Phòng chống lạm dụng bắt đầu từ nhà trẻ và theo đến chủng viện