Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Ôi Cha yêu con

 

 

Ôi Cha yêu con, yêu con thật hết tình

 

Ôi Cha yêu con, yêu con thật hết tình. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con thêm thắm tình. Ôi Cha yêu con, yêu con quên cả chính mình. Này Mình Máu Thánh đủ minh chứng cho tình yêu.

 

ĐK : Tâm tư con hoan lạc được rước Mình Máu Thánh. Tâm tư con vinh hạnh được diện kiến Tôn Nhan. Biết nói chi cho cân tình mến Cha đã dành. Biết đáp chi cho cân tình mến Cha rộng ban.

 

Ôi Cha bao la yêu con thật hải hà. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con khỏi giá lạnh. Ôi Cha bao la yêu con thật hải hà. Này Mình Máu Thánh lò nung nấu tim người ta.

 

Ôi Cha Tim Cha yêu con chẳng bến bờ. Này Mình Máu Thánh lương thần ủ ấp cõi lòng. Ôi Cha Tim Cha bao la nhân loại kính thờ. Này Mình Máu Thánh là hạnh phúc con hằng mơ.


Này Mình Máu Thánh là hạnh phúc con hằng mơ.