Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN A

 

 
 
CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN A
TWENTY-NINETH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Mt 22, 15-21
 

 

Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?"

 

The Pharisees went off and plotted how they might entrap Jesus in speech. They sent their disciples to him, with the Herodians, saying, "Teacher, we know that you are a truthful man and that you teach the way of God in accordance with the truth. And you are not concerned with anyone's opinion, for you do not regard a person's status. Tell us, then, what is your opinion: Is it lawful to pay the census tax to Caesar or not?"

 

 

Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: "Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế". Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: "Hình tượng và danh hiệu này là của ai?" Họ thưa rằng: "Của Cêsarê".

 

Knowing their malice, Jesus said, "Why are you testing me, you hypocrites? Show me the coin that pays the census tax." Then they handed him the Roman coin. He said to them, "Whose image is this and whose inscription?" They replied, "Caesar's."

 

 

Bấy giờ Người bảo họ rằng: "Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa". 

 

At that he said to them, "Then repay to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God."

.

========
Tô Màu:

 

Nhấn chuột phải lên những hình dưới đây, chọn "Save Target As" để tải hình trắng đen về tô màu
(Right-click on the following thumbnails and select "Save Target As" to download black and white pictures for printing and coloring)

Image 01 Image 02 Image 03