Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Phêrô Hoàng Khanh, Linh mục

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 VUI HỌC THÁNH KINH 

Thánh Phêrô Hoàng Khanh, Linh mục

Ngày 12 tháng 07

 

Tin mừng

 

Tin mừng Gioan 17,11b-19

 

11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.


12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

 

11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.

13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.

14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.

15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.

16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.

17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.

18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.

19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 12,19

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người ? (Ga 17,12)

a. Dạy dỗ

b. Hướng dẫn

c. Gìn giữ

d. Chúc phúc

 

a2. Đức Giêsu sẽ làm gì để không 1 ai hư mất trừ đứa con hư hỏng ? (Ga 17,12)

a. Dạy dỗ

b. Canh giữ

c. Cầu nguyện

d. Ban nhiều dấu lạ

 

a3. Trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Người đã truyền lại cho các môn đệ lời của ai ? (Ga 17,14)

a. Cha

b. Giáo Hội

c. Các Ngôn sứ

d. Ông Môsê

 

a4. Ai đã ghét các môn đệ ? (Ga 17,14)

a. Thế gian

b. Vua chúa

c. Ma quỷ

d. Cả a, b và c đúng

 

a5. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần? (Ga 17, 15)

a. Gìn giữ

b. Đe dọa ma quỷ

c. Xua trừ ác thần

d. Cầu nguyện

 

 

B.. Linh mục Phêrô Hoàng Khanh

 

b1. Linh mục Phêrô Hoàng Khanh, Sinh năm 1780 tại Hòa Duệ, Nghệ An, chịu tử đạo dưới triều vua nào?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Vua Thiệu Trị (1841-1847)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Linh mục Phêrô Hoàng Khanh chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Bị xử lăng trì

 

b3. Linh mục Phêrô Hoàng Khanh chịu tử đạo tại Hà Tĩnh vào năm nào ?

a. Năm 1773                                   

b. Năm 1842

c. Năm 1857                                   

d. Năm 1862

 

b3. Linh mục Phêrô Hoàng Khanh được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1909) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Phêrô Hoàng Khanh được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 12 tháng 07             

b. Ngày 06 tháng 04

c. Ngày 17 tháng 09             

d. Ngày 26 tháng 05

 

 

III. Ô CHỮ

 

 

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai ? (Ga 17,15)  

 

02. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17)  

 

03. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã có thái độ nào với họ ? (Ga 17,14)

 

04. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì ? (Ga 17,12)  

 

05. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người ? (Ga 17,13)  

 

06. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho họ khỏi ác thần? (Ga 17,15)

  

07. Đức Giêsu : Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14)  

 

08. Đức Giêsu cầu nguyện : Con không xin Cha cất họ khỏi đâu nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)  

 

09. Đức Giêsu đã canh giữ và khoog một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con thế nào ? (Ga 17,12)  

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

 để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

Tin Mừng thánh Gioan 17,19

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Phêrô Hoàng Khanh, Linh mục

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề

Thánh Phêrô Hoàng Khanh

 

* Tin mừng thánh Gioan 12,19

 

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

 để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)

a2. b. Canh giữ (Ga 17,12)

a3. a. Cha (Ga 17,14)

a4. a. Thế gian (Ga 17,14)

a5. a. Gìn giữ (Ga 17, 15)

 

B. Linh mục Phêrô Hoàng Khanh

 

b1. b. Vua Thiệu Trị (1841-1847)

b2. b. Bị xử trảm

b3. b. Năm 1842

b4. a. Đức Giáo hoàng Piô X

b5. a. Ngày 12 tháng 07

 

III. Ô CHỮ 

 

01. Ác thần (Ga 17,15)

02. Thánh hiến (Ga 17,17)

03. Ghét (Ga 17,14)

04. Kinh Thánh (Ga 17,12)

05. Niềm vui (Ga 17,13)

06. Gìn giữ (Ga 17,15)

07. Truyền lại (Ga 17,14)

08. Thế gian (Ga 17,15)

09. Hư hỏng (Ga 17,12)

 

Hàng dọc : Chết Vì Yêu  

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

+++++++++++++++++++++++++++++

Phêrô Hoàng Khanh (1780-1842)

 

Phêrô Hoàng Khanh, Sinh năm 1780 tại Hòa Duệ, Nghệ An, Linh mục, bị xử trảm ngày 12/07/1842 tại Hà Tĩnh dưới đời vua Thiệu Trị. Ngày 02.5.1909, Đức Piô X suy tôn cha Phêrô Khanh lên bậc chân phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 12/07.

 

Cuộc đời thánh Phêrô Khanh gợi lên cho chúng ta một mùa gặt phong phú. Một người đổ mồ hôi gieo giống trên nương đồng, đến ngày thu hoạch thì vui ca, tay ôm bó lúa chín vàng lựng hương (Tv 125). Vì giữa những ngày bị bách hại đen tối, khi chủng viện chính thức bị giải tán, cha Khanh là người đã đào tạo được 40 chủng sinh, trong số đó thành đạt tám linh mục.

 

Phêrô Khanh sinh khoảng năm 1780 tại làng Nguyên Kiệt, xã Hoa Duệ, tỉnh Nghệ An. Ngay từ nhỏ, cha mẹ đã dởi cậu vào trong nhà xứ để được đào tạo thành thầy giảng. vì thiệt thành với giáo hội và thấy rõ nhu cầu dân Chúa, thầy Khanh xin phép và được bề trên chấp nhận cho học thêm để trở thành linh mục. Nếu ngày xưa thánh Ignatiô đã ngoài 30 tuổi còn cắp sách đến trường thì thầy Khanh năm 25 tuổi mới bắt đầu vật lộn với những mầu chia danh từ Latinh đầu tiên. Suốt 14 năm liền, thầy kiên trì tự học, tìm các linh mục để hỏi thêm và cuối cùng thầy được toại nguyện. Năm 1819, khi đã 39 tuổi, thầy thụ phong linh mục.

 

Như một nhà thám hiểm leo núi, khi đã tới đỉnh núi, nhìn thấy cả một bầu trời rộng lớn bao la thì muốn mời gọi nhiều người cùng lên cao với mình. Cha Khanh sau khi đã lãnh sứ vụ linh mục, nhìn thấy rõ hơn cánh đồng Việt Nam bát ngát còn thiếu thợ gặt, biết bao tín hữu cần người săn sóc rao giảng Tin Mừng cứu độ. Cha thấy rõ số thừa sai và linh mục bạn nằm xuống trong cuộc bách hại, việc truyền giáo cần những bàn tay kế thừa và phát triển. do đó, tuy bận rộn với việc mục vụ, cha đầu tư mọi khả năng của mình đào tạo linh mục tương lại.

 

Theo sự điều động của giáo phận, cha phục vụ tại nhiều nơi : họ Trai Lẻ, họ Quỳnh Lưu, rồi sau đến các xứ Thọ Kỳ, Thọ Ninh, Long Trương, Ngân Sáu. Nhưng bất cứ ở nhiệm sở nào, bất cứ lúc nào, nhà cha cũng là một tiểu chủng viện thu hẹp. Cha nuôi một số thiếu niên nam, dạy giáo lý, hướng dẫn và gợi lên trong các em nhiệt tâm tông đồ. Với tình yêu của người cha, với sự thận trọng tinh tế của một nghệ sĩ, cha chú tâm vào việc đào tạo những nhà lãnh đạo tương lai trong Giáo hội.

 

Bên cạnh những bài học và lời giáo huấn, chính đời sống cha là một gương sống động cho họ, khi cha dâng lễ, mọi người như gặp gỡ được Thiên Chúa. Khi cha giảng, mọi người đều thấy sốt sắng thêm lên. Không bao giờ cha ngại ngùng với bất cứ điều gì. vì ích lợi các linh hồn, cha vui vẻ chu toàn các công tác không một lời ta thán. Giữa đêm khuya, nếu có ai gọi đi giúp bệnh nhân, sẽ thấy cha nhanh nhẹn thế nào.

 

Trong một giai đoạn lịch sử khó khăn, việc đào tạo phải thực hiện cách lén lút và riêng tư từng người một thì con số 40 chủng sinh, tám linh mục, quả là con số đáng kể với 22 năm linh mục của cha, quả là bó lúa vàng nặng trũi hạt mà cha đóng góp được cho Giáo hội Việt Nam.

 

Năm 1841, vua Minh Mạng băng hà, tình hình Giáo hội có vẻ tự do hơn, cha Khanh càng an tâm và hăng say với sự vụ tông đồ hơn trước. Nào ngờ cuối tháng 1.1842, khi tháp tùng cha Masson, phụ tá giám quản đi công tác ở Hà Tĩnh, cha bị quân lính chận lại khám xét và bắt giam.

 

Mới vào tù được ít bữa, cha đã được mọi người kể cả lính canh ngục quí mến vì tính vui vẻ và hòa nhã. Uy tín của cha gia tăng nhờ tài năng y sỹ, nhất là sau một lần chữa bệnh nổi tiếng. Viên cai ngục ở Hã Tĩnh có một cô tình nhân đang mang thai lại mắc bệnh, cô đã chạy nhiều thầy thuốc nhưng vẫn chưa khỏi. Nghe lời đồn đãi, ông cai đến nhờ cha Khanh chữa trị, và đích thân đưa cha đến phòng bệnh nhân.

 

Sau khi chẩn bệnh, cha kê cho ông một toa thuốc nam gồm năm loại dược thảo để sắc lên cho bệnh nhân uống. Sáng hôm sau, một gia nhân của ông cai đến lạy cha ba lạy để báo tin bệnh đã thuyên giảm. Cha hỏi lại bệnh đã giảm thật chưa, rồi cho thêm một ngày nữa, đến ngày thứ ba bệnh khỏi hẳn. Từ đó, khắp miền Hà Tĩnh đều biết tiếng và ca tụng người tù nhân là thầy thuốc "mát tay". Nhưng điều cha vui mừng thực sự không phải vì tiếng đồn cho bằng việc có nhiều người đến xin học đạo, trong đó có song thân của quan án. Ngay cả cô gái đã được cha chữa trị, sau khi sanh con trai, cũng đến xin cha rửa tội cho mình và con.

 

Vì mến phục vị chứng nhân đức tin, các quan tỉnh tìm cách cứu cha khỏi chết. Các ông đề nghị cha giấy chức vụ linh mục, trước sau cứ khai nghề thầy lang thì họ tìm cách xin ân xá. Nhưng cha Khanh không chấp nhận đề nghị phải nói dối ấy. Thế là bản án của cha được gởi về Huế để vua Thiệu Trị ký duyệt. Ngày 11.7.1842, bản án được gởi lại Hà Tỉnh kết án cha là "một kẻ điên rồ", mù quáng và dốt nát đáng chém đầu.

 

Ngay sáng hôm sau, bản án được thi hành, chấm dứt năm tháng rưỡi ngục tù và 62 năm sống trên dương thế của vị chứng nhân đức tin. Thi thể vị tử đạo được đưa về Kẻ Gòn, cha Masson cử hành tang lễ cách trọng thể với sự tham dự đông đảo của các tín hữu.

 

Ngày 02.5.1909, Đức Piô X suy tôn cha Phêrô Khanh lên bậc chân phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh.

 

Nguồn từ thư viện Đa Minh

 

 

Trường thi tử Đạo.

 

Các cuộc bách hại đạo lắng dịu

Giáo hội Việt vá víu tự do

Ðạo Trưởng đi lại khỏi lo

Bất thần lính chặn không cho rao truyền

 

Cha Hoàng Khanh đi miền Hà Tĩnh

Gặp giữa đường bị lính bắt giam

Trói còng dẫn giải tới quan

Nơi đây tra hỏi ông làm chức chi

 

Cha liền nói tôi thì Ðạo Trưởng

Quan quát to ngang bướng nhốt tù

Tính tình ngài rất khiêm nhu

Mọi người lính gác trong khu mến ngài

 

Ðược uy tín có tài y tế

Chữa bệnh nhân cụ thể điển hình

Viên cai ngục có nhân tình

Mang thai chạy chữa thân hình xanh xao

 

Nhiều thầy thuốc tiền hao không khỏi

Cha Khanh ngài chẩn hỏi cho toa

Thuốc men dược thảo quê nhà

Sắc lên cho uống mới đà qua đêm

 

Sáng người bệnh nói lên đã đỡ

Cha tới thăm vui nở nụ hoa

Ba ngày sẽ khỏi đó mà

Ông cai quỳ lạy tạ cha chữa lành

 

Rồi từ đó nổi danh Hà Tĩnh

Rất nể vì cả lính tới quan

Cha vui mừng nhờ việc làm

Nhiều người theo đạo tiếng lan xa gần

 

Trong số đó song thân Quan Án

Hai mẹ con bệnh hoạn chữa lành

Các quan đề nghị dấu danh

Không khai Linh mục trở thành Thầy Lang

 

Quan Án Sát sẵn sàng giúp đỡ

Cha nói ngay đâu nỡ khai man

Tôi đây Linh mục Chúa ban

Chứng nhân của Chúa sẵn sàng hy sinh

 

Lập bản án tường trình vào Huế

Tâu lên vua sự thể duyệt phê

Ðợi ngày Hà Tĩnh án về

Ðiên rồ mù quáng chuẩn phê chém đầu

 

Thi thể ngài để đâu xứng đáng

Về Kẻ Gòn an táng lễ dâng

Chứng nhân tử đạo xin vâng

Cử hành thánh lễ hiến dâng Chúa Trời

 

Xin tóm lược vào thời thơ ấu

Quê Nguyễn Kiệt năng khiếu Chúa ban

Xã Hòa Duệ, tỉnh Nghệ An

Mẹ cha gởi cậu nhà tràng chủng sinh

 

Ðược đào tạo dâng mình Thầy giảng

Mười bốn năm sang sảng học hành

Thụ phong Linh mục vinh danh

Cánh đồng truyền giáo Hoàng Khanh lên đường

 

Cần thợ gặt đảm đương đồng lúa

Người Tông đồ đạo Chúa giảng rao

Tin mừng cứu độ tuôn trào

Cha Khanh phục vụ giảng rao khắp miền

 

Cha đóng góp ưu tiên đào tạo

Cho tương lai đông đảo chủ chiên

Rao truyền lời Chúa nhủ khuyên

Nghệ An, Hà Tĩnh khắp miền đó đây

 

Một Linh mục tràn đầy nghị lực

Thật mẫu gương trung thực chu toàn

Chủng sinh dạy lén đảm đang

Thụ phong tám vị lên hàng Chủ chăn

 

Lời bất hủ: Trong một giai đoạn lịch sử khó khăn, việc đào tạo nhân sự phải thực hiện cách lén lút và riêng tư từng người một, con số Chủng sinh cha huấn luyện là 40, tám linh mục quả là con số đáng kể với 22 năm linh mục của cha. Cuối tháng 1/1842, khi tháp tùng cùng cha Masson phụ tá giám quản đi công tác mục vụ ở Hà Tĩnh thì bị bắt.

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm