Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học Thánh Kinh CN 22 TN B

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 22 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 7,1-8a. 14-15. 21-23

TIN MỪNG

 

1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận;4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? "6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:
Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,
còn lòng chúng thì lại xa Ta.

7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,
vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm

14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.

21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người,22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."

 

1  Now when the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem gathered around him,2 they observed that some of his disciples ate their meals with unclean, that is, unwashed, hands.

3 (For the Pharisees and, in fact, all Jews, do not eat without carefully washing their hands, 2 keeping the tradition of the elders.

4 And on coming from the marketplace they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed, the purification of cups and jugs and kettles (and beds).)5 So the Pharisees and scribes questioned him, "Why do your disciples not follow the tradition of the elders 3 but instead eat a meal with unclean hands?"

6 He responded, "Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written: 'This people honors me with their lips, but their hearts are far from me;7 In vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts.'8 You disregard God's commandment but cling to human tradition."

14 He summoned the crowd again and said to them, "Hear me, all of you, and understand.

15 Nothing that enters one from outside can defile that person; but the things that come out from within are what defile."

21 From within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder,22 adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly.

23 All these evils come from within and they defile."

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

vhtk

*Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 7,3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. Khi nhìn thấy các môn đệ dùng bữa mà không rửa tay, những ai đã hỏi Đức Giêsu: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa”? (Mc 7,4)
a. Các thượng tế
b. Các kinh sư
c. Người Pharisêu
d. Chỉ b và c đúng.

02. Ngôn sứ Isaia nói về những kẻ đạo đức giả và giáo lý chúng dạy chỉ là giới luật của ai? (Mc 7,7)
a. Phàm nhân
b. Giáo Hội
c. Thiên Chúa
d. Đức Giêsu

03. Ngôn sứ nào đã nói: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta”? (Mc 7,16)
a. Ngôn sứ Hôsê
b. Ngôn sứ Isaia
c. Ngôn sứ Goên
d. Ngôn sứ Êdêkien

04. Điều gì làm cho con người ra ô uế? (Mc 7,15)

a. Những cái từ bên ngoài vào trong con người
b. Những cái từ con người xuất ra
c. Lời nói của tha nhân
d. Lời các ngôn sứ

05. “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế”. Đó là … … … (Mc 7,22)
a. Ghen tỵ
b. Kiêu ngạo
c. Ngông cuồng
d. Cả a, b và c đúng

 

III. Ô CHỮ

vhtk

 

Những gợi ý

01. Đây là điều làm cho con người ra ô uế. (Mc 7,22) 

02. Đây là điều làm cho con người ra ô uế. (Mc 7,22) 

03. Ngôn sứ nào đã nói: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta”? (Mc 7,16) 

04. Ngôn sứ Isaia nói về những kẻ đạo đức giả và giáo lý chúng dạy chỉ là giới luật của ai? (Mc 7,7)

05. Với người Do thái, dùng bữa mà chưa rửa tay, nghĩa là còn gì? (Mc 7,2)

06. Ai đã dạy : “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế”. (Mc 7, 15)  

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người

lại có thể làm cho con người ra ô uế được."

Tin Mừng thánh Máccô 7,15

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 22 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 7,1-8a. 14-15. 21-23

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề 
Rửa tay

* Câu Tin Mừng thánh Máccô 7,3
"Người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận."

II. TRẮC NGHIỆM

01. d. Chỉ b và c đúng (Mc 7,4)
02. a. Phàm nhân (Mc 7,7)
03. b. Ngôn sứ Isaia (Mc 7,16)
04. b. Những cái từ con người xuất ra (Mc 7,15)
05. d. Cả a, b và c đúng (Mc 7,22)

III. Ô CHỮ

01. Độc ác (Mc 7,22)
02. Xảo trá (Mc 7,22)
03. Isaia (Mc 7,16)
04. Phàm nhân (Mc 7,7)
05. Ô uế (Mc 7,2)
06. Đức Giêsu  (Mc 7,15)

Hàng dọc : ĐỔI MỚI

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

 

Với cả tâm tình
ĐTGM. Ngô Quang Kiệt


Truyện thiền kể có hai nhà sư xuống núi. Dọc đường các ngài gặp một thiếu nữ đứng bên vũng nước sâu. Thiếu nữ muốn đi qua mà không sao đi được. Thấy vậy, một nhà sư liền bế thiếu nữ vượt qua vũng nước. Trở về gần đến chùa, nhà sư kia trách bạn: “Sao anh lại bế một thiếu nữ như thế?” Nhà sư trả lời: “Tôi đã để cô ta lại bên vũng nước, sao anh còn mang cô ta về đến tận chùa”.


Câu chuyện ý nhị trên đã minh họa rõ nét về hai lối sống đạo. Lối sống đạo theo hình thức và lối sống đạo theo nội tâm. Nhà sư trọng hình thức không dám động đến thiếu nữ, nhưng tâm hồn ông lại nặng vấn vương. Thế mà ông vẫn yên tâm cho rằng mình đã giữ trọn luật giới sắc. Ông tự hào về mình và trách móc bạn đã vi phạm luật tu hành. Ông đã hoàn toàn giữ luật theo hình thức bề ngoài mà không xét đến nội tâm của mình.


Những người Biệt phái và Luật sĩ trong đạo Do Thái cũng giữ đạo theo hình thức như thế. Họ rất trọng những lề luật theo hình thức bề ngoài. Họ cho rằng giữ những hình thức bề ngoài là đủ. Theo họ, đạo là lề luật. Giữ trọn lề luật là giữ đạo. Đặc biệt là luật thanh sạch. Người Do Thái có nhiều cấm kỵ ô uế. Bị coi là ô uế những người mắc bệnh phong, những người phụ nữ sau khi sinh con, người ngoại đạo. Ai tiếp xúc với những người ô uế sẽ bị lây nhiễm ô uế. Ngay cả những đồ vật bị người ô uế động đến cũng trở thành ô uế. Ai động đến những đồ vật đã bị ô uế cũng sẽ bị lây nhiễm ô uế. Ô uế là tội lỗi. Những người bị ô uế sẽ không được dâng lễ vật cho Chúa. Để tránh ô uế, người Do thái luôn rửa tay, rửa bát bên ngoài cho sạch.
Đức Giêsu chê trách họ là giả hình. Vì họ chỉ lo giữ sự trong sạch bề ngoài mà không lo giữ sự trong sạch bề trong. Họ lo rửa tay chân mà không lo rửa lương tâm. Họ sợ tiếp xúc với người bệnh nhưng họ vẫn ấp ủ những ý đồ xấu xa trong tâm hồn. Có lần Đức Giêsu đã sánh ví họ với những mồ mả, bên ngoài thì tô vôi, sơn phết đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương cốt hôi hám xấu xa.


Vì quá chú trọng đến những luật lệ tỉ mỉ bên ngoài, họ biến đạo thành một mớ những nghi thức trống rỗng vô hồn. Đọc kinh cho đủ bổn phận mà không cầu nguyện. Ăn chay để giữ đúng luật hơn là để hạn chế tính mê tật xấu. Làm việc bác ái để phô trương hơn là để chia sẻ với người anh em cơ nhỡ. Tệ hại nhất là họ giữ đạo mà không thật lòng yêu mến Chúa. Nên hôm nay, Đức Giêsu đã nặng lời chỉ trích họ: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta”.


Những hình thức bên ngoài không phải là không cần thiết. Nhưng những hình thức bên ngoài, muốn có giá trị, cần phải phát xuất từ tâm tình bên trong. Nội tâm con người là nguồn mạch của mọi hành vi. Nội tâm có tốt thì hành vi mới tốt. Nội tâm có chân thật thì hành vi mới có giá trị.


Đạo Chúa không phải là hình thức. Đạo Chúa là tình yêu. Tình yêu chân thật phát xuất từ đáy lòng. Giữ hình thức mà không có tình yêu thì chưa phải là giữ đạo. Làm những việc lớn lao mà không có tình yêu cũng chỉ là vô ích, như lời thánh Phaolô dạy: “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi”.


Vì thế, khi làm việc gì, điều cần thiết là cho cử chỉ phản ánh trung thực tâm hồn. Tất cả mọi việc làm lời nói ra bên ngoài phải phát xuất từ tâm hồn chân thực. Nhất là phải làm sao cho mọi nghi thức tôn giáo phát nguồn từ trái tim yêu mến chân thành. Việc từ thiện phải phát nguồn từ một tình yêu mến huynh đệ, thành thực muốn chia sẻ. Lời cầu nguyện phải phát xuất từ một trái tim yêu mến của người con hiếu thảo đối với Cha trên trời. Việc ăn chay phải khởi đi từ ý muốn chế ngự các nết xấu. Nghi thức thanh tẩy phải cử hành trong tâm tình sám hối. Có như thế, khi môi miệng đọc kinh, lòng ta mới gần gũi Chúa. Khi ăn chay, tâm hồn ta mới tan nát vì tội lỗi. Khi làm việc bác ái, ta tránh được thói phô trương. Khi rửa tay, tâm hồn ta mới được thanh tẩy nên trong trắng.


Với tất cả tâm tình, những nghi thức mới trở nên có hồn, thành thực. Với tất cả tâm tình, ta mới thực sự sống đạo. Với tất cả tâm tình, đạo mới đưa ta đến gần Chúa.
Lạy Chúa, xin ban cho con thêm lòng yêu mến Chúa.


KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG


1) Rửa tay hay rửa linh hồn, điều nào quan trọng hơn?
2) Điều gì quan trọng nhất trong đạo? Làm những việc phi thường hay là mến yêu Chúa và yêu thương anh em?
3) Bạn thường đi lễ cho đầy đủ bổn phận hay đi lễ vì yêu mến Chúa?
4) Bạn làm việc thiện vì yêu mến người nghèo hay vì muốn khoe khoang?