Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY

 

 

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY - Mt 4, 1-11
FIRST SUNDAY OF LENT

Lời Chúa, Học Hỏi, Vui chơi, Tô Màu

Nguyễn Thái Hùng và TL

I- LỜI CHÚA


Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ.

English:  At that time Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil.

German: Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt; dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden.

Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh". Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: 'Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'".

English: He fasted for forty days and forty nights, and afterwards he was hungry. The tempter approached and said to him,  “If you are the Son of God,  command that these stones become loaves of bread.”
He said in reply,
“It is written: One does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God.”

German: Als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. 
Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird.
Er aber antwortete: In der Schrift heißt es: Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.

Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Đền thờ, rồi nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá". Chúa Giêsu đáp: "Cũng có lời chép rằng: 'Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi'".

English: Then the devil took him to the holy city,  and made him stand on the parapet of the temple,  and said to him, “If you are the Son of God, throw yourself down.
For it is written: He will command his angels concerning you and with their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone.
Jesus answered him,
“Again it is written,  You shall not put the Lord, your God, to the test.”

German: Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die Heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel 
und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab; denn es heißt in der Schrift: Seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. 
Jesus antwortete ihm: In der Schrift heißt es auch: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen.

Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi". Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: "Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: 'Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài'". Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người.

English: Then the devil took him up to a very high mountain, and showed him all the kingdoms of the world in their magnificence, 
and he said to him, "All these I shall give to you,  if you will prostrate yourself and worship me.” At this, Jesus said to him,
“Get away, Satan! It is written: The Lord, your God, shall you worship and him alone shall you serve.

Then the devil left him and, behold, angels came and ministered to him.

German: Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg; er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn in der Schrift steht: Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab und es kamen Engel und dienten ihm.

II. TRẮC NGHIỆM

01. Ai đã dẫn Đức Giêsu vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ?

a. Thần Khí

b. Chúa Cha

c. Ông Gioan tẩy giả

d. Xatan

02. Đức Giêsu đã ăn chay cầu nguyện ròng rã bao nhiêu ngày đêm?

a. 4 ngày đêm

b. 7 ngày đêm

c. 40 ngày đêm

d. 44 ngày đêm

03. Đức Giêsu nói: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng… … … .”

a. Còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.

b. Còn sống nhờ lời Thiên Chúa.

c. Còn sống nhờ lời Tin Mừng.

d. Còn thực thi những lời Thiên Chúa phán ra.

04. Đức Giêsu nói: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là … … … .”

a. Thiên Chúa của ngươi.

b. Đấng tạo dựng nên ngươi.

c. Thiên Chúa toàn năng.

d. Thiên Chúa, Chúa vũ trụ.

05. Đức Giêsu nói: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và … …. … .”

a. Phải lắng nghe lời Ngài.

b. Phải tuân giữ các giới răn của Ngài.

c. Phải thờ phượng 1 mình Ngài mà thôi .

d. Phải yêu mến Ngài.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Trong hoang địa 40 ngày đêm, Đức Giêsu đã làm gì? (Mt 4, 1-2)

02. Đức Giêsu nói với quỷ rằng: “Ngươi phải … … … Đức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi”.

(Mt 4, 11)

03. Đức Giêsu ở trong hoang địa bao nhiêu ngày đêm? (Mt 4, 2)

04. Trong hoang địa, ma quỷ đã làm gì Đức Giêsu? (Mt 4, 2)

05. Khi thấy Đức Giêsu đói, quỷ cám dỗ Ngài biến cái gì trở nên bánh để ăn? (Mt 4, 3)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

IV. CÂU THÁNH KINH GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG

“Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng 1 mình Người mà thôi”

Tin mừng thánh Mátthêu 4, 10