Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Phêrô Ðoàn Văn Vân, Thg. 25.5

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Phêrô Ðoàn Văn Vân, Thầy giảng

Ngày 25 tháng 05

 

Tin mừng Máccô 8,34-38

 

Những điều kiện để theo Đức Giê-su

 

34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người."

 

34 He summoned the crowd with his disciples and said 8 to them, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me.

 

35 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel 9 will save it.

 

36 What profit is there for one to gain the whole world and forfeit his life?37 What could one give in exchange for his life?38 Whoever is ashamed of me and of my words in this faithless and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of when he comes in his Father's glory with the holy angels."

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Máccô 8,34b

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

A1. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Đây là lời của ai ? (Mc 8,34)

a.  Ông Môsê

b.  Đức Giêsu

c.  Thánh Phaolô

d. Thánh Phêrô

 

a2. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác cái gì của mình mà theo? (Mc 8,34)

a.  Đau khổ

b.  Thập giá

c.  Gánh nặng

d.  Thập hình

 

a3. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ sự gì, vác thập giá mình mà theo? (Mc 8,34)

a.  Mạng sống

b.  Tình yêu

c.  Nết xấu

d. Chính mình

 

a4. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải làm gì với chính mình, vác thập giá mình mà theo? (Mc 8,34)

a. Hy sinh

b. Quý Trọng

c. Yêu thương

d. Từ bỏ

 

a5. Ai muốn cứu sự gì của mình, thì sẽ mất ? (Mc 8,35)

a.  Gia đình

b.  Của cải

c.  Mạng sống

d.  Danh giá

 

B. Thầy giảng Phêrô Ðoàn Văn Vân

 

B1. Thầy giảng Phêrô Ðoàn Văn Vân, Sinh năm 1780 tại Kẻ Bói, Hà Nam, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Chúa Trịnh Sâm (1767-1782)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Thầy giảng Phêrô Ðoàn Văn Vân chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Bị xử lăng trì

 

b3. Thầy giảng Phêrô Ðoàn Văn Vân chịu tử đạo tại Sơn Tây  vào năm nào ?

a. Năm 1773                                   

b. Năm 1833

c. Năm 1857                                   

d. Năm 1862

 

b4. Thầy giảng Phêrô Ðoàn Văn Vân được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1909) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Phêrô Ðoàn Văn Vân được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 21 tháng 12             

b. Ngày 11 tháng 10

c. Ngày 17 tháng 09             

d. Ngày 25 tháng 05

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải làm gì với chính mình, vác thập giá mình mà theo?(Mc 8,34) 

 

02. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai có thái độ gì vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người ? (Mc 8,38)

 

03. "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Đây là lời của ai ? (Mc 8,34) 

 

04. Ai muốn cứu sự gì của mình, thì sẽ mất ? (Mc 8,35 ) 

 

05. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, và làm gì với thập giá mình mà theo ? (Mc 8,34)

 

06. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong điều gì của Cha Người ? (Mc 8,38)

 

07. Đức Giêsu nói, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì điều gì, thì sẽ cứu được mạng sống ấy ? (Mc 8,35)

 

08. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác cái gì của mình mà theo ? (Mc 8,34) 

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Ai muốn theo tôi,

phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”

 

Tin mừng thánh Mác cô 8,34b

 

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Phêrô Ðoàn Văn Vân, Thầy giảng

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề

Thánh Phêrô Ðoàn Văn Vân

 

*  Tin mừng thánh Máccô 8,34b

 

“Ai muốn theo tôi,

phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. b. Đức Giêsu (Mc 8,34)

a2. b. Thập giá (Mc 8,34)

a3. d. Chính mình (Mc 8,34)

a4. d. Từ bỏ (Mc 8,34)

a5. c. Mạng sống (Mc 8,35)

 

B. Thầy giảng Phêrô Ðoàn Văn Vân

 

b1. a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b2. b. Bị xử trảm

b3. c. Năm 1857

b4. a. Đức Giáo hoàng Piô X

b5. d. Ngày 25 tháng 05

 

III. Ô CHỮ

 

01. Từ bỏ (Mc 8,34) 

02. Hổ thẹn (Mc 8,38)

03. Đức Giêsu  (Mc 8,34) 

04. Mạng sống (Mc 8,35) 

05. Vác (Mc 8,34)

06. Vinh quang (Mc 8,38)

07. Tin mừng (Mc 8,35)

08. Thập giá (Mc 8,34) 

 

Hàng dọc : Theo Chúa

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

 

XIN XEM THÊM TẠI ĐÂY

 

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-chu-thanh/cac-thanh-tu-dhao-vn

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Phêrô Ðoàn Văn Vân (1780-1857)

 

 

Phêrô Ðoàn Văn Vân, Sinh năm 1780 tại Kẻ Bói, Hà Nam, Thầy giảng, bị xử trảm ngày 25 tháng 5 năm 1857 tại Sơn Tây dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô X suy tôn thày Phêrô Đoàn Văn Vân lên bậc Chân Phước ngày 02.05.1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 25/05.

 

Ẩn trốn xa xứ nhà chưa được bao lâu, thày Phêrô Đoàn Văn Vân đã bồn chồn lo lắng, không yên lòng về các công việc của giáo xứ. Gần trót cuộc đời thày gắn liền với trách vụ quản lý xứ. Thày dành hết nhiệt huyết mình lo chu toàn nhiệm vụ, luôn cần mẫn miệt mài với công việc, coi đó là sứ vụ Chúa trao phó.

 

Thày Cai Vân quyết định trở về nhiệm sở của mình. Quyết định đó, lòng nhiệt thành với chức vụ đó, đã đưa thày vào con đường tử đạo. Thày bị bắt ở cổng làng Tiên Cát trên đường đến nhà xứ.

 

Phêrô Đoàn Văn Vân sinh năm 1781 tại làng Kẻ Bói, xứ Kẻ Sông, tỉnh Hà Nam, khi còn nhỏ cậu ở với cha Thi và được gởi đi học trường Latinh. Năm 25 tuổi, cậu trở thành thày giảng và đi giúp các xứ đạo. Sau cùng thày được cử về làng Bầu Nọ, tức làng Nỗ Lực sau này, và lo việc quản lý nhà xứ.

 

Thày tận tụy với công việc, có lòng thương người nghèo khó, hiền lành hòa nhã với mọi người, nhưng lại nghiêm ngặt với chính mình. Thày ăn uống thanh đạm, trang phục đơn giản. Ngoài việc quản lý, thày còn chăm lo đời sống đạo của tín hữu, thăm bệnh nhân, giúp đỡ người hấp hối chuẩn bị về nhà cha trên trời, giàn xếp các mối bất hòa, chia rẽ...

 

Cuộc sống nhân đức của thày là tấm gương trong giáo phận. Khi khen ngợi một thày giảng nào, các tín hữu hay nói: "Ông này nhân đức như thày Cai Vân’.

 

Khi đó hai chức sắc trong làng tên là Tương và Huống bị thua bạc hết cả tiền đóng thuế của dân, liền kéo nhau vào nhà xứ, xin vay thọc để đền trả. Nghĩ rằng những người này quá mê bài bạc, thày Cai Vân từ chối. Thế là họ manh tâm thù oán và tố cáo với quan là : "Làng Nỗ Lực có đạo trưởng, có cả đạo đường và đạo quán nữa" (1). Quan liền đem quân đến vây, nhưng hôm đó không bắt được ai. Mấy ngày sau, Tương và Huống đón đường bắt trói thày Cai Vân đem nộp cho quan, và vu cáo thày là đạo trưởng.

 

Trước công đường, quan phủ thấy vị bô lão đã ngoài thất tuần, chỉ tra vấn thày xem có thực là đạo trưởng không. Thày khiêm tốn trả lời : "Bẩm quan, tôi nói thật không giám khai man, tôi chỉ là thày giảng. Quan lớn cho tôi là đạo trưởng thì đó là ý quan lớn, chớ tôi không giám nhận". Quan lại khuyên dụ thày quá khóa để được tha, nhưng thày trả lời: "Bẩm quan lớn, tôi giữ đạo đã bấy nhiêu tuổi đời, lẽ nào còn bỏ đạo".

 

Thày bị giam ở Lâm Thao khoảng bốn tháng. Giáo hữu không giám đi lại thăm nom, vì sợ quan làm khó dễ thày. Chỉ có cha Nghiêm lén vào giải tội cho thày được hai lần, rồi nhờ giáo hữu Lê văn Giáp đưa Mình Thánh. Được rước Chúa, thày thấy được an ủi lắm. Sau khi bị chuyển về giảmơ tỉnh Sơn Tây hơn hai tháng. Thời gian này, vì không có đồ tiếp tế nên thày sống cực khổ, đói khát, và vì không có tiền cho lính canh nên thày bị khinh dể, sỉ nhục và khó khăn trong mọi việc. Dầu thày Vân cải chính nhiều lần, các quan vẫn khép án thày là đạo trưởng.

 

Khi án của thày Cai Vân "Gia Tô đạo trưởng" được vua châu phê, thày vui mừng chờ đợi ngày hồng phúc. Trên đường ra pháp trường, người ta thấy vị bô lão 77 tuổi, kiệt sức, hai người lính đỡ hai bên gông để thày đi khỏi té ngã, một người lính khác quàng dây thừng vào cổ tử tội lôi đi. Nhưng khuôn mặt thày luôn vui tươi bình thản.

 

Đến pháp trường, thày xin lý hình thong thả cho vài phút để cầu nguyện. Sau đó, thày cúi đầu chịu chém, lý hình vung gươm lên và đầu thày cai lìa khỏi cổ. Thày Cai Vân hoàn tất tốt đẹp cuộc đời trần thế. Đời thày là một cuộc đời gương mẫu "một người quản lý trung tín, biết phân phát lúa đúng giờ cho gia nhân". Hơn nữa, điều qúy báu đối với thày Cai Vân chính là : "Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về thấy làm như thế". Thày Vân đã sống trọn hảo và hiến mạng sống người mình vì sứ vụ Chúa đã trao ban.

 

Hôm đó là ngày 25.05.1857. Giáo dân làng Bách Lộc đã an táng vị tử đạo ngay chính nơi xử án. Sau lại chuyển thi hài thày về mai táng ở nhà thờ Bách Lộc.

 

Đức Piô X suy tôn thày Phêrô Đoàn Văn Vân lên bậc Chân Phước ngày 02.05.1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh.

 

Nguồn từ thư viện Đa Minh

 

 

Trường thi tử Đạo.

 

Ðoàn Văn Vân sinh năm Canh Tý (1780)

Tỉnh Hà Nam đăng ký Kẻ Sông

Cha Thi Người rất có công

Nhận Vân nuôi dưỡng nhi đồng đi tu

 

Và được gởi vào khu chủng viện

Rất thông minh giỏi tiếng Latinh

Hai lăm tuổi khấn dâng mình

Ðược phong Thầy giảng nhiệt tình giảng rao

 

Thầy được cử đi bao họ đạo

Sau cử về Bầu Nọ quản cai

Nơi đây phục vụ lâu dài

Thầy luôn tận tụy có tài ngoại giao

 

Hay giúp đỡ người nào nghèo khó

Năng viếng thăm đâu có bệnh nhân

Thật là chu đáo ân cần

Tấm gương Giáo Phận xa gần noi theo

 

Hai chức sắc bám đeo Thầy giảng

Bắt lão ông gần khoảng tám mươi

Mang gông nặng ra pháp trường

Hai người lính đỡ, dẫn đường chứng nhân

 

Tuổi già sức yếu gần té ngã

Lính quàng dây cổ, đã kéo đi

Gương mặt ông vẫn kiên trì

Thầy xin vài phút thực thi nguyện cầu

 

Rồi sau đó cúi đầu chịu chém

Vung gươm lên, sắc bén đứt đầu

Giáo dân Bách Lộc nguyện cầu

Mộ chôn an táng đào sâu pháp trường

 

Sau cải táng thánh đường Bách Lộc

Tại nơi đây có độc mộ Ngài

Gia đình giáo hữu quản cai

Hằng năm thăm viếng triển khai nguyện cầu

 

Năm Ðinh Tỵ (1857) rơi đầu tử đạo

Thắng bạo tàn gươm giáo loài người

Ðức Giáo Hoàng Piô mười

Suy tôn Kỷ Dậu (1909) đời đời quang vinh

 

Lời bất hủ: Trước công đường quan Phủ tra vấn, thầy khiêm tốn trả lời: "Bẩm quan, tôi nói thật không dám khai man, tôi chỉ là thầy giảng. Quan lớn cho tôi là đạo trưởng thì đó là ý quan lớn, chứ tôi không dám nhận"..Thầy trả lời tiếp: "Bẩm quan lớn, tôi giữ đạo đã bấy nhiêu tuổi đời, lẽ nào còn bỏ đạo".

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm