Một linh mục tuyên úy trường đại học bị sa thải sau khi tổ chức kỷ niệm bồi thường Niềm Tự hào đồng tính