Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giới thiệu và làm chứng cho cho Chúa Giê-su

Tác giả: 
Nguyễn Văn Nội

 

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT II THƯƠNG NIÊN NĂM A (19/01/2020)

 

 GIỚI THIỆU VÀ  LÀM CHỨNG CHO CHÚA GIÊ-SU

"Tôi đã thấy và tôi làm chứng:

chính Ngài là Con Thiên Chúa"

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

 

Đọc Phúc Âm chúng ta không khỏi không ngưỡng mộ mối quan hệ thân thiết giữa Đức Giê-su và Gio-an Tẩy Giả. Về mặt con người, hai vị là anh em họ với nhau. Về chân dung đích thực, một vị là Thiên Chúa nhập thể làm người, một vị là ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước. Về sứ vụ, một vị là Chúa Cứu Thề, một vị được Thiên Chúa sai đến để don đường cho Chúa Cứu Thế. Vì thế chúng ta không lạ gì khi giữa hai vị có những cuộc gặp gỡ, những mẩu đối thoại và những lời khen ngợi vị này dành cho vị kia.  Bài Phúc Âm của Phụng Vụ Chúa Nhật II Thường Niên năm A hôm nay là một ví dụ.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 1,29-34:

 

Khi ấy, ông Gio-an thấy Chúa Giê-su tiến về phía mình liền nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Is-ra-el, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước". Và Gio-an đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: 'Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần'. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa".

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 1,29-34:

 

3.1 Gio-an giới thiệu Đức Giê-su: đó là sứ mạng, là nhiệm vụ của Gio-an vì ông được Thiên Chúa sai đến để làm việc ấy. Và Gio-an đã chu toàn trách nhiệm của mình một cách xuất sắc, vì ông đã giúp cho nhiều người biết Đức Giê-su và đi theo Người, thậm chí có người đã bỏ Gio-an mà trở thành môn đệ của Đức Giê-su: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian…. Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi.”

 

3.2 Gio-an làm chứng cho/về Chúa Giê-su: Gio-an không chỉ giới thiệu Đức Giê-su cho các môn đệ và dân chúng mà ông còn lớn tiếng làm chứng cho/về Đức Giê-su: "Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi.”

 

Và "Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: 'Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần'. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa".

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 1,29-34:

 

4.1 Chúng ta có sứ mạng giới thiệu Chúa Giê-su cho những người xung quanh và làm chứng cho/về Người: Đức Tin Công giáo cho chúng ta biết Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa. Sứ m.ạng Công giáo của chúng ta là giới thiệu Đức Giê-su với những người xung quanh từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội và làm chứng về Người, bằng lời nói và việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày

 

4.2 Chúng ta phải biết nhiều về Chúa Giê-su và sống thân mật với Người: Để giới thiệu Chúa Giê-su cho người khác và để làm chúng về Người, chúng ta phải biết nhiều về Chúa Giê-su và phải sống thân mật, gắn bó với Người. Vì thế mà chúng ta phải không ngừng học Giáo lý và Thánh Kinh. Thánh Giê-rô-ni-mô linh mục tiền sĩ Hội Thánh đã nói một câu bất hủ mà Giáo Hội hằng nhắc đi nhắc lại: ”Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Ki-tô” Biết Chúa Ki-tô khi chỉ là biết bằng/qua sách vở hay kiến thức xuông mà còn là biết bằng kinh nghiệm sống của riêng mình. Với trình độ giáo lý vỡ lòng (của đại đa số giáo dân VN) không thể nói là chúng ta biết Chúa Ki-tô. Với cách cầu nguyện nặng tính hình thức bề ngoài và rập khuôn truyền thống (của phần đông giáo dân VN) không thể nói là chúng ta sống gắn bó mật thiết với Chúa Ki-tô!

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 1,29-34:

 

KHAI MỞ:  

 

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã giao cho Gio-an sứ vụ giới thiệu và làm chứng cho Chúa Giê-su  Ki-tô Con Cha. Chúng con cảm tạ Cha và xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.  

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

 

1.- «Khi ấy, ông Gio-an thấy Chúa Giê-su tiến về phía mình liền nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho càng ngày càng có nhiểu người được biết và gặp Chúa Giê-su Ki-tô nhờ sự giới thiệu và làm chứng về Người của những người Công giáo.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

2.-«Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa tích cực giới thiệu và làm chứng về Chúa Giê-su Ki-tô cho giáo dân và những người chưa biết Chúa.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

3.-«Và Gio-an đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người xác tín là Chúa Giê-su luôn có Thánh Thần Thiên Chúa ở cùng và đồng hành trong sứ vụ.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

4.- «Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: 'Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần'. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho càng ngày càng có nhiều người tin vào Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa mà đi theo Người.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

LỜI KẾT:

 

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã giao cho chúng con sứ mạng giới thiệu và làm chứng về Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một Cha, như Cha dã giao sứ mạng ấy cho Gio-an và Gio-0an đã chu toàn sứ mạng ấy.

 

Chúng con xin Cha giúp chúng con biết dùng lời nói và việc làm mà giới thiệu và làm chứng về Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha cho những người xung quanh.

 

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con.

 

Sài-gòn ngày 15 tháng 01 năm 2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội