Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa đã sống lại

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Chúa đã sống lại

(Ga 20,1-9;11-18)

 

Ngay từ mờ sớm tinh sương,

Các bà vội vã lên đường đến thăm,

Kìa nơi mồ đá Chúa nằm,

Chỉ còn băng phục và khăn liệm Người.

Bao nhiêu lo lắng, rối bời,

Xác Thầy ai lấy xa rời nơi đâu!

Tấm thân mang những nỗi đau,

Vương rơi máu lệ nhuốm màu còn đây.

Than ôi! Sầu héo chất đầy,

Tìm đâu ngày tháng cùng Thầy bước đi.

Maria! Đã thấy gì,

Thiên thần hiện đến nói chi với bà?

Có nghe trời đất hòa ca,

Chúa nay thực đã bước ra khải hoàn.

Chính Ngài tỏa chiếu ánh quang,

Phục sinh, vinh thắng, vẹn toàn ý Cha.

Tin vui loan khắp gần xa,

Hồng ân cứu độ nở hoa cho đời

Uy linh, Thập Giá cao vời,

Ngài đi mở lối Quê Trời đẹp tươi.

Tình yêu Thập Giá tỏa ngời,

Khơi nguồn cuộc sống đời đời phúc vinh.

 

 

Chúa đã phục sinh

 

Chịu chết ba ngày Chúa phục sinh

Đi vào ngày mới ánh quang minh

Khắp chốn hoan ca Đấng toàn thắng

Nơi nơi ngợi mừng Người hiển vinh

Xua tan sự chết nơi ngục tối

Mở ra đời sống cõi Thiên Đình

Chúa vì yêu con đã tự hiến

Hồng ân cứu rỗi mọi sinh linh.

 

Giuse Trần Thế Tiến