Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, Linh mục

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 VUI HỌC THÁNH KINH 

Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, Linh mục

Ngày 28 tháng 04

 

Tin mừng : Gioan 17,11b-19

 

11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.


12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

 


11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.


12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.


13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.


14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.


15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.


16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.


17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.


18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.


19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 17,19

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

A

a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người ? (Ga 17,12)

a. Dạy dỗ

b. Hướng dẫn

c. Gìn giữ

d. Chúc phúc

 

a2. Ai đã ghét các môn đệ ? (Ga 17,14)

a. Thế gian

b. Vua chúa

c. Ma quỷ

d. Cả a, b và c đúng

 

a3. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17)

a. Nâng đỡ

b. Cầu bầu

c. Che chở

d. Thánh hiến

 

a4Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì ? (Ga 17,12)

a. Thiên Chúa nói với mọi người

b. Kinh Thánh

c. Các tông đồ

d. Thánh Phaolô

 

a5. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người ? (Ga 17,13)

a. Bình an

b. Sung sướng

c. Niềm vui

d. Thoải mái

 

B. Lm Phaolô Phạm Khắc Khoan

 

b1. Linh mục Phaolô Phạm Khắc Khoan, Sinh năm 1771 tại Duyên Mậu, Ninh Bình, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Chúa Trịnh Sâm (1767-1782)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Linh mục Phaolô Phạm Khắc Khoan chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Bị xử lăng trì

 

b3. Linh mục Phaolô Phạm Khắc Khoan chịu tử đạo tại Ninh Bình vào năm nào ?

a. Năm 1773                                   

b. Năm 1840

c. Năm 1858                                   

d. Năm 1861

 

b4. Linh mục Phaolô Phạm Khắc Khoan được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 12 tháng 06             

b. Ngày 06 tháng 10

c. Ngày 17 tháng 09             

d. Ngày 28 tháng 04

 

III. Ô CHỮ

 

 

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu nói đã truyền lại cho các môn đệ điều gì của Cha ? (Ga 17,14) 
 

02. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)

 

03. Đức Giêsu : Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14)

 

04. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17

 

05. Đức Giêsu đã canh giữ và không 1 ai trong các môn đệ phải thế nào ? (Ga 17,12)

 

06. Lời Cha là gì ? (Ga 17,17)

 

07. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai ? (Ga 17,15)  

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

 để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

Tin Mừng thánh Gioan 17,19

 

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, Linh mục

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề

Linh mục Phaolô Phạm Khắc Khoan

 

* Tin mừng thánh Gioan 17,19

 

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

 

II. TRẮC NGHIỆM

A

a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)

a2. a. Thế gian (Ga 17,14)

a3. d. Thánh hiến (Ga 17,17)

a4. b. Kinh Thánh (Ga 17,12)

a5. c. Niềm vui (Ga 17,13)

 

B. Lm Phaolô Phạm Khắc Khoan

 

b1. c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

b2. b. Bị xử trảm

b3. b. Năm 1840

b4. b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

b5. d. Ngày 28 tháng 04

 

III. Ô CHỮ

 

01. Lời (Ga 17,14)
02. Gìn giữ (Ga 17,15)
03. Truyền lại (Ga 17,14)
04. Thánh hiến (Ga 17,17)
05. Hư mất (Ga 17,12) 
06. Sự thật (Ga 17,17)
07. Ác thần (Ga 17,15)


Hàng dọc : Linh mục

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++

 

Phaolô Phạm Khắc Khoan (1771-1840)

 

Phaolô Phạm Khắc Khoan, Sinh năm 1771 tại Duyên Mậu, Ninh Bình, Linh mục, bị xử trảm ngày 28/04/1840 tại Ninh Bình dưới đời vua Minh Mạng cùng với Thánh Gioan B. Đinh Văn Thành và Thánh Phêrô Hiếu trực thuộc Hội Thừa Sai Balê. Đức Lêo thứ XIII suy tôn Phaolô Phạm Khắc Khoan lên bậc chân phước ngày 27-05-1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 28/04.

 

Lời cảm tạ

 

Tâu thượng đế,

Này thần dân xin hát mừng trước bệ

Tuyên xưng Ngài là Chúa Tể càn khôn…

Suy tôn Chúa bậc tông đồ hợp xướng,

Tán tụng Ngài bao thế hệ tiên tri.

Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,

Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài…

 

Đó là lời kinh TE DEUM lời kinh tạ ơn mà cha khoan và hai thày Hiếu, Thành đã hát vang lên trong ngục, cũng như trên đường ra pháp trường. Đó là lời kinh đem lại phấn khởi cho những ai nghe được. Đó là tiếng hát của Giáo Hội sơ khai, khi cuộc bách hại 300 năm chấm dứt, nay lại vang lên trên môi miệng các vị tử đạo Việt Nam, vượt thấu chín tầng mây, chấp cánh cho các ngài bay về hợp đoàn với muôn thần thánh trên Thiên Quốc.

 

Định mệnh nối kết ba con người

 

Phaolô Phạm Khắc Khoan sinh năm 1771 tại làng Bồng Hải, tỉnh Ninh Bình, thuộc giáo phận Tây Đàng Ngoài. Sau khi thụ phong linh mục, cha phụ trách xứ Kẻ Vịnh, rồi xứ Phúc Nhạc, nơi đông dân cư nhất trong tỉnh. Cha Khoan rất hăng say hoạt động tông đồ, ngoài xứ chính ra cha còn phụ trách thêm hai họ Đông Biên và Tôn Đạo. Mỗi tháng Ngài đều đến các họ lẻ dâng lễ, giải tội và khích lệ giáo hữu sống đạo đức gương mẫu hơn. Mỗi lần đi như vậy cha thường dẫn theo một vài thày giảng để giúp dạy giáo lý và tiếp xúc sâu xát hơn với quần chúng. Năm 1837, có hai thày cùng đi với cha về giúp họ Đông Biên là thày Phêrô Nguyễn Văn Hiếu 60 tuổi, người làng Đồng Chuối,và thày Gioan Baotixita Đinh Văn Thành, 41 tuổi, gốc Luốn khê (Phát Diệm). Trên đường trở về, cả ba cha con bị bắt và bị giải về Ninh Bình. Khi đó cha Khoan đã 66 tuổi.

 

Trước lời đường mật

 

Vì kính trọng cha tuổi cao lại có tướng người phúc hậu, một hôm quan Tổng trấn mời ngài đến và nói: "Ta muốn kết thân với ông. Ta chỉ muốn tìm cách cứu mạng ông thôi. Xin ông chịu khó chấp nhận bước qua Thập Giá". Cha trả lời : "Mấy tháng qua ở trong tù, tôi đã suy tính kỹ lắm rồi, nhưng càng nghĩ tôi càng xác tín hơn, càng cương quyết giữ vững đức tin cho đến chết". Rồi cha kể lại chuyện xảy ra năm 1802:

 

"Khi đó, Thế Tổ Gia Long, phụ thân của Hoàng đế ra Hà Nội, chúng tôi có đến ra mắt. Người hứa cho chúng tôi được tự do giảng đạo, xây nhà thờ và các nhà bác ái. Người yêu cầu chúng tôi cổ động dân chúng sống hòa thuận và chăm chỉ làm ăn. Từ đó đến nay, tôi vẫn lệnh vua, nhắc nhở bà con làm điều tốt, tránh điều xấu. Tôi thờ Vua trên trời và thuần phục vua dưới đất, tôi vẫn xin Vua trên trời ban ơn cho các quan, để thời các ngài được thái bình thịnh trị. Sao hôm nay quan lại bảo tôi bỏ lệnh Tiên Đế mà tôi đã tuân hành biết bao năm nay ?

 

- Thế ông không muốn sống à ?

 

- Thưa quan, mọi sinh vật đều muốn sống, huống chi là con người có suy nghĩ. Ai biết giá trị cuộc sống mà chẳng ham sống. Thế nhưng với người Kitô hữu, chết là cách sống đời đời trên Thiên Đàng.

 

- Ai bảo ông là có Thiên Đàng.

 

- Đó là chuyện đương nhiên. Như nhà vua vẫn ban thưởng cho những trung thần, thì Chúa trời đất chẳng lẽ không ban thưởng cho những tôi trung phục vụ Người đến chết sao ? Nơi tưởng thưởng đó, chúng tôi gọi là Thiên Đàng.

 

- Vậy ai dạy cho ông biết là có Chúa trời đất ?

 

- Thưa Tổng trấn, không cần phải ai dạy cả, chính trời đất vũ trụ là cuốn sách mở ra dạy ta bài học đó. Nhìn ngắm những công trình kỳ diệu của thiên nhiên tức khắc phải nhận ra có Đấng Tạo Hóa đó là Chúa Trời và tôn thờ Người".

 

Vì hy vọng thời gian sẽ làm các anh hùng đức tin nản chí, quan tìm cách trì hoãn vụ án thật lâu. Thấm thoát ba vị đã ở tù được gần ba năm. Thỉnh thoảng quan lại gọi ra tòa đề nghị bước qua Thập Giá. Mới đầu thì khuyên dụ ngọt ngào, sau dùng cực hình để cưỡng bách, nhưng không cách nào có thể làm các vị thay lòng đổi dạ.

 

Thái độ hai thày giảng cũng làm cho mọi người bỡ ngỡ thán phục. Dù bị hành hạ dã man đến đâu, hai thày cũng vẫn thản nhiên nhẫn nại, không bao giờ trách mắng chửi rủa, chỉ lập đi lập lại một điều : "Dù sống dù chết, chúng tôi không bao giờ bỏ đức tin". Niềm an ủi lớn nhất của hai thày là được ở gần cha Khoan, sớm hôm tâm sự và thỉnh thoảng lãnh bí tích giải tội. Các thày coi những ngày ở tù như thời gian thanh luyện để lập công đền bù những lỗi lầm từ thơ ấu. Đôi khi có người khéo léo đưa được Mình Thánh Chúa vào tù, đó là những ngày sung sướng và hạnh phúc nhất của ba vị.

 

Một lần cha Khoan nói thẳng với quan án rằng: "Quan bảo tôi chà đạp Thập Giá là điều chẳng hợp lý chút nào?". Quan hỏi : "Sao lại không hợp lý, ta chỉ cho ông con đường sống mà không hợp lý à ?". Cha nói : "Thưa quan, nếu nước nhà có biến, mà quan sợ chết đào ngũ thì quan là kẻ hèn nhát. Cũng vậy, tôi nhờ ơn Vua cả trên trời, tôi đâu có quyền sợ chết mà bỏ Người được".

 

Lời chứng cuối cùng …và bài ca phục sinh

 

Khi thấy hoàn toàn thất vọng trước sự kiên tâm quyết chí của ba người "lính" Chúa Kitô, quan đành quyết định ký án tử gởi về triều đình xin phép. Trong những ngày chờ đợi cuối cùng đó, trại giam Ninh Bình vang vọng những tiếng hát hân hoan. Đó là tiếng hát cha Khoan và hai thày giảng hát lên lời kinh Tạ Ơn. Cha một câu, hai thày một câu, nhịp nhàng rộn rã. Trên đường ra pháp trường, ba vị vẫn không ngừng cất tiếng ca những lời tri ân đó.

 

Tại pháp trường ngày 28.4.1840, cha Khoan xin phép nói với dân chúng đôi lời, ngài nói : "Thưa đồng bào và các bạn hữu, chúng tôi không phạm tội ác, không chống lại vua, không lỗi luật nước. Chúng tôi chết chỉ vì là Kitô hữu và vì không chịu bỏ đạo Kitô, là đạo duy nhất chân thật".

 

Lính đẩy ba vị vào khu vực riêng xa tầm mắt dân chúng. Ba vị giơ tay lên trời, hai thày hiệp ý cầu nguyện với linh mục : "Vinh danh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa, Chúa trời đất. Chúng con hiến dâng mạng sống cho Ngài, xin Chúa chúc phúc cho nhà vua được cai trị lâu dài trong an bình. Xin biến đổi trái tim vua, để vua tin theo đạo thật, đạo duy nhất có thể đem lại cho con người hạnh phúc đích thực".

 

Tiếp theo ba vị cầu nguyện bằng thánh ca. như trong đêm Phục Sinh, cha Khoan hát lên ba lần Allêluia, Allêluia, Allêluia mỗi lần nói cung giọng cao hơn. Xen kẽ vào đó hai thày giảng cũng hát thay cho cộng đoàn theo cao độ của vị chủ sự : "Allêluia, Allêluia, Allêluia".

 

Sau đó lý hình thi hành phận sự. Ba cái đầu cùng rơi xuống đưa ba vị thánh về hợp xướng với ca đoàn thiên thần trên Thiên Quốc với khúc hát Phục Sinh Allêluia bất diệt. Năm đó cha Khoan 69 tuổi, thày Hiếu 63 tuổi, thày Thành 44 tuổi. Thày giảng Huấn chứng kiến từ đầu vụ hành quyết, đã lãnh thi thể ba vị về Phúc Nhạc an táng theo nghi lễ công giáo.

 

Đức Lêo thứ XIII suy tôn cha Phaolô Phạm Khắc Khoan, hai thày Phêrô Nguyễn Văn Hiếu và Gioan Baotixita Đinh Văn Thành lên bậc chân phước ngày 27-05-1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên bậc Hiển thánh.

 

Tâm tình Đức Cha Retord Liêu trong thơ gởi cha Khoan

 

"Sách có câu : Chết vinh hơn sống nhục. Hãy coi những kẻ bội giáo, cuộc đời họ đáng tủi hổ biết bao. Ngược lại khắp bốn phương thiên hạ đều vang lời khen ngợi những ai chết cho đức tin. Các vị tử đạo như tiếng kèn Thiên Quốc, với âm điệu vang lừng muôn người lắng nghe. Những kẻ chối đạo, ở lại trần gian chỉ để chờ lưỡi rìu chặt đem về tiếp lửa cho hỏa ngục.

 

Máu các vị tử đạo như giọt sương đêm tưới mát vườn hoa Giáo Hội làm nó thêm phong nhiêu (phong phú và phù nhiêu)…

 

Tôi viết cho cha những lời vắn tắt vội vã này. Ước mong nó thành ngọn gió đưa cha lướt êm đến bến bờ quê hương. Ước mong nó thành đóa hoa rực rỡ với làn hương thơm tỏa ngát niềm vui tô thắm tâm hồn cha trong cuộc chiến cuối cùng. Xin kính cẩn tạm biệt cha. Xin kính cẩn hôn lên gông cùm xiềng xích của cha. Trong lúc cầu nguyện xin đừng quên tôi nhé !" (Launay III, tr.37-38).

 

Nguồn từ thư viện Đa Minh

 

 

Trường thi tử Đạo.

 

Cha Khoan sinh thôn Trung Duyên Mậu

Sinh Tân Mão (1771) ở đậu trại bò

Tân tòng ơn Chúa ban cho

Mẹ Cha theo đạo chuyên lo cấy cày

 

Cậu Khoan gặp nơi đây Cố Thạch

Xứ Ðông Biên đặc cách nhận nuôi

Học hành kinh bổn xong xuôi

Ðược làm Kẻ Giảng khôn nguôi rao truyền

 

Lập chủng viện ở miền Vĩnh Trị

Ðược làm cai, quản lý nhà chung

Thụ phong Linh Mục trong vùng

Rất là nghiêm nhặt đi cùng đó đây

 

Không võng cáng suốt ngày đi bộ

Quần áo Ngài lễ độ đơn sơ

Giúp cho những kẻ bơ vơ

Làm nhà cho họ nương nhờ nắng mưa

 

Các bài giảng xin thưa đạo đức

Sống công bằng rất mực sạch trong

Tòa hòa giải Cha đợi mong

Giáo dân xưng tội thật lòng ăn năn

 

Sáu mươi tuổi được thăng cha sở

Xứ Phúc Nhạc Ngài trở về đây

Ba Cha phó có hai Thầy

Ngài hay thăm viếng họ này dòng tu

 

Cha Khoan đi thăm khu kẻ liệt

Tại trại bò ở miệt Ðông Biên

Ở đây nghỉ hai ngày liền

Hai thầy Thành, Hiếu dùng thuyền đi câu

 

Ông lý Trạc từ lâu ghen ghét

Phó tổng Dụ lên méc với quan

Tên trộm tới báo rõ ràng

Có ông đạo trưởng ở làng Ðông Biên

 

Quan cho lính tới liền vây bắt

Trói Cha Khoan và dắt hai Thầy

Giáo dân thì thả ngay đây

Tổng Dụ chạy tới xin thầy bỏ qua

 

Ông lý Trạc nói là không chịu

Nên hai ông dắt díu tới quan

Quan trên ngồi lại luận bàn

Tờ trình thống nhất giải quan Ninh Bình

 

Theo chứng từ tình hình ngục thất

Phải gông cùm nặng nhất ngày đêm

Khi ăn được mở cùm lên

Nhờ tiền đút lót cho nên nhẹ xiềng

 

Trong ngục thất buồn phiền muỗi bọ

Ðốt ngày đêm máu đỏ đầy người

Các người tù khác dể duôi

Lẩm bẩm chửi rủa khi người đọc kinh

 

Cha Khoan bắt gia đình thăm viếng

Phải đem cơm thân thiện cho tù

Họ khen đạo trưởng khiêm nhu

Hiền lành bác ái bạn tù giúp nhau

 

Buổi sớm tối cùng nhau cầu nguyện

Khuyên mọi người cải thiện bản thân

Ngài rửa tội được một lần

Là con tướng cướp lúc gần tắt hơi

 

Quan tuần phủ lại thời chửi mắng

Bảo Cha Khoan hãy gắng nghe lời

Nếu không ngày chết tới nơi

Cha Khoan đáp lại Chúa Trời kính tôn

 

Giải pháp trường nghe đồn lò gạch

Tháo gông xiềng quan cách trống chiêng

Lý hình kéo cổ Ngài nghiêng

Ba nhát mới đứt đầu liền bay xa

 

Thầy Huần bỏ xác tà vạt áo

Gói vô trong ôm ráo cả về

Dọc đường than khóc thảm thê

Phúc Nhạc án táng, hồn về nước Cha

 

Phúc tử đạo đúng là Canh Tý (1840)

Mất một nhà quản lý tài ba

Canh Tý (1900) Toà Thánh Roma

Suy tôn chân phước nay ta tôn thờ

 

Lời bất hủ: Cha Khoan trả lời quan tổng trấn: "Mấy tháng qua ở trong tù, tôi đã suy tính kỹ lắm rồi, nhưng càng nghĩ, tôi càng xác tín hơn, càng cương quyết giữ vững đức tin cho đến chết.". Tại pháp trường, cha Khoan nói với dân chúng đôi lời sau cùng: "Thưa đồng bào và các bạn hữu, chúng tôi không phạm tội ác, không chống lại vua, không lỗi luật nước. Chúng tôi chết chỉ vì là Kitô hữu, và vì không chịu bỏ đạo Kitô là đạo duy nhất chân thật".

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm