Bản sao chưa được công bố “Một chuyên luận về hội họa” của Leonardo da Vinci