Đức tin Công giáo được truyền tải trên màn hình qua Video giáo lý của Giáo hội Công giáo