Nhà cầm quyền cộng sản vô thần Eritrea tịch thu 29 trung tâm y tế và 7 trường học của Giáo hội Công giáo