Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Điều răn

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

SÁU ĐIỀU RĂN

 

Một là dâng lễ Chúa nhật

Và các ngày Giáo hội buộc

Hai là thể xác nghỉ ngơi

Chớ mê làm công việc xác

Ba là giữ luật mỗi năm

Xưng tội ít nhất một lần

Bốn là rước Mình Thánh Chúa

Trong mùa Phục sinh, đừng quên!

Năm là nghiêm minh chay tịnh

Theo luật Giáo hội tryền ban

Sáu là hy sinh kiêng thịt

Hạn chế ngông cuồng xác thân

 

TRẦM THIÊN THU

 

*****************************

 

MƯỜI ĐIỀU RĂN

 

Đạo Thiên Chúa có mười điều

Một, luôn thành kính mến yêu Chúa Trời

Hết lòng thờ phượng Ngài thôi

Hai đừng vô cớ kêu nơi Danh Ngài

Ba là Chúa nhật nhớ ngay

Siêng năng dự trọn lễ này, đừng quên

Bốn, luôn thảo hiếu song thân

Năm là chớ có sát nhân bao giờ

Sáu, đừng dâm dục đam mê

Bảy, đừng trộm cướp cái gì của ai

Tám, đừng làm chứng hại người

Chín, đừng muốn vợ chồng ai bất kỳ

Mười là chớ có tham chi

Dù là điều nhỏ nhoi gì của ai

Mười điều tóm gọn hai thôi:

Mến Chúa, yêu người – Chúa chẳng đòi hơn!

TRẦM THIÊN THU