Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 4 * 211-220

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 

VUI HỌC THÁNH KINH 18
 RÈN LUYỆN TƯ DUY  
Tập 4

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
 211. NHANH MẮT ! L
 
Trong những nhân vật dưới đây có 1 nhân vật mà ta dùng những mẫu tự của nó để tạo thành 1 nhân vật mới.
            
MOSE
ACNI
SAUN
TITO
LINO
ENOT
XARA
AMON
 
 
“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh,
nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”
Mt 4,4

 
212. THỬ TÀI NHỚ ! L
 
Đây là những cặp mẹ con. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vật này.
 
MẸ                CON
*********         *********
?                   GIESU 
?                   SALOMON
?                   CAIN
?                   MOSE
?                   GIACOP
RAKHAP                 ?
XARA                      ?
RUT                         ?
HAGA                      ? 
ELISABET               ?
 
 
“Anh em là muối cho đời.
Anh em là ánh sáng cho trần gian.”
Mt 5,13-14

 
213. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L 
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
GIOAN
COTURA
LORUKHAMA
 
Từ tiếp theo là :
 
MARIA
GIUDITHA
DERET
 ETTE          
 
 
 
214. CÙNG SUY GẪM ! L
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
EXAU
DAKEU
CONELIO
 
Nhân vật tiếp theo là :
 
NICOLA
BARABA
MARIA
AQUILA
 
 
215. NHÂN VẬT TIẾP THEO ! L
 
MARIA 
DIONYXIO
KHANAN
DACARIA
LYXANIA
BECNIKE
 
Nhân vật nào dưới đây sẽ xuất hiện tiếp theo ?
 
GIESU
ADAM
BOAT
BOXO
 
 
“Điều gian ác, nếu lòng này ấp ủ,
chắc hẳn là Chúa chẳng nghe đâu.”
Thnh Vịnh 66,18

 
216. CÙNG SUY NGHĨ  ! L
 
Những từ dưới đây được sắp xếp theo một trật tự lôgíc nhất định.
 
DACARIA
BOLATTO
TERAC
DORUXILA
GIESE
GIACOBE
GIOXECH
 
Từ tiếp theo trong dãy từ trên là từ nào trong số các từ dưới đây.
 
ISAIA
HERODION
GIUDA
LADARO  
 
 
“Phúc thhay ai xây dựng hòa bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.”
Mt 5,9

 
217. CÙNG TÌM ! L  
 
Đây là tên những phụ nữ trong Thánh Kinh  đã được thêm 4 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là những nhân vật nào.
 
ONRUTTA
TAGIOANNAAM
ANETTETA
BAXARAMA
ENHERODIANI
ONGOMEAN
DIGIOKHEVETTE
MAGIAENNI
 
Gợi ý : Trong dãy từ này có nhân vật RUT.
 
  
218. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
PUPLIO
NICANO
EUBULO
 
Nhân vật tiếp theo là :
 
GIUSE
SAMSON
PELEC 
CAIN                
  
 
“Ai được lên núi Chúa ?
Ai được ở trong đền thánh của Người ?
Đó là kẻ tay sạch lòng thanh,
chẳng mê theo ngẫu tượng, không thề gian thề dối.”
Thnh Vịnh 24,3-4 
219. CÙNG SUY GẪM ! L
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
SALOME
RAKHAP
QUIRINIO
 
Nhân vật tiếp theo là :
 
PHERO
SAMSON
BATOLOMEO
TIME
 
 
220. THỬ TÀI NHỚ ! J
 
Đây là những cặp cha con.  Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vật này.
 
CHA                         CON
*********                   ********* 
   ?                          GIESU
   ?                          PHERO
   ?                           ABEN
   ?                           IXAAC
   ?                           BOAT
   GIESE                            ?
   MANOAC                       ?
   DACARIA                       ?
  MINA                               ?
   MOTHUSELAC              ?

 

 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VHTK 17 RÈN LUYỆN TƯ DUY 
 
 

 
201. TÌM MỐI QUAN HỆ  ! J 
 GIOAN TẨY GỈA.
 
202. BẠN CÓ BIẾT  ! J
ETTE.
 
203. BẠN CÓ BIẾT  ! J
a. ABEN, AMOT, ENOT, GIOP.
b. TOMA.
 
204. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM  ! J
 QUIRINIO-PHILATO.
 
205. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG ! J
Bạn hãy quan sát dãy từ đã cho, ta thấy xuất hiện 2 nhân vật là MACTA – MARIA, được sắp xếp xen kẽ theo trật tự xuôi ngược : MaAiCrTaAm.
 
206.  CÂU ĐỐ TỪ VỰNG ! J
Bạn hãy quan sát dãy từ đã cho, ta thấy xuất hiện 2 nhân vật là CAIPHA – KHANAN, được sắp xếp xen kẽ theo trật tự xuôi ngược : CnAaInPaHhAk.
 
207. CÙNG GẪM !  J
Những từ đã cho đều lần lượt bắt đầu bằng 2 mẫu tự của số thứ tự Một (mo), Hai (ha), Ba (ba)… .từ tiếp theo sẽ là EVA (SAEVA).
 
208. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  ELISEVA.
 
209. CÙNG SUY GẪM ! J
Những nhân vật đã được sắp xếp theo trật tự Alphabet từ dưới lên. Vậy nhân vật tiếp theo là HERODE.
 
210. CÙNG TÌM !  J  
ADAM.   Bạn hãy quan sát mẫu tự ở vị trí thứ 4, lần lượt là G, I, L, N, P, R, T, V, Y theo mẫu tự Alphabet cách 1. Vậy ADAM không phải là từ tiếp theo.


Gb. Nguyễn Thái Hùng