Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Phaolô Tống Viết Bường, giáo dân

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Phaolô Tống Viết Bường, giáo dân

Ngày 23 tháng 10

 

Tin mừng

Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại (Mátthêu 10,17-22)

17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

 

17 But beware of people, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues,18 and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans.

19 When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say.

20 For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you.

21 Brother will hand over brother to death, and the father his child; children will rise up against parents and have them put to death.

22 You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 10,22 

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. Đức Giêsu cảnh báo anh em hãy coi chừng ai ? (Mt 10,27)

a. Người đời

b. Thế gian

c. Kẻ thù

d. Phái Pharisêu

 

a2. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là ai của Cha anh em nói trong anh em ? (Mt 10,19-20)  

a.  Thần Khí  

b.  Giáo hội

c.  Ngôn sứ

d.  Vua chúa

 

a3. Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và ai được biết ? (Mt 10,18)  

a.  Vua chúa quan quyền

b.  Dân ngoại

c.  Các thượng tế

d.  Dân Ítraen

 

a4. Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ làm gì anh em trong các hội đường của họ ? (Mt 10,17)   

a.  Bỏ tù

b.  Giết chết

c.  Đánh đập

d.  Xét xử

 

a5. Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì ? (Mt 10,22)

a. Thiên Chúa chúc phúc

b. Hưởng Nước Trời

c. Cứu thoát

d. Gọi là con Thiên Chúa

 

B. Thánh Phaolô Tống Viết Bường

 

b1. Giáo dân  Phaolô Tống Viết Bường, Sinh tại Phủ Cam, Huế, Quan Thị Vệ, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Chúa Trịnh Sâm (1767-1782)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Giáo dân Phaolô Tống Viết Bường chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Bị xử lăng trì

 

b3. Giáo dân Phaolô Tống Viết Bường chịu tử đạo tại Thợ Đúc vào năm nào ?

a. Năm 1773                                   

b. Năm 1833

c. Năm 1858                                   

d. Năm 1861

 

b4. Giáo dân Phaolô Tống Viết Bường được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Phaolô Tống Viết Bường được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 12 tháng 06             

b. Ngày 23 tháng 10

c. Ngày 17 tháng 09             

d. Ngày 20 tháng 11

 

 

III. Ô CHỮ 

 

 

Những gợi ý

 

01. Kẻ nào bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì ? (Mt 10,22)

 

02. Khi người ta nộp anh em, trong giờ đó ai sẽ cho anh em biết phải nói gì ? (Mt 10,19)

 

03. Đức Giêsu cảnh báo anh em hãy coi chừng ai? (Mt 10,27)

 

04. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là ai của Cha anh em nói trong anh em ? (Mt 10,19-20) 

 

05. Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và ai được biết?  (Mt 10,18)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“ Không phải chính anh em nói,

mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.”

Tin Mừng thánh Mátthêu 10,20

 

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Phaolô Tống Viết Bường, giáo dân

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề : Thánh Phaolô Tống Viết Bường bị đánh.

 

* Tin Mừng thánh Mátthêu 10,22 

 

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét”.

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. a. Người đời (Mt 10,27)

a2. a. Thần Khí  (Mt 10,20)

a3. b. Dân ngoại (Mt 10,18)

a4. c. Đánh đập (Mt 10,17)  

a5. c. Cứu thoát (Mt 10,22)

 

B. Thánh Phaolô Tống Viết Bường

 

b1. c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

b2. b. Bị xử trảm

b3. b. Năm 1833

b4. b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

b5. b. Ngày 23 tháng 10

 

III. Ô CHỮ 

 

01. Cứu thoát  (Mt 10,22)

02. Thiên Chúa (Mt 10,19)

03. Người đời (Mt 10,27)

04. Thần Khí  (Mt 10,20)

05. Dân ngoại (Mt 10,18)

 

Hàng dọc : Tử Đạo

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Phaolô Tống Viết Bường (1773 – 1833)

 

Phaolô Tống Viết Bường, Sinh tại Phủ Cam, Huế, Giáo dân, Quan Thị Vệ, bị xử trảm ngày 23/10/1833 tại Thợ Ðức dưới đời vua Minh Mạng. Ngày 27.5.1900, ông Phaolô Tống Viết Bường được Đức Lêo XIII suy tôn lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 23/10.

 

Hiến lễ trong đêm.

 

Thánh Phaolô Tống Viết Bường, trường hợp đặc biệt bị xử trảm về đêm. Ngài là viên quan thị vệ có nhiều công trạng với vua Minh Mạng, nên Vua muốn cuộc hành hình phải diễn ra thật âm thầm, ít người biết đến. Năm giờ chiều, "Tử tội" mới được báo tin giờ xử, nhưng chính lúc ấy, ông đội Bường lại coi là một cơ may "Có một không hai" cho mình. trên đường ra pháp trường vào buổi chiều cuối tháng mười "chưa cười đã tối" đó, ông tìm cách đi chậm lại, và nói với đám lý hình (trước vốn thuộc quyền ông ): "Các chú đi chi mà nhanh rứa, tôi biết đường mà, không sợ lạc mô".

 

Và thực ra, trời thì tối, cầu thì hẹp, lại đúng lúc nước sông đang lên, nên đường rất khó đi. Đàng khác, ông Bường chủ ý tìm đến nền cũ nhà thờ Thợ Đúc, xin được chết tại dây. Quan đồng ý ban cho ông như lời ước nguyện. Chính nơi đây, đã từng bao năm tháng, dưới ánh sáng lung linh của những ngọn nến, các tín hữu tụ họp dâng lên hiến lễ tối cao là Đức Giêsu, thì lúc này dưới ánh sáng của những ngọn đuốc bừng cháy, ông đội cũng dâng lên Chúa chính mạng sống mình. cho đến ngày nay, ông vẫn sống mãi trong tâm thức của mọi tín hữu Thợ Đúc, cũng như Giáo Hội Việt Nam.

 

Giã từ quan trường vì đức tin

 

Phaolô Tống viết Bường sinh khoảng năm 1773 tại Phủ Cam, Phú Xuân (Huế), trong một dòng tộc Công Giáo lâu đời, cũng là dòng tộc có nhiều quan lớn, dưới triều vua Lê, chúa Nguyễn. Thân sinh ông là Nicôlas Tống Viết Giảng và bà Maria Lương. Vì tổ tiên đều làm quan nên đến khi trưởng thành, ông được chọn là lính thị vệ. Với đời sống liêm khiết và đức độ, sau một thời gian, ông được thăng chức đội, và được nhà Nguyễn tuyển vào làm thị vệ hoàng cung. Vua Minh Mạng rất hài lòng về việc phục vụ cần mẫn và nhiệt tâm của ông. Ông có hai đời vợ, sinh hạ được tất cả 12 người con.

 

Vào năm 1831, giặc Đá Vách ở Quảng Nam nổi lên quậy phá, quan quân phải đi đánh dẹp. Ông đội Bường được vua cử đi thanh sát mặt trận. Ông mau mắn chu toàn phận sự, và trở về tâu trình thành quả đã đạt được, nhưng có lẽ trong thời gian đó, có người ghen ghét tố cáo ông theo Đạo Công Giáo nên Vua hạch hỏi ông : "Khi xong công tác, khanh có viếng chùa Non Nước không ?" Ông bình tĩnh trả lời: "Muôn tâu, vì hoàng thượng không truyền nên thần không đi. Hơn nữa, chùa Non Nước đâu có giặc để đánh". Vua hỏi tiếp : "Lệ thường dẹp giặc xong rồi thì phải vô chùa lễ bái, tại sao khanh không đi ?" Ông không ngần ngại trả lời: "Vì hạ thần theo đạo Công Giáo".

 

Thế là ông Đội Bường đã phải trả giá cho lời tuyên xưng niềm tin của mình. vua Minh Mạng thịnh nộ trách mắng thậm tệ và dọa đem đi chém đầu. Một số quan chức có cảm tình với ông đội, đứng ra can gián, nhà vua vẫn chưa nguôi giận, cho lệnh đánh ông 80 roi, tước hết chức quyền, và giáng xuống làm lính trơn. Dù vậy, ông Bường vẫn vui vẻ tiếp tục phục vụ nhà vua.

 

Vẹn chữ trung với Chúa

 

Hơn một năm sau, khoảng cuối tháng 12 năm 1832, khi chuẩn bị ra chiếu chỉ cấm đạo toàn quốc, vua Minh Mạng đòi kê khai những người công Giáo trong hàng ngũ thị vệ. Lúc đó các quan mới phát hiện ra nhiều thị vệ nghe lời "quyến rũ" của ông đội Bường vừa gia nhập đạo. Thế là ông Bường và 11 binh sĩ khác có tên trong danh sáh được trình lên. Năm người sợ qúa bỏ đạo, còn bẩy người vua hạ lệnh tống giam vào ngục tối tăm hôi hám tại trấn phủ. Mỗi người phải đeo gông nặng gần bảy mươi ký, chân thì bị xiềng sắt xích chặt.

 

Thời gian đầu, cứ độ mười ngày một lần, ông Bường bị đem ra tra khảo về niềm tin. Lần nào quan cũng hỏi : "Có bỏ đạo không?" Và lần nào cũng trả lời: "Lâu nay tôi chỉ thờ một Thiên Chúa dựng nên vạn vật, lẽ nào bây giờ tôi lại bỏ Chúa tôi?" Hậu quả mỗi lần thưa như vậy là 20 đòn rách da xé thịt, nhưng người chiến sĩ của Chúa không than trách một lời. Với chí khí một người lính kiên cường, ông tỏ ra sẵn sàng chịu những hình khổ cay nghiệt hơn nữa. Có lần ông nói với bạn hữu đến thăm rằng : "Kiếm cho tôi cái gì nặng hơn chứ gông xiềng tôi còn nhẹ. Người ta còn đánh đập tôi ít quá, tôi tưởng được chịu nhiều hơn nữa kia".

 

Bốn lần quân lính khiêng qua Thập Giá, ông đều mạnh mẽ chống cự đến cùng. Lần kia, quan bắt lính kéo chân ông chạm vào Thập Gía, ông phản đối : "Việc này do quan làm, chứ tôi không bao giờ làm như thế". Quan tức giận truyền đánh tàn nhẫn hơn mọi lần khác.

Đàn áp không được, các quan quay qua dụ dỗ. Quan Hình Bộ Thượng thư Võ Xuân Cần tha thiết khuyên ông chiều theo ý vua "bỏ đạo lúc này thôi, rồi sau sẽ hay, muốn làm gì thì làm". Nhưng ông trả lời: "Quan lớn có lòng thương tôi thì tôi cũng xin quan lớn một điều là cho tôi được vẹn chữ Trung với Chúa Trời".

 

Trong nhà giam, ông thường khuyên các bạn bị bắt hãy kiên tâm bền chí, trông cậy và cầu nguyện Đức Mẹ luôn, để được vững lòng chịu khổ đến cùng, vác Thập Giá theo Chúa Giêsu. Càng bị đau khổ, đời sống thiêng liêng của ông càng gia tăng. Mỗi ngày ông siêng năng cầu nguyện, suy gẫm và đọc kinh Mân Côi. Mỗi tháng nhờ các linh mục cải trang vào thăm, ông đều xưng tội và đón nhận Mình Thánh Chúa. hai linh mục An và Vững thay nhau vào khích lệ ông. Thừa sai Jaccard Phan cũng gửi thư an ủi động viên ông. Một lần, ông sáng tác được một bài thơ gửi cha An, biểu lộ lòng trung kiên sắt đá, coi mọi khổ đau là "niềm vui trong Chúa".

 

Đường về trời

 

Thấy không thể lay chuyển đức tin của người môn đệ Chúa Kitô, quan Thượng thư Bộ Hình liền xin nhà vua tuyên án. Vua trả lời: "Cần gì bản án, cứ việc tra tấn không ngừng, nếu nó không chịu đạp lên Thập Tự thì cứ việc đánh cho chết, rồi vất ra ngoài thành là xong".

 

Lần thứ hai các quan tâu lại, vua Minh Mạng mới chấp thuận châu phê bản án trảm quyết, treo đầu ba ngày để làm gương cho kẻ khác. Tuy nhiên, vua vẫn chưa cho thi hành ngay, có ý chờ "người tôi trung" của mình xin ân xá. Các quan nói ý vua cho đội Bường, nhưng ông quyết liệt từ chối. của mình xin ân xá. Các quan nói ý vua cho đội Bường, nhưng ông quyết liệt từ chối.

 

Thế là ngày 23.10.1833, lúc năm giờ chiều quân lính báo tin cho ông đội biết giờ hành xử đã đến. Ông bình thản giã từ sáu người bạn cùng bị bắt (cả sáu người này về sau cũng bị tử hình, ông nói : "Xin anh em thêm lời cầu nguyện, để tôi lãnh nhận Thánh ý Chúa. Đừng lo cho tôi, anh em hãy luôn đi theo đường lối của Chúa".

 

Trên đường ra pháp trường, lấy cớ bị trói và mang gông nặng, ông đội kéo dài thời gian đi chuyển, để được chém trên một nền nhà thờ Thợ Đúc. Dọc đường, ông gặp mặt con gái, đã về nhà chồng ở họ Thợ Đúc, tuy không nói với nhau lời nào, nhưng trong ánh mắt hai cha con, dạt dào biết bao tình cảm xúc động.

 

Dưới ánh sáng bừng bừng của những ngọn đuốc, ông đội được tháo gông, cởi trói và tự do trong ít phút, ông tiến lên vài bước, bình tĩnh đứng nhìn lần cuối cùng những mái nhà thân thương của giáo xứ vây quanh nền nhà thờ hoang tàn. Rồi bước lên chiếc chiếu do một bạn cũ tên Thục ở Phủ Cam đưa cho lính trải. Ông quỳ xuống cầu nguyện giây lát, và ra lệnh cho lính thi hành án xử. Quân lính trói tay ông lại và vung gươm chém rơi đầu người chiến sĩ đức tin kiên cường. Thủ cấp ông bị bêu ba ngày ở nhà thờ Thợ Đúc, còn thi hài vị tử đạo được án táng ở họ Phủ Cam.

 

Ngày 27.5.1900, ông Phaolô Tống Viết Bường được Đức Lêo XIII suy tôn lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.

 

Nguồn từ thư viện Đa Minh

 

Trường thi tử Đạo.

 

Thánh Phaolô Tống Viết Bường

Sinh năm Quý Tỵ (1773) quê Phường Phú Cam

Võ quan triều Nguyễn đảm đang

Cấm binh đội trưởng giỏi giang chẳng vừa

 

Nhiều năm có kẻ cáo vua

Ông người theo đạo đơn thưa đệ trình

Ðức vua đã triệu vào kinh

Võ Quan phải nói phân minh rõ ràng

 

Giặc về vách đá Quảng Nam

Quân ta toàn thắng, giặc hàng rất đông

Khanh viếng Chùa Non Nước không

Võ Quan chẳng ngại Thần không viếng Chùa

 

Thần xin khẳng định với vua

Tôi theo Công giáo thắng thua ý trời

Minh Mạng truyền lệnh khắp nơi

Ai người Công giáo hãy thời khai ra

 

Viết Bường bị nhốt không sai

Vui lòng chấp nhận không nài, chẳng xin

Phượng thờ Thiên Chúa tôi tin

Dựng nên vạn vật khắc in thế trần

 

Trận đòn đau đớn mỗi lần

Mười hai hèo đánh dập thân Viết Bường

Một quan đồng ngũ thấy thương

Gông xiềng tôi giúp cho Bường nhẹ hơn

 

Người chiến sĩ đã cảm ơn

Xin quan giúp đỡ nặng hơn cho mình

Ðầy thương tích đòn lý hình

Kiên cường ông nói, giúp mình nặng thêm

 

Bốn lần lính khiêng ông lên

Ðưa qua Thánh Gía ở trên ảnh Người

Ông liền mạnh dạn nói lời

Quan quân làm vậy chẳng thời phải tôi

 

Võ Xuân Cẩn tô bồi bỏ đạo

Theo ý vua thấu đáo nghĩa tình

Rồi sau tùy ý đệ huynh

Cảm ơn, ông nói, giúp mình chữ trung

 

Sống trọn vẹn Tin mừng bền vững

Xin Mẹ thương con đứng hiên ngang

Tuyên xưng đạo Chúa sẵn sàng

Vác cây Thập Giá theo đàng khổ đau

 

Lòng sắt đá trước sau như một

Chẳng chuyển lay bị nhốt xà lim

Hy sinh vì Chúa hướng tìm

Cho con ơn phúc trái tim nhân lành

 

Lệnh trảm quyết ban hành đã tới

Ông câu giờ, ranh giới nhà thờ

Pháp trường Thợ Ðúc hằng mơ

Ðến đây trời tối phải nhờ đuốc soi

 

Lệnh ngừng lại tiếng còi báo hiệu

Tống Viết Bường lính điệu giữa sân

Nguyện cầu xin Chúa Thánh Thần

Lính vung gươm chém xác thân lìa đầu

 

Tại Thợ Ðúc treo đầu cho khiếp

Theo lệnh vua trảm quyết Viết Bường

Ba ngày thảm thiết đau thương

Viết Bường chiến sĩ hành hương Nước Trời

 

Rồi sau đó di dời an táng

Ðưa thi hài về mạn Phú Cam

Nơi đây chôn cất đoàng hoàng

Anh hùng tử đạo Thiên Ðàng vinh quang

 

Ông phục vụ vào hàng cần mẫn

Về gia đình lận đận hai bà

Mười hai con giỏi tài ba

Hồng ân Chúa xuống toàn gia phúc lành

 

Thuộc dòng tộc nhiệt thành Công giáo

Thật mẫu gương tốt đạo đẹp đời

Viết Bường tử đạo rạng ngời

Vững tin cậy mến ngàn đời lưu danh

 

Phúc tử đạo hùng anh Quý Tỵ (1833)

Một võ quan cũng bị bay đầu

Chứng nhân Thiên Chúa nhiệm mầu

Suy tôn Canh Tý (1900) lên chầu Thiên cung

 

Lời bất hủ: Vua hỏi ông Bường: "Lệ thường dẹp giặc xong rồi thì phải vô Chùa lễ bái, tại sao khanh không đi?".

Ông Bường thẳng thắn trả lời: "Vì hạ thần theo đạo Công giáo". Vua Minh Mạng thịnh nộ trách mắng thậm tệ, doạ đem chém đầu. Ông bị thường xuyên tra hỏi, mỗi lần ông đều trả lời: "Lâu nay tôi chỉ thờ một Thiên Chúa dựng nên vạn vât, lẽ nào bây giờ tôi lại bỏ Chúa tôi!". Có lần ông trả lời: "Quan lớn có lòng thương thì tôi cũng xin quan lớn một điều là cho tôi được vẹn chữ Trung với Chúa Trời".

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm