Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sứ Vụ Tình Thương

Tác giả: 
Thanh Sơn
 
 
 
SỨ VỤ TÌNH THƯƠNG
 
CNTN5B. (Mc.1,29-39)
 
 
 
CHÍNH     GIÊ-SU bước lên đường
NGÀI       đem sứ vụ tình thương ngọc ngà
RẢO        chân khắp chốn gần xa
BƯỚC     đi dẫn lối cho ta hưởng nhờ
LÊN         đền Thánh Chúa phụng thờ 
ĐƯỜNG  di thánh hiến  nguồn thơ dâng trào 
 
 
MANG       bao sứ vụ ban trao
THEO       đường Chân Lý đi vào thế gian
SỨ           vụ Thiên Tử truyền ban
VỤ            mùa sau hết gian nan vô cùng
TÌNH         ngài dâng hiến thủy chung
THƯƠNG con Ngài bước đến cùng khổ đau
VÀO          trong tình sử tươi màu
ĐỜI           con cho đến ngàn sau ơn Ngài
 
 
CHỮA       người mù, kẻ điếc tai
NGƯỜI     câm, người hủi, người hai chân qùe 
BỆNH        mù, sáng mắt đi khoe
TẬT           Câm biết nói, người qùe tung tăng
KHẮP        vùng hẻo lánh xa xăm
NƠI           nơi ca tụng Thánh Danh của ngài
 
TRUYỀN vương quyền Chúa công khai
RAO        truyền giáo lý của Ngài khắp nơi
GIÁO       Hoàng  tiếp nối vào đời
LÝ           là chân lý Chúa Trời chuyển giao
CHÚA      ban ơn mãi dạt dào
TRỜI       luôn phù trợ con nào lo chi 
TÌNH       NGÀI luôn Mãi độ trì
YỀU        thương Gioá Hội từ khi tạo thành.
 
 
 
Thanh Sơn 03.02.2012