉ Phân Sáp, nhằm tận diệt người theo đạo Công Giáo. Theo chiếu chỉ này, quân lính và người ngoại giáo được phép vào các làng Công Giáo tịch thu tài sản và bắt các giáo hưũ đem nộp cho quan, để khắc hai chử Tả Đạo lên má.

 

Lúc đó quân lính và người ngoại giáo kéo nhau vào họ đạo Đông Thành. Sau khi vơ vét tài sản của người Công Giáo, họ bắt nhiều người đem nộp cho quan huyện, trong số đó có ông Đa Minh Toại và Đa Minh Huyên. Ông Toại vì bệnh đi lại không nổi, họ bảo ông nộp tiền chuộc, họ sẽ thả ông về gia đình. Nhưng ông xin đi cùng họ đến quan huyện vì ông muốn cùng các đồng đạo tuyên xưng danh Chúa trước mặt mọi người, và hy sinh mạng sống làm chứng cho đạo.

 

Quân lính dẫn hai ông đến huyện Quỳnh Côi, và giam vào ngục, đợi ngày xét xử. Suốt chín tháng bị giam trong ngục, hai ông chịu đói, khát, xiềng xích, nhưng không bao giờ than van, lúc nào cũng vui vẻ sẵn sàng chịu gian lao khốn khó, trước là để lập công nghiệp, sau là để nêu gương can đảm hy sinh cho các bạn đồng đạo trong ngục. Chẳng những thế, hai ông còn thường xuyên an ủi, khích lệ các bạn bền tâm giữ vững đức tin.

 

Trong thời gian bị giam giữ, nhiều lần hai ông bị điệu ra công đường, buộc bước qua Thánh Giá, nhưng các ông cương quyết không làm theo. Các quan bèn tìm cách dụ dỗ, hứa trả tự do và ban nhiều tiền của, nếu hai ông đạp lên Thánh Giá. Hai ông đáp:

 

-Của cải đời này nay còn mai mất, không thể đem lại cho chúng tôi hạnh phúc vững bền. Chỉ có Chúa mới làm cho chúng tôi sống đời đời, được hưởng phước muôn đời. Chúng tôi quyết tin theo Chúa để được người thương ban hạnh phúc đó.

 

Các quan nổi giận kết án thiêu sống hai ông. Hai ông vui mừng vì được làm chứng cho Chúa, và thông phần trong việc cứu rỗi các linh hồn.

 

Sáng ngày 5 tháng 6 năm 1862, hai ông Đa Minh Toại và Đa Minh Huyên bước lên giàn hỏa thiêu. Trong khi ngọn lửa bốc cháy, hai ông cất tiếng hát ngợi khen và cầu xin Chúa thêm sức mạnh để hoàn thành sứ vụ.

 

Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Cha Piô XII tôn phong hai ông lên hàng Chân Phước, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô tôn phong hai ông lên hàng Hiển Thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.

 

vncatholic.org

 

Trường thi tử đạo

 

Ðaminh Huyên sinh năm Ðinh Sửu (1817)

Ðaminh Toại hiện hữu Nhâm Thân (1812)

Quê hương hai vị rất gần

Ðông Thành Ba Lạt chuyên cần trên sông

 

Ðêm đánh cá hừng đông Ba Lạt

Khi gió to thuyền bạt vô bờ

Gia đình cuộc sống đơn sơ

Vợ con trông đợi, đón chờ cầu mong

 

Nghề đánh cá trên sông, trên nước

Sống qua ngày hưởng được bình an

Bất ngờ chiếu chỉ vua ban

Hai ông bị bắt, giải quan huyện liền

 

Ông Huyên khỏe, ưu tiên giải trước

Ông Toại đau, tính chước vòi tiền

Nhưng ông từ chối đi liền

Ðón xe trình diện, chính quyền Quỳnh Côi

 

Trình quan án chúng tôi quyết định

Cả Toại, Huyên khẳng định đức tin

Tăng gia tống ngục xà lim

Thời gian chín tháng kẹp kìm đòn roi

 

Lòng quả cảm được coi về Chúa

Ủi an nhau đoan hứa sẵn sàng

Công đường bị dẫn tới quan

Ép buộc quá khóa, hoàn toàn chối không

 

Không lay chuyển hai ông chiến sĩ

Các quan đều đề nghị thiêu sinh

Hai ông biết án của mình

Ca vang chúc tụng, tôn vinh Chúa Trời

 

Hai ông nhốt mỗi người một cũi

Làm bằng tre ngồi cúi đợi chờ

Bỗng đâu lửa phựt bất ngờ

Ðông người hiện diện, cả giờ thiêu sinh

 

Hai chiến sĩ Ðaminh thọ án

Thật kiên cường, xứng đáng mẫu gương

Hai ngư phủ được Chúa thương

Nhị bình sông nước, hành hương Nước Trời

 

Phúc tử đạo sáng ngời Nhâm Tuất (1862)

Xác hai ông thiêu ngất khói cao

Tân Mão (1951) Toà Thánh ban trao

Suy tôn Á thánh tuôn trào hồng ân

 

Lời bất hủ: Ông Huyên bị tống ngục tù Tăng Già. Suốt thời gian chín tháng ở đây, mọi người có thể thấy rõ lòng quả cảm và kiên cường của ông Huyên, nào đói khát, nào đòn vọt và ngay cả án tử hình cũng không làm ông nản chí, ngược lại ông còn khích lệ các bạn tù kiên trì giữ vững đức tin của mình.

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm