Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 08 2018

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
31
 
 
32
 
Chúa Hiển Dung
10
 
THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO
33
15
 
ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
34
24
 
THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ
35
29
 
Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết