Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thiên Chúa Làm Người

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

 

 

Trong bối cảnh ngày nay của Thế giới
Mọi người đều thích sống thoáng Tự do
Không tìm cách kiềm tỏa hoặc kiểm tra
Chúa sinh ra cũng hoàn cảnh xưa vậy


Về Quê hương xứ sở khai sổ bộ
Gặp lúc Mẹ gần đến ngày khai hoa
Giuse tìm chổ trọ… không ai cho
Chắc họ thấy gia cảnh nghèo hèn quá


Giuse nhớ đồng Bêlem hang đá
Có hang động như mời gọi sẳn chờ
Nơi bò lừa ,chiên cừu trú tuyết mưa
Sau khi tìm nơi trọ không ai nhận


Sau cùng Giuse dẫn Mẹ cùng ra đó
Chúa sinh hạ tại chính hang đá này
Đặt nằm máng cỏ Chúa lạnh lẻo thay
Không chăn nệm ! cảnh cơ hàn tội quá
 

Có sao xuất hiện được gọi sao lạ
Truyền thuyết rằng sao chỉ đường Ba Vua
Đến thờ lạy dâng tiến lên Chúa quà
Con lạy Chúa ! Cả Thế giới ca ngợi


Dân Do Thái vẫn ngày đêm trông đợi
Chúa Quyền uy Vua trên hết các Vua
Ngài sẽ đến Vinh quang ngự trên tòa
Để phân định giửa người lành kẻ dữ


Quan niệm thế người Do Thái chối bỏ
Chỉ Mục đồng tìm đến nơi thờ Ngài
Giá Đông lạnh lẻo thương Bé Ngôi Hai
Được đặt nằm trong máng lừa lạnh giá


Trong khi ta mãi chạy theo tiền của
Vui ăn chơi xa xỉ khổ mặc ai
Hãy khéo lợi dụng của cải tiền tài
Để san sẻ ! và yêu thương đồng loại…


Cao Trí Dũng