Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sứ mệnh của môn đệ Chúa Ki-tô

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN - A

Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-15

 

Chủ đề: SỨ MỆNH CỦA MÔN ĐỆ CHÚA KITÔ

 

Lời Chúa: “Các con là sự sáng thế gian” (Mt 5,14).

Nhập lễ:

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 5 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta hãy thi hành sứ mệnh của người môn đệ Chúa Kitô là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian để mọi người nhìn thấy mà ca ngợi Cha chúng ta Đấng ngự trên trời :

Các con là muối ướp đời,

Là đèn soi sáng cho người trần gian.

Muối mà biến chất ướp sao ?

Đèn mà không sáng ai nào cần chi ?

bằng vào đời sống cho đi,

Giảng rao Lời Chúa, thực thi lệnh truyền.

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta chu toàn sứ mạng làm con Chúa, bằng đời sống công chính và bác ái, bằng việc thi hành sứ mạng rao giảng Tin Mừng để giúp mọi người nhìn biết Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

Sám hối:

X. Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng đã đến trong thế gian, ai theo Chúa sẽ được ánh sáng ban sự sống. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa dạy chúng con hãy thực thi công bình bác ái để trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng từ bi, nhân hậu và hay thương xót. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.