CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH 5 MẶT CHUỖI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.