Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Vincentê Lê Quang Liêm, Linh mục

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 VUI HỌC THÁNH KINH 

Thánh Vincentê Lê Quang Liêm, Linh mục

Ngày 07 tháng 11

 

 

Tin mừng

 

Tin mừng thánh Gioan 17,11b-19

 

11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.


12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

 


11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.

13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.

14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.

15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.

16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.

17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.

18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.

19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

 

 

 

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 17,19

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

A

a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người ? (Ga 17,12)

a. Dạy dỗ

b. Hướng dẫn

c. Gìn giữ

d. Chúc phúc

 

a2. Ai đã ghét các môn đệ ? (Ga 17,14)

a. Thế gian

b. Vua chúa

c. Ma quỷ

d. Cả a, b và c đúng

 

a3. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17)

a. Nâng đỡ

b. Cầu bầu

c. Che chở

d. Thánh hiến

 

a4Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì ? (Ga 17,12)

a. Thiên Chúa nói với mọi người

b. Kinh Thánh

c. Các tông đồ

d. Thánh Phaolô

 

a5. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người ? (Ga 17,13)

a. Bình an

b. Sung sướng

c. Niềm vui

d. Thoải mái

 

B. Lm Vincentê Lê Quang Liêm

(Phạm Hiếu Liêm)

 

b1. Linh mục Vincentê Lê Quang Liêm, Sinh năm 1732 tại Trà Lũ, Bùi Chu, dòng Ða Minh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Chúa Trịnh Sâm (1767-1782)

cVua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Linh mục Vincentê Lê Quang Liêm chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Bị xử lăng trì

 

b3. Linh mục Vincentê Lê Quang Liêm chịu tử đạo tại Ðồng Mơ vào năm nào ?

a. Năm 1773                                   

b. Năm 1839

c. Năm 1859                                   

dNăm 1862

 

b4. Linh mục Vincentê Lê Quang Liêm được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1906) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Vincentê Lê Quang Liêm được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 07 tháng 11             

b. Ngày 11 tháng 10

c. Ngày 05 tháng 09             

d. Ngày 26 tháng 05

 

III. Ô CHỮ

 

 

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu nói đã truyền lại cho các môn đệ điều gì của Cha ? (Ga 17,14) 
 

02. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)

 

03. Đức Giêsu : Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14)

 

04. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17

 

05. Đức Giêsu đã canh giữ và không 1 ai trong các môn đệ phải thế nào ? (Ga 17,12)

 

06. Lời Cha là gì ? (Ga 17,17)

 

07. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai ? (Ga 17,15)  

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

 để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

Tin Mừng thánh Gioan 17,19

 

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Vincentê Lê Quang Liêm, Linh mục

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề

Linh mục Vincentê Lê Quang Liêm

 

* Tin mừng thánh Gioan 17,19

 

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

 

II. TRẮC NGHIỆM

A

a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)

a2. a. Thế gian (Ga 17,14)

a3. d. Thánh hiến (Ga 17,17)

a4. b. Kinh Thánh (Ga 17,12)

a5. c. Niềm vui (Ga 17,13)

 

B. Linh mục Vincentê Lê Quang Liêm

 

b1. b. Chúa Trịnh Sâm (1767-1782)

b2. b. Bị xử trảm

b3. a. Năm 1773

b4. a. Đức Giáo hoàng Piô X

b5. a. Ngày 07 tháng 11

 

III. Ô CHỮ

 

01. Lời (Ga 17,14)
02. Gìn giữ (Ga 17,15)
03. Truyền lại (Ga 17,14)
04. Thánh hiến (Ga 17,17)
05. Hư mất (Ga 17,12) 
06. Sự thật (Ga 17,17)
07. Ác thần (Ga 17,15)


Hàng dọc : Linh mục

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Vincentê Phạm Hiếu Liêm (1732-1773)

(Vincentê Lê Quang Liêm)

 

Vincentê Phạm Hiếu Liêm, Sinh năm 1732 tại Trà Lũ, Bùi Chu, Linh mục dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 7 tháng 11 năm 1773 tại Ðồng Mơ dưới đời chúa Trịnh Sâm. Ngày 20.05.1906 Đức Piô X suy tôn các ngài lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 7/11.

 

Đọc lại chuyện các anh hùng tử đạo, chúng ta thấy các ngài làm chứng cho Chúa Kitô hai lần: bằng mạng sống và bằng lời nói. Các vị đã nói để tuyên xưng niềm tin của mình, có vị giải thích những dư luận sai lầm, có vị cắt nghĩa giáo lý. Nhưng chuyện hy hữu nhất trong chuyện 117 thánh tử đạo Việt Nam, là linh mục Vinh Sơn Liêm và một linh mục bạn, cha Jacinto Gia, đã tranh luận suốt ba ngày với đại diện ba tôn giáo lớn ở nước ta khi đó, là Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo.

 

Con người bởi đâu mà có ? Sống ở đời để làm gì ? Và chết rồi đi về đâu ? Đó là ba vấn đề lớn của cuộc nhân sinh, đã được đem ra trao đổi trong Hội Đồng Tứ Giáo. Những lời lẽ nhã nhặn và sáng sủa, những phân tích sâu sắc về lịch sử với các trích dẫn chính xác kinh điển của Khổng Tử, Lão Tử và Phật Giáo, đã được ghi lại trong cuốn "Hội Đồng Tứ Giáo" từng tái bản tới 14 lần tại Sài Gòn (1), sẽ mãi mãi nhắc chúng ta nhớ đến cha Vinh Sơn Liêm, tác giả cuốn sách, là người tham gia cuộc trao đổi, và là linh mục Việt Nam tử đạo đầu tiên.

 

Vinh sơn Phạm Hiếu Liêm mở mắt chào đời năm 1732 tại Thôn Đông, làng Trà Lũ, Phủ Thiên Trường, trấn Sơn Nam Hạ. Thân phụ cậu, ông Antôn Doãn, là một thân hào trong thôn. Thân mẫu cậu, bà Maria Doãn, một người mẹ đạo đức, đã hết mình với việc giáo dục con cái. Năm 12 tuổi, cậu Liêm vào tu trong nhà Đức Chúa Trời ở Lục Thủy. Qua sáu năm học tập, cậu đã tỏ ra là người thông minh đạo đức, nên được các cha đòng Đaminh thời đó đang phụ trách giáo phận Đông Đàng Ngoài để ý. Cha chính Espinnoza Huy đã chọn cậu vào số các thanh niên hưởng học bổng của Tây Ban Nha, gởi đi du học Manila (Phi Luật Tân) tại trường Juan de Letran.

 

Sau ba năm học thành công xuất sắc, thày Liêm xin gia nhập dòng Đaminh và lãnh tu phục ngày 09.09.1753. Năm sau, thày tuyên khấn trọng thể cùng với ba tu sĩ đồng hương (2) và lấy biệt hiệu là Vinh Sơn Hòa Bình (Vincente de la Paz). Tiếp đó, thày Vinh Sơn học thêm bốn năm thần học và được thụ phong linh mục năm 1758.

 

Thụ phong linh mục rồi, cha Liêm liền chuẩn bị trở về phục vụ quê hương. Ngày 03.10 năm đó, khi giã từ các giáo hữu và thân hữu để xuống tàu hồi hương, cha không thể giấu nổi niềm xúc cảm với bao lưu luyến những bạn bè quen thuộc trong tám năm qua. Về đến Trung Linh ngày 20. 01.1759, cha đã không cầm nổi nước mắt, vì vui mừng được gặp lại cha chính Huy ra đón tận bến đò, được tái ngộ cùng thân quyến, đồng bào, xóm làng, và nhất là giáo hữu đang nôn nao đón chờ ngày "vinh quy" của vị linh mục du học hải ngoại.

 

Về Việt Nam, trước hết cha Vinh Sơn được bổ nhiệm làm giáo sư chủng viện Trung Linh. Cha đã đem hết tài trí và nhiệt thành truyền đạt cho các chủng sinh những kiến thức cha đã thu thập được. Nhưng nguyện vọng của linh mục Vinh Sơn Hòa Bình lại là loan báo Tin Mừng bình an cho anh em. Và chẳng bao lâu, cha rời chủng viện dấn thân vào cánh đồng truyền giáo. Cha lần lượt đảm nhiệm các xứ Quất Lâm, Lục Thủy, Trung Lễ, Trung Linh, Trung Lao, và từ khi cha Jacinto Gia bị bắt, cha kiêm luôn cả vùng Lai Ổn.

 

Hoạt động tông đồ của cha không chỉ hạn hẹp trong các giáo xứ, mà còn mở rộng đến các làng ngoại giáo, bất chấp những khó khăn nguy hiểm của thời cấm cách, nhất là từ thời chúa Trịnh Sâm (1767 – 1782). Tại bất cứ nơi nào, cha cũng luôn nhiệt tình yêu thương, giúp đỡ mọi người, nên ai cũng hết lòng thương mến. Cha khích lệ mọi người thêm can đảm, cha an ủi những người buồn sầu, và không nề hà bất cứ điều gì vì lợi ích thiêng liêng của họ.

 

Dầu thành công trong công tác, cha Liêm không bao giờ tự mãn với chính mình. Trong các thư của cha, ta còn đọc được : "Xin Đức cha và cha bề trên cầu nguyện cùng Chúa cho con, khi dâng lễ và trong kinh nguyện, để mỗi ngày con được hòan thiện hơn, vui lòng đón nhận những khốn khó theo ý Chúa". Một ông hoàng, em thứ sáu của chúa Trịnh Doanh trước khi từ trần đã lãnh bí tích Thánh tẩy nhờ công của các vị thừa sai, cha Liêm đón nhận tin đó như niềm vui của Giáo Hội Việt Nam, và loan báo cho bề trên Giám tỉnh ở Manila (3).

 

Năm 1773, cha Vinh Sơn Liêm đang đi giảng cho họ Lương Đống, chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Các quan nghe tin, liền cho ông Điều Cam đem quân vây bắt cha tại nhà ông Nhiêu Nhuệ ngày 02.10. Sau một trận đòn chí tử, họ trói cha và hai cậu giúp lễ Matthêu Vũ, Giuse Bích, rồi đem nộp cho Chánh tổng Xích Bích. Viên Chánh tổng giam cha 12 ngày không thấy các tín hữu đưa tiền chuộc, sau đó mới chịu giải lên Phố Hiến nộp cho quan trấn. Ở đây cha Liêm gặp một linh mục cùng dòng, cha Castaneda Gia đã bị giam ở đó. hai anh em sung sướng cùng nhau chia sẻ ngọt bùi trong cảnh tù tội.

 

Ngày 20.10 quan trấn bắt hai cha mang chiếc gông có ghi bốn chữ "Hoa Lang Đạo Sư", rồi trao cho quan phủ Thần Khê giải hai cha và hai cậu giúp lễ về kinh đô Thăng Long, ra mắt chúa Trịnh Sâm. Chính tại đây đã diễn ra Hộ Đồng Tứ Giáo.

 

Có một quan lớn là chú của chúa Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm. Mẹ của quan lớn, bà Thượng Trâm, quê xứ Hải Dương, vốn có đạo. Nhiều lần bà khuyên con tòng giáo. Quan lớn liền nảy ra sáng kiến triệu tập đại diện bốn tôn giáo để trình bày về đạo của mình. quan nói: "Lòng ta chuộng sự thật muốn biết đạo nào là đạo chính để thờ phượng". Cuộc trao đổi kéo dài ba ngày, mỗi ngày một vấn đề về nguồn gốc con người, mục đích cuộc đời và đời sau của mỗi người. cha Liêm và cha Gia đại diện đạo Thiên Chúa đã khéo léo trình bày đến nỗi quan lớn phải trầm trồ khen ngợi. Nhưng vì biết Phủ Chúa vẫn cấm đạo, nên quan vẫn ngần ngại chưa theo (4).

 

Sau đó ít bữa, hai cha có cơ hội để nói về đạo với Thái Tôn, mẹ của Chúa Trịnh Sâm. Bà vì tò mò, đã cho vời các ngài vào. Không nói rõ nội dung buổi nói chuyện ra sao, nhưng cuối cùng Thái Tôn hỏi: "Nếu chỉ có đạo các thày là đạo thật thì những người không theo đạo ấy, chết rồi đi đâu?". Cha Liêm đáp: "Bẩm bà, sa hỏa ngục ạ".(5) Nghe thế, Thái Tôn Dương Hậu đùng đùng nổi giận, bà dùng uy tín ép con là Tĩnh Đô Vương phải xử tử hai vị linh mục. Do đó, ngày 04.11, Tĩnh Đô Vương đã lên án trảm đã lên án trảm quyết hai cha, hai cậu giúp lễ bị kết án lưu đầy, đến khi nộp 100 quan tiền chuộc thì được trả tự do.

 

Ngày 07.11, hai cha bị đem đi xử, dân chúng đi xem rất đông. Khi đoàn người dừng trước hoàng cung, một viên quan đọc bản án. Theo phong tục thời đó, lúc này vua có thể ân xá cho tội nhân. một viên quan khác lớn tiếng nói : "Hoa Lang Đạo đã bị nghiêm cấm, nhưng cho đến nay, chưa người dân Việt nào bị xử tử vì đạo này (6) nên vua đại xá cho tên Liêm". Nghe thế cha Liêm vội lên tiếng thưa rằng:

 

"Cha Gia bị án trảm quyết vì lẽ gì thì cũng phải lên án trảm quyết cho tôi vì lẽ đó. Cha Gia là đạo trưởng, tôi cũng là đạo trưởng. Nếu luật nước không kết án tôi thì cũng không được kết án cha Gia. Vì tôi là công dân nước Việt, lẽ ra tôi phải giữ luật nước hơn ngài. Nhưng nếu giết cha Gia, còn tôi lại tha, án của vua không công bằng. Yêu cầu tha thì tha cả hai, giết thì giết cả hai. Thế mới là án công bình".

 

Những lời lẽ minh bạch của cha Liêm có thể là phát xuất từ tình nghĩa huynh đệ, không muốn xa lìa người anh em, cũng có thể là lời xin tha cho linh mục bạn, vì nhiều người chứng kiến cảm động và muốn cả hai cha được tha. Nhưng lời lẽ đó cũng có thể do lòng ao ước muốn dâng hiến chính mạng sống mình để làm chứng cho sự thật.

 

Dầu sao thì bản án vẫn không thay đổi. Hai vị anh hùng đức tin đã vui mừng đọc kinh Tin Kính và hát kinh Lạy Nữ Vương trên đường ra pháp trường Đông Mơ. Những nhát gươm định mệnh, chứng tá tuyệt hảo cho Đức Kitô. Thi hài các ngài được rước về an táng tại Trung Linh.

 

Ngày 20.05.1906 Đức Piô X suy tôn các ngài lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.

 

Riêng thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, nhiều trường học đã nhận ngài làm Bổn Mạng, trong đó có trường cao đẳng Juan de Letran ở Phi Luật Tân, nơi ngài từng là học sinh. Thánh nhân quả là ánh vinh quang của dân tộc Việt nơi hải ngoại.

 

Nguồn từ thư viện Đa Minh

 

 

Trường thi tử Đạo.

 

Giacintô Gia thừa sai linh mục

Năm Quý Hợi (1743) quê thực (Tây) Ban Nha

Bạn thơm trong lúc xa nhà

Cũng chức linh mục tên là Phạm Liêm

 

Linh mục Liêm quê hương Trà Lũ

Sinh Nhâm Tý (1732) quê phủ Thiên Hương

Giảng rao lời Chúa đảm đương

Trong thời cấm đạo lệnh thường cấm nghiêm

 

Hai linh mục Gia, Liêm tử đạo

Là Thừa sai loan báo đức tin

Người Tông đồ Chúa dõi tìm

Từ khi tuổi nhỏ đã xin nhập dòng

 

Hết trung học vào trong tu viện

Mười bảy tuổi trực diện khấn xong

Trao dồi tu đức cầu mong

Thừa sai giảng đạo thuộc dòng Ðaminh

 

Ðược tuyển mộ nhiệt tình hăng hái

Cậu lắng lo ái ngại mẹ già

Báo tin anh, em đã đi xa

Nhờ huynh coi sóc mẹ già chốn quê

 

Hai năm chuẩn tràn trề ơn gọi

Ðược thụ phong Chúa rọi ơn thiêng

Cha Gia sứ mạng rao truyền

Á Ðông tiên khởi là miền Trung Hoa

 

Rồi sau đó học đà tiếng Việt

Lén lút vào tới miệt Bắc Kỳ

Giúp cho kẻ liệt Cha đi

Giữa đường chúng bắt tức thì trục ngay

 

Về Macao đất này Trung Quốc

Bề trên sai Cha thuộc Việt Nam

Vâng lời ý Chúa đã ban

Trung Linh phục vụ cộng đoàn giáo dân

 

Số tín hữu xa gần đông đúc

Trên chục ngàn diễm phúc ba Cha

Hai Cha Việt, với Cha Gia

Sáu mươi họ đạo thật là quá đông

 

Dù vất vả Ngài không quản ngại

Giúp đỡ người trở lại đức tin

Ba Cha cộng tác hướng tìm

Thoát tay kẻ cướp tránh nhìn lính quan

 

Giúp kẻ liệt gian nan khó tránh

Ðến làng Non, gặp cánh Lê Ðô

Tên tướng cướp chúng ập vô

Cha con bỏ chạy trốn vô làng này

 

Làng Kẻ Gia mới hay Phật Giáo

Một bà già chu đáo nhận ngay

Giấu cha mới được một ngày

Giúp Cha ẩn trốn, chẳng may chồng về

 

Sợ liên lụy ông Bê tố giác

Với Lê Ðô giáo mác bắt Cha

Chúng đấm đá đè xuống nhà

Trói tay dẫn giải đi qua nhà mình

 

Hắn xỉ nhục coi khinh nhân nghĩa

Không cho ăn, tứ phía đòn roi

Hai ngày bỏ đói chẳng coi

Thí cho chút cháo có mòi tỉnh hơn

 

Cha nhắn gởi cám ơn đừng chuộc

Cướp Lê Ðô bắt buộc giải quan

Nhốt cũi tre thật dã man

Ðem ra phơi nắng chói chan trưa hè

 

Có một nhóm tin nghe tìm đến

Học tinh thông cập bến luận tranh

Cha Gia đạo lý rất rành

Rất hay triết lý lẹ nhanh kịp thời

 

Con quý tử tới nơi chửi rủa

Ngã vật ngay nằm ngửa van xin

Chính quan thấy vậy đứng nhìn

Muốn đòi tiền chuộc nói tìm giáo dân

 

Năm trăm quan một lần trao đủ

Sẽ trả ông thân chủ tự do

Thả không thì thả thì cho

Về kinh chẳng sợ, chẳng lo, chẳng phiền

 

Sau hai tháng giam miền Kẻ Bích

Thân xác Cha vết tích roi đòn

Tinh thần sa sút héo hon

Khô khan cầu nguyện xói mòn niềm tin

 

Trong cũi chật mới nhìn tưởng khỉ

Giải về kinh chước quỷ mưu ma

Xin ơn phù trợ Cha Gia

Qua cơn bão táp mưa sa giãi dầu

 

Linh hồn cảm thấy sầu thống khổ

Sợ ngã lòng Chúa đổ Thánh Linh

Cho con gánh chịu cực hình

Khẩn cầu Ðức Mẹ Ðồng Trinh hộ phù

 

Ðang khi đó lù lù cũi khác

Cha Sơn Liêm hốc hác ngồi trong

Người bạn cùng học tu dòng

Là niềm khích lệ ở trong nhà tù

 

Sau lính giải Thầy Tu về phủ

Áp tải Cha đông đủ quân binh

Trước tòa quan lớn tâu trình

Huyện quan lầm tưởng là mình có công

 

Quan lớn nói giao ông giam giữ

Phải thả ra và cử người canh

Lệnh trên nghiêm túc tuân hành

Cùm gông xiềng xích chỉ dành vật thôi

 

Tại Phủ Chúa liên hồi thăm viếng

Khắp giáo dân nghe tiếng các Ngài

Thời cơ giảng đạo Chúa sai

Huyện quan tức bực la hoài đuổi đi

 

Ít sau đó Sư đi tranh luận

Cụ Ðồ Nho mãi tận nơi xa

Gay go đối chất với Cha

Ðây là ý muốn của bà Thượng Trâm

 

Mong Hoàng Tử sưu tầm đạo thật

Là đề tài đệ nhất đưa ra

Con người nguồn gốc đó mà

Trần gian cuộc sống chúng ta làm gì

 

Sau khi chết còn chi hay hết

Cuộc luận tranh đúc kết vô tư

Hội đồng tứ giáo danh sư

Xin coi cuốn sách rất ư rõ ràng

 

Hai đạo trưởng hiên ngang trảm quyết

Tại pháp trường thắm thiết chúc nhau

Phép lành trao đổi đời sau

Lý hình đầu chém phép mầu Chúa ban

 

Vác Thánh giá thế gian đã trọn

Chúa thưởng công đã chọn hai Cha

Ðón về Nhan Thánh Thiên Tòa

Tử đạo Quý Tỵ (1773) chan hòa đức tin

 

Lời bất hủ: Chánh tổng làng Gia Ðạo là Xích Bích quan đòi 3 ngàn tiền chuộc. Cha đáp: "Quan muốn tha thì tha chứ tôi không có tiền chuộc. Tôi sẵn sàng chịu mọi gian khổ kể cả cái chết". Chánh tổng nộp lên quan trấn, quan trấn truyền đóng gông với dòng chữ "Hoa Lang Ðạo Sư" (thời đó, 1773 còn gọi đạo Công giáo là Hoa Lang và gọi các Linh mục là Ðạo Sư).

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm