Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mùa hoa Thiên Quốc

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Mùa hoa Thiên Quốc

 

Kìa Núi Thánh trên cao

Đoàn người đang bước vào

Tay cầm nhành vinh thắng

Khúc hoan ca dâng tràn.

Xưa nơi chốn dương gian

Dẫu Thập Giá gian nan

Các Ngài luôn tín thác

Hiến thân vì Nước Trời.

Đường bát phúc đẹp ngời

Sống tin yêu trọn đời

Dám hy sinh tất cả

Tròn đẹp Thánh ý Cha.

Nơi Thiên Quốc cao xa

Tỏa sáng ngàn sao sa

Phúc thay gương các Thánh

Thắm nở một trời hoa.

 

Giuse Trần Thế Tiến