Lên đường loan báo Tin mừng như Thánh Nữ Maria Madalena