Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Phêrô Ða, gd. 17.6

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Phêrô Ða, giáo dân

Ngày 17 tháng 06

 

 

Tin mừng Máccô 8,34-38

 

Những điều kiện để theo Đức Giê-su

 

34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người."

 

34 He summoned the crowd with his disciples and said 8 to them, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me.

 

35 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel 9 will save it.

 

36 What profit is there for one to gain the whole world and forfeit his life?37 What could one give in exchange for his life?38 Whoever is ashamed of me and of my words in this faithless and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of when he comes in his Father's glory with the holy angels."

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

Description: C:\Users\HUNG\Desktop\pvct 5\PheroDa.jpg

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Máccô 8,34b

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Đây là lời của ai ? (Mc 8,34)

a.  Ông Môsê

b.  Đức Giêsu

c.  Thánh Phaolô

d. Thánh Phêrô

 

a2. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác cái gì của mình mà theo? (Mc 8,34)

a.  Đau khổ

b.  Thập giá

c.  Gánh nặng

d.  Thập hình

 

a3. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ sự gì, vác thập giá mình mà theo? (Mc 8,34)

a.  Mạng sống

b.  Tình yêu

c.  Nết xấu

d. Chính mình

 

a4. Đức Giêsu nói, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì điều gì, thì sẽ cứu được mạng sống ấy ? (Mc 8,35)

a.  Đức tin

b.  Tin mừng

c.  Chúa Kitô

d.  Giáo Hội

 

a5. Giữa thế hệ gì, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người ? (Mc 8,38)

a.  Ngoại tình

b.  Tội lỗi

c.  Chai lì

d. Chỉ có a và b đúng.

 

B. Giáo dân Phêrô Ða

 

b1. Giáo dân Phêrô Ða, Sinh tại Ngọc Cục, Xuân Trường, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Chúa Trịnh Sâm (1767-1782)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Giáo dân Phêrô Ða chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Bị xử lăng trì

 

b3. Giáo dân Phêrô Ða chịu tử đạo tại Nam Ðịnh vào năm nào ?

a. Năm 1773                                   

b. Năm 1839

c. Năm 1857                                   

d. Năm 1862

 

b4. Giáo dân Phêrô Ða được Đức Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1951) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Phêrô Ða được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 17 tháng 06             

b. Ngày 06 tháng 04

c. Ngày 17 tháng 09             

d. Ngày 26 tháng 05

 

III. Ô CHỮ

 

 

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải làm gì với chính mình, vác thập giá mình mà theo? (Mc 8,34) 

 

02. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai có thái độ gì vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người ?(Mc 8,38)

 

03. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Đây là lời của ai ?(Mc 8,34) 

 

04. Ai muốn cứu sự gì của mình, thì sẽ mất ?(Mc 8,35 ) 

 

05. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, và làm gì với thập giá mình mà theo ? (Mc 8,34)

 

06. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong điều gì của Cha Người ?(Mc 8,38)

 

07. Đức Giêsu nói, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì điều gì, thì sẽ cứu được mạng sống ấy ?(Mc 8,35)

 

08. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác cái gì của mình mà theo ? (Mc 8,34) 

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

 “Ai muốn theo tôi,

phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”

Tin mừng thánh ác cô 8,34b

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Phêrô Ða, giáo dân

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề  

Thánh Phêrô Ða

 

* Tin mừng thánh Máccô 8,34b

 

“Ai muốn theo tôi,

phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1.  b.  Đức Giêsu (Mc 8,34)

a2. b.  Thập giá (Mc 8,34)

a3. d. Chính mình (Mc 8,34)

a4. b.  Tin mừng (Mc 8,35)

a5. d. Chỉ có a và b đúng. (Mc 8,38)

 

B. Giáo dân Phêrô Ða

 

b1. a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b2. c. Bị thiêu sống

b3. d. Năm 1862

b4. c. Đức Giáo hoàng Piô XII

b5. a. Ngày 17 tháng 06

 

III. Ô CHỮ

 

01. Từ bỏ (Mc 8,34) 

02. Hổ thẹn (Mc 8,38)

03. Đức Giêsu  (Mc 8,34) 

04. Mạng sống (Mc 8,35 ) 

05. Vác (Mc 8,34)

06. Vinh quang (Mc 8,38)

07. Tin mừng (Mc 8,35)

08. Thập giá (Mc 8,34) 

 

Hàng dọc : Theo Chúa

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

 

XIN XEM THÊM TẠI ĐÂY

 

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-chu-thanh/cac-thanh-tu-dhao-vn

 

+++++++++++++++++++++++++++++

Phêrô Ða (1802 – 1862)

 

Phêrô Ða, Sinh tại Ngọc Cục, Xuân Trường, Nam Định; Giáo dân, bị thiêu sống ngày 17 tháng 6 năm 1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, người thợ mộc làng Ngọc Cục, Phêrô Đa, được Đức Piô XII suy tôn lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 17 tháng 6.

 

Đức tin kiên vững.

 

Thánh Phêrô Đa là vị tử đạo cuối cùng trong 117 vị chứng nhân đức tin tại Việt Nam đã được Giáo Hội tôn vinh. Cái chết của ngài chấm dứt một giai đoạn cam go và khai mạc một giai đoạn thanh bình mới của Giáo Hội Việt Nam.

 

Tuy chỉ là một tín hữu tầm thường thiếu học, sinh trưởng trong một gia đình lao động nghèo khó, nhưng lòng dũng cảm và đức tin kiên vững của ông thợ mộc Phêrô Đa không thua gì các vị mục tử của mình : chấp nhận hy sinh trọn vẹn, kể cả chính mạng sống, để giữ lòng trung tín với Đức Kitô.

 

Đời sống đạo đức.

 

Phêrô Đa chào đời khoảng năm 1802 trong một gia đình lao động tại làng Ngọc Cục, xứ Lục Thủy, tỉnh Nam Định, thuộc giáo phận Trung Đàng Ngoài. Thân phụ cậu là một Kitô hữu, nhưng thân mẫu lại là một người ngoại đạo. Tuy thế, cậu Đa đã được đón nhận bí tích rửa tội ngay từ nhỏ, và được giáo dục chu đáo niềm tin Kitô.

 

Ông Phêrô Đa theo nghề thợ mộc và đã lập gia đình. Ông là một gia trưởng gương mẫu, lưu tâm săn sóc con cái và hướng dẫn chúng bằng chính đời sống thánh thiện của mình. Đàng khác ông rất nhiệt tình với việc chung và nhận làm ông Từ phụ trách kéo chuông và dọn đồ lễ tại thánh đường giáo xứ.

 

Sau chiếu chỉ phân sáp, ông Phêrô Đa bị bắt vào khoảng 60 tuổi, và bị giải về phủ Xuân Trường với nhiều Kitô hữu khác. Sau sáu ngày bị giam ông được giải đến Quá Linh. Tại đây ông chịu nhiều cuộc tra tấn giã man và nhiều khổ hình kinh khiếp, nhưng vị anh hùng luôn bền chí chịu đựng, không than van và nhất định không bước qua thánh Giá. Khi biết chắc không thể làm khuất phục, quan liền kết án thiêu sinh ông Phêrô Đa cùng với một số chứng nhân đức tin khác.

 

Vinh phúc người tôi trung.

 

Ngày 17.06.1862, vị tôi tớ trung kiên Phêrô Đa bị dẫn đến nơi xử án. Trên đường đi, ông biểu lộ nét hân hoan vui mừng. Ông bình thản cầu nguyện và phó dâng mọi sự trong tay quan phòng của Chúa. Đồng thời ông khấn xin Chúa cho mình đủ can đảm chiến thắng cực hình sau cùng vì danh Thày Chí Thánh.

 

Khi ngọn lửa thiêu đốt sắp tàn, quân lính thấy ông hình như vẫn còn sống, liều vung đao chém bay đầu vị tử đạo. Thế là thánh Phêrô Đa, người giáo hữu kiên cường, bất khuất, có thể nói đã hy sinh vì chân lý bất diệt đến hai lần : vừa bị thiêu đốt, vừa bị chém đầu. Thi hài của người tôi trung Đức Kitô được giáo hữu chôn ngay tại pháp trường. Năm sau giáo hữu lại cải về an táng tại quê nhà.

 

Ngày 29.04.1951, người thợ mộc làng Ngọc Cục, Phêrô Đa, được Đức Piô XII suy tôn lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.

 

Nguồn từ thư viện Đa Minh

 

Trường thi tử Đạo.

 

Phêrô Ða một tay thợ mộc

Sinh Nhâm Tuất (1802) Cúc Ngọc Thánh Nam

Cha Công giáo mẹ không ham

Theo nghề thợ mộc giỏi giang hơn người

 

Việc nhà Chúa ông thời hoan hỷ

Làm ông từ bền bỉ siêng chăm

Từ đầu cho đến cuối năm

Không bao giờ trể hay nằm ngủ quên

 

Trong gia thất ông khuyên dạy dỗ

Cả đàn con bền đổ đức tin

Tháng ngày thờ Chúa hướng nhìn

Không ham lợi lộc chẳng tìm trăng hoa

 

Triều Tự Ðức bày ra phân sáp

Ðem quân về đàn áp bắt ông

Chân mang xích, cổ đeo gông

Nhiều lần tra tấn nhưng không đổi lòng

 

Giam ông đã trong vòng mấy tháng

Ðể xem ông phản kháng ra sao?

Vẫn thờ Chúa vẫn khát khao

Chịu tử vì đạo mong sao tới ngày

 

Quan thấy rõ ông này gan dạ

Làm tờ trình gieo vạ tử hình

Nhâm Tuất (1802) lãnh án thiêu sinh

Tân Mão (1951) phong thánh an bình Nước Cha

 

Lời bất hủ: Vị tôi tớ trung kiên Phêrô Ða bị dẫn đến nơi xử án. Trên đường đi, ông biểu lộ nét mặt hân hoan vui mừng, ông bình thản cầu nguyện và phó dâng mọi sự trong tay quan phòng của Chúa. Ðồng thời, ông khẩn xin Chúa cho mình đủ cam đảm chiến thắng cực hình. Sau cùng, vì danh Thầy Chí Thánh, ông bị án thiêu sống. Khi ngọn lửa đã ngàn, lính thấy ông còn sống liền vung đao chém đứt đầu vị tử đạo.

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm