Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Ki-tô là sự sống

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY - A

Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45

Chủ đề: CHÚA KITÔ LÀ SỰ SỐNG

 

Lời Chúa: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống” (Ga 11,25).

 

Nhập lễ:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 5 mùa chay hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Kitô đã mở cửa mồ Lazarô và ban cho anh được sống lại. Phép lạ hồi sinh Lazarô đã chết 4 ngày trong Tin Mừng hôm nay, mời gọi chúng ta tin nhận Chúa Kitô là Con Thiên Chúa và là Chúa của sự sống:

 

Nhìn xem phép lạ hiển vinh,

La-za đã chết phục sinh nhãn tiền.

Chúa là sự sống vô biên,

Muôn loài muôn vật dưới quyền quản cai.

Ai tin vào Đấng Thiên Sai,

Trường sinh bất tử do Ngài phong ban.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta xác tín niềm tin của chúng ta bằng việc lắng nghe Lời Chúa, sám hối chân thành, ăn chay cầu nguyện, sống bác ái yêu thương như Chúa truyền dạy để được sống lại hưởng phúc muôn đời. Tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

 

Sám hối:

 

X. Lạy Chúa, Chúa là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Chúa sẽ không chết muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã hiến thân chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.