Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ðối Chiếu Ký Hiệu Kinh Thánh Việt- Mỹ

 

 

ĐỐI CHIẾU KÝ HIỆU THÁNH KINH VIỆT MỸ

27 Cuốn Kinh Thánh Tân Ước

Tên Sách Ký Hiệu Book's Names Abbreviates
Mátthêu Mt Matthew Mt
Máccô Mc Mark Mk
Luca Lc Luke Lk
Gioan Ga John Jn
Tông Ðồ Công Vụ Cv Acts Acts
Rôma Rm Romans Rom
1Côrinthô 1Cor 1Corinthians 1Cor
2Côrinthô 2Cor 2Corinthians 2Cor
Galata Gl Galatians Gal
Êphêsô Ep Ephesians Eph
Philiphê Pl Philipians Phil
Colossê Cl Colossians  Col
1 Thessalonica 1Tx 1Thessalonians 1Thes
2 Thessalonica 2Tx 2Thessalonians 2Thes
1 Timothêu 1Tm 1Timothy 1Tm
2 Timothêu 2Tm 2Timothy 2Tm
Titô Tt Titus Ti
Philêmon Plm Philemon Phlm
Do thái Dt Hebrews Heb
Giacôbê Gc James Jas
1 Phêrô 1Pr 1Peter 1Pt
2 Phêrô 2Pr 2Peter 2Pt
1 Gioan 1Ga 1John 1Jn
2 Gioan 2Ga 2John 2Jn
3 Gioan 3Ga 3John 3Jn
Giuda Jude Jude
Khải Huyền Kh Revelation Rv

46 Cuốn Kinh Thánh Cựu Ước

Tên Sách Ký Hiệu Book's Names Abbreviates
Sáng Thế Ký St Genesis Gn

Xuất Hành

Xh Exodus  Ex
Lêvi Lv Leviticus Lv
Dân Số Ds Numbers Nm
Ðệ Nhị Luật  Dnl Deuteronomy Dt
Giôsuê  Gs Joshua Jos
Thủ Lãnh Tl Judges Jgs
Rút R Ruth Ru
Samuen 1 1Sm 1 Samuel 1Sm
Samuen 2 2Sm 2 Samuel 2Sm
Các Vua 1 1V 1 Kings 1Kgs
Các Vua 2 2V 2 Kings 2Kgs
Sử Biên 1 1SB 1 Chronicles 1Chr
Sử Biên 2 2SB 2 Chronicles 2Chr
Ét Ra   Er Ezra Ezr
Nơkhemia Nkm Nehemiah Neh
Tôbia  Tb Tobit  Tb
Giuđitha Gdt Judith Jdt
Étte Et Esther Est
Macabê 1 1Mcb 1 Maccabees 1Mc
Macabê 2 2Mcb 2 Maccabees 2Mc
Gióp G Job Jb
Thánh Vịnh Tv Psalms Ps
Châm Ngôn Cn Proverbs Prv
Giảng Viên Gv Ecclesiastes Eccl
Diễm Ca Dc Songs  Sng
Khôn Ngoan Kn Wisdom Wis
Huấn Ca Hc Sirach Sir
Isaia Is Isaiah  Is
Giêmêria Gr Jeremiah Jer
Aica Ac Lamentations Lam
Barúc Br Baruch Bar
Edêkien Ed Ezekiel Ez
Danien  Ðn  Daniel Dn
Hôsê Hs Hosea Hos
Giôen Ge Joel Jl
Amốt Am Amos Am
Ôvadia Ov Obadiah Ob
Giôna Gn Jonah Jon
Mikha Mk Micah Mi
Nakhum Nk Nahum Na
Khabarúc Kb Habakkuk Hb
Xôphônia Xp Zephania Zep
Khácgiai Kg Haggai Hg
Ðacaria  Dcr Zechariah Zec
Malakhi Ml Malachi Mai