Chuyên gia Khăn Liệm: Những tác giả nghiên cứu phủ nhận sự hiện diện của máu trên Khăn Liệm